İdari Şartname düzenlemelerine aykırı 15 yaşından büyük bir araç üzerinden açıklama yapılması

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aracın yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek nitelikte olan ve itirazen şikayet başvurusuna konu edilen akaryakıt, muayene, sigorta ve vergi giderlerinin söz konusu araç üzerinden hesaplandığı dikkate alındığında, İdari Şartname düzenlemelerine aykırı olacak şekilde 15 yaşından büyük bir araç üzerinden açıklama yapılmasının yerinde olmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin ihalenin 1’inci kısmına ilişkin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır
Toplantı No : 2019/020
Gündem No : 32
Karar Tarihi : 18.04.2019
Karar No : 2019/UH.II-502
BAŞVURU SAHİBİ:

Getur Seyahat San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/7267 İhale Kayıt Numaralı “2 Kısım, Şehir İçi Personel Taşıtma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 20.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kısım, Şehir İçi Personel Taşıtma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Getur Seyahat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.03.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.03.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.03.2019 tarih ve 12791 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/316 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.