ihale İdari Şartnamesinde istenilen belgelerle tevsikin yeterli olduğu

Toplantı No : 2020/037
Gündem No : 32
Karar Tarihi : 26.08.2020
Karar No : 2020/UH.II-1443
BAŞVURU SAHİBİ:

Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/320243 İhale Kayıt Numaralı “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2020-2021-2022 Yılları (28 Aylık) Personel Taşımasına Yönelik Servis Hizmetleri ile Hizmet Araçları Kiralanması ve Sürücü Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından 27.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2020-2021-2022 Yılları (28 Aylık) Personel Taşımasına Yönelik Servis Hizmetleri ile Hizmet Araçları Kiralanması ve Sürücü Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.nin 07.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.08.2020 tarih ve 36503 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1266 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşağıda yer alan gerekçelerden dolayı değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

a) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından kendi malı olarak beyan edilen araçların içerisinde otobüs tipi araçların yer aldığı, ancak otobüs tipi araçların ihale konusu iş kapsamında istenilmediği,

b) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından harcama talimatının bulunduğu yılın ocak ayına ait motorlu kara taşıtları kasko değer listesi yerine ihalenin yapıldığı aya ait kasko değer listesinin sunulduğu, dolayısıyla sunulan söz konusu belgenin geçersiz olduğu,

c) İhaleye ait Teknik Şartname’de “Taşıtların yerli muhteva oranı %50’nin altında olmayacaktır.” düzenlemesi bulunmasına karşın ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan araç listesinde belirtilen marka ve modeldeki araçların Teknik Şartname’de belirtilen oranı sağlamadığı,

d) İhaleye ait Teknik Şartname’de binek araçları için “Taşıtlar üzerinde navigasyon olacaktır.” düzenlemesinin, ayrıca kamyonet arazi araçlar için “Harici veya araç üzerinde navigasyon olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, dolayısıyla kamyonet tipi araçlar için ya aracın orijinal üretiminde ya da sonradan temin edilebilecek şekilde navigasyon cihazının araç üzerinde yer alacağı ifade edilirken binek araçlar için böyle bir ayrıma gidilmeksizin taşıt üzerinde navigasyon cihazı istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan araçların resmi kataloglarından da görüleceği üzere araçların üretiminde navigasyon özelliği bulunmadığı, sonuç olarak bahse konu araçların Teknik Şartname düzenlemelerini karşılamadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2020-2021-2022 Yılları (28 Aylık) Personel Taşımasına Yönelik Servis Hizmetleri İle Hizmet Araçları Kiralanması ve Sürücü Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü: 94 Adet Personel Servis Aracı,26 Adet Binek ve 78 adet kamyonet olmak üzere toplam 198 adet araç kiralama ile hizmet araçları için 104 adet sürücü hizmet alımı.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri ve Bağlı İl Müdürlükleri

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) 1- Otomobil cinsi taşıtlar (4+1 kişilik binek araçlar) için isteklinin kendi adına kayıtlı olduğu A1 yetki belgesinin ihalede teklif dosyasında verilmesi zorunludur. Yüklenici kendi adına kayıtlı olan binek tipi araçlar için A1 yetki belgesine işlenmiş taşıt kartlarını işe başladığında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne vermek zorundadır. Ayrıca yüklenici işin bitimine kadar yetki belgelerinin geçerliliklerini sağlamak zorundadır.

2- Yükleniciye ait Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış K1 yetki belgesinin ihalede teklif dosyasında verilmesi zorunludur. Yüklenici kendi adına kayıtlı olan kamyonet tipi araçlar için K1 yetki belgesine işlenmiş taşıt kartlarını işe başladığında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne vermek zorundadır. Ayrıca yüklenici işin bitimine kadar yetki belgelerinin geçerliliklerini sağlamak zorundadır.

3- Servise konulacak taşıtlar; sağlam, her yönden temiz ve bakımlı, trafik kanunları ile karayolları tüzüğü hüküm ve şartlarına göre donanmış, plaka tahdit’i bulunan yerlerde plaka tahditine uygun plakalı, tahdit uygulanmayan bölgelerde yükleniciye ait Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış D2 yetki belgesinin ihalede teklif dosyasında verilmesi zorunludur.

İsteklilerin, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerimizde çalıştıracağı toplam 94 servis aracından en az 22 adedi öz malı olacaktır. Öz malı olan araçlar; Ankara’da yer alan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünde hizmet verecek olan C plakalı araçlardır. Öz mala ilişkin belgeler ihale aşamasında teklif dosyasında; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Geçici ithal yoluyla getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğine dair belgelerin ibraz edilmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine ve teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bahse konu Şartname’nin “Ek” kısmında aşağıdaki tabloya yer verilmiştir.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Binek Araç Kira Bedeli (Bir Aracın 28 Aylık Bedeli)

adet

26

2

104 Sürücü Hizmet Bedeli (28 Aylık) (Yol+Yemek)

ay

28

3

Fazla Mesai (aylık 20 saat x 28) = 104 Şoför

saat

58.240

4

Midibüs (10 Adet) 28 Aylık

sefer

6.160

5

Minibüs (84 Adet) 28 Aylık

sefer

121.156

6

Kamyonet 4×2 Kira Bedeli (1 Aracın 28 Aylık Bedeli )

adet

41

7

Kamyonet 4×4 Kira Bedeli (1 Aracın 28 Aylık Bedeli)

adet

37

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, itirazen şikayete konu ihaleye ilişkin işin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “2020-2021-2022 Yılları (28 Aylık) Personel Taşımasına Yönelik Servis Hizmetleri ile Hizmet Araçları Kiralanması ve Sürücü Hizmet Alımı” olduğu, 27.07.2020 tarihinde yapılan ihaleye 10 isteklinin katıldığı, 6 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 28.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin AC Turizm Taşı. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Kaya Seyahat Tur. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

(a) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…c) Araçlara ilişkin tanımlar

3) Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.” hükmü,

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nin “Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan 87.02 Tarife Pozisyonundaki Araçların Vergilendirilmesi” başlıklı B maddesinde “…Söz konusu araçlardan;

– Sürücü dahil 26 kişi ve üzerinde taşıma kapasitesi olan araçlar otobüs,

– Sürücü dahil 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar midibüs,

– Sürücü dahil 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar minibüs,

olarak değerlendirilmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Ek” kısmında aşağıdaki tabloya yer verilmiştir.

4

Midibüs (10 Adet) 28 Aylık

sefer

6.160

5

Minibüs (84 Adet) 28 Aylık

sefer

121.156

Teknik Şartname’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…Minibüs: 2016 ve daha üst model, sürücü dahil on ile onyedi adet arasında oturma yeri olan ve yolcu taşımacılığında kullanılan motorlu aracı,

Midibüs: 2016 ve daha üst model, sürücü dahil yirmialtı ve üzeri arasında oturma yeri olan ve yolcu taşımacılığında kullanılan motorlu aracı,” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, İdari Şartname’de ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak toplam 94 servis aracından en az 22 adedinin öz malı olmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan envanter araç listesi ile söz konusu araçlara ilişkin ruhsatlar incelendiğinde 22 adet aracın 12 adedinin koltuk kapasitesinin yirmi altı ve üzerinde olduğu görülmüştür.

Teknik Şartname’de “minibüs” ve “midibüs” olarak sınıflandırılan araçlarla ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “minibüs” sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aşmayan otobüsler, “otobüs” ise sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıtlar olarak tanımlandığı, bahse konu Yönetmelik’te “midibüs” tanımının ise yapılmadığı görülmüştür.

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde ise 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar “minibüs”, 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar “midibüs”, 26 ve üzeri taşıma kapasitesi olan araçlar ise “otobüs” olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemesinde yirmi altı ve üzeri oturma yeri olan araçlar tanım itibariyle otobüs yerine midibüs şeklinde tanımlandığı, ancak bu durumun söz konusu araçlara ilişkin olarak idarece belirlenen kapasitelerin göz ardı edilerek sadece tanımlar üzerinden araçların tevsik edilebileceği anlamına gelmeyeceği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da teklifi kapsamında koltuk kapasiteleri dikkate alınarak kendi malı olması istenen 22 adet araç için ruhsatların sunularak mevzuata uygun tevsik işleminin gerçekleştirildiği, sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen araçların sayı ve koltuk kapasitesi bakımından İdari ve Teknik Şartname düzenlemelerini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

(b) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde “…(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

c) Şoför gideri dahil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti vb giderleri de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak, işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir.”

…” düzenlemesi,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. İstekliler teklif edeceği Binek tipi taşıtlara ait bilgileri, 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında 2014/6814 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”nın 2/b maddesi gereğince, teklif edilen taşıtın Türkiye, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan ve harcama talimatının bulunduğu yılın Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko değerinin %2’sini (yüzdeiki) aşmayacak şekilde, araç marka ve model-tiplerindeki gibi listede yazılan şekliyle Marka Kodu, Tip Kodu, Tip Adı ve Model Yılı bilgilerini birebir (Binek cinsi taşıtlar için) dolduracak ve ihale komisyonuna sunacaktır. Bu belge yetkili kişi/kişilerce ad-soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Teklif Edilen araçlara ait özellikler tablosu, teklif zarfında olmayan ya da hatalı yazıldığı tespit edilen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesi; “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere” göre yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği, bu çerçevede İdari Şartname’de yapılan düzenleme ile isteklilerin teklif verdikleri araçlara ait marka kodu, tip kodu, tip adı ve model yılı bilgilerini gösteren listenin sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, söz konusu istekli tarafından ihale konusu iş kapsamında 26 adet 2020 model binek araç kullanılacağının taahhüt edildiği, bahse konu araçlara ilişkin olarak Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan 2020 yılı Ocak ayına ait motorlu kara taşıtları kasko değer listesinin sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

(c) ve (d) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Binek Hizmet Araçlarının Teknik Özellikleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “…Taşıtların yerli muhteva oranı % 50’nin altında olmayacaktır.

Taşıtlar üzerinde navigasyon olacaktır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kiralanacak 78 Adet Kamyonet’e ait Genel Şartlar” başlıklı 8’inci maddesinde “…h- Harici veya araç üzerinde navigasyon olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında araçlara ilişkin sunmaları gereken belgelere yer verildiği, yine aynı Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak 94 adet servis aracının en az 22 adedinin isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemenin bulunduğu, İdari Şartname’de araçlara ilişkin başkaca bir özelliğe yer verilmediği, ihale kapsamındaki araçların taşıması gereken teknik özelliklere Teknik Şartname’de detaylı olarak yer verildiği, dolayısıyla araçların fiili olarak aranan şartları sağlayıp sağlamadığı hususunun ihale aşamasında değil, sözleşme aşamasında incelenmesi gereken bir husus olduğu, ihale aşamasında yeterlik kriterleri üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği, binek araçların yerli muhteva oranının %50’nin üzerinde olup olmadığı veya taşıtların üzerinde navigasyon olup olmadığı hususlarında araştırma yapılmasına bu aşamada gerek bulunmadığı, İdari Şartname’de istenilen belgelerle tevsikin yeterli olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.