İdari Şartname’de aracın 9 M³ Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Yüksek Basınçlı) olarak tanımlandığı, Teknik Şartname’de ise diğer teknik özelliklerin belirlendiği, sunulan ruhsat ve AİTM belgelerinde “Yüksek Basınçlı” ibaresinin yer almadığı, TSE onaylı Araçlar İçin Proje Hesapları Özeti belgesinde “400 bar basınçlı” ifadesinin yer aldığı, ancak bu seviyenin yüksek basınçlı kriterini karşılayıp karşılamadığının anlaşılamadığı, hem araç ruhsatında hem de AİTM belgelerinde yüksek basınçlı ibaresine rastlanılmadığı, ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında söz konusu belgelerde bu özelliğin tevsik edilmesi gerektiği

İdari Şartname’de aracın 9 M³ Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Yüksek Basınçlı) olarak tanımlandığı, Teknik Şartname’de ise diğer teknik özelliklerin belirlendiği, sunulan ruhsat ve AİTM belgelerinde “Yüksek Basınçlı” ibaresinin yer almadığı, TSE onaylı Araçlar İçin Proje Hesapları Özeti belgesinde “400 bar basınçlı” ifadesinin yer aldığı, ancak bu seviyenin yüksek basınçlı kriterini karşılayıp karşılamadığının anlaşılamadığı, hem araç ruhsatında hem de AİTM belgelerinde yüksek basınçlı ibaresine rastlanılmadığı, ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında söz konusu belgelerde bu özelliğin tevsik edilmesi gerektiği

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UH.II-1149
BAŞVURU SAHİBİ:
Tepe-Kent Yapı İnşaat Taahhüt Temizlik Nakliyat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Düzce Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/134670 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Araçları Kiralama” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:
Düzce Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 10.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Temizlik Araçları Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Tepe-Kent Yapı İnşaat Taahhüt Temizlik Nakliyat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 22.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.06.2020 tarih ve 24326 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/920 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 20.05.2020 tarihli komisyon kararında, kendileri de dahil iki firmanın evraklarının eksiksiz olduğu, ikinci oturumda yapılan detaylı inceleme neticesinde, evrakları eksiksiz olan iki firma da dahil olmak üzere tüm tekliflerin geçersiz kabul edilerek ihalenin iptal edildiği, başvuru sahibi firmanın şikayet başvurusu üzerine verilen başvurunun reddi kararındaki gerekçeler ile ihale komisyonu kararındaki gerekçelerin birbiri ile örtüşmediği, şikayet başvurusu üzerine verilen kararda sadece özel firma tadilat açıklaması ile AİTM (Araç imal, tadil ve montajı) belgesi kısa tadilat açıklamasının birbirini tutmadığının belirtildiği, ihale komisyonunun teklifin geçersiz sayılmasına ilişkin gerekçelerine yer verilmediği, teklif dosyalarının eksiksiz olduğu ve tekliflerinin geçersiz sayılmasına gerekçe olarak belirtilen nedenlerin gerçeği yansıtmadığı, yaklaşık maliyetin önemli bir miktar altında teklif verildiği, mevzuatta idareye ihalenin iptali konusunda takdir yetkisinin tanındığı, ancak bu yetkinin sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile sınırlandırıldığı, dolayısıyla aşağıda sayılan gerekçelerle dosyanın tekrar incelenerek 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri gereğince karar alınması gerektiği,

a) İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin “…İstekli kendi malı olan makine, ekipman, teçhizat ve diğer araçlar için idari ve teknik şartnamede yer alan kriterleri taşıdığına dair; adayın veya isteklinin kendi malı olan araçlar için ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı yada yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile türk standartları enstitüsü tarafından onaylı, ruhsat veya iş makinasi tescil belgesi sunulan aracın şasi numarasını içeren aitm(araçlar imal, tadil ve montajı) münferit araç uygunluk belgesini/belgelerini ihale teklif dosyasına sunmak zorundadır” şeklinde düzenlendiği, ayrıca Teknik Şartname’de ise araçlara yönelik olarak 18+1,5 M³ Kapasiteli Yüksek Basınçlı Konteyner Yıkama Sistemli Çöp Kamyonu ve 9 M³ Vakumlu Yol Süpürme Aracı(Yüksek Basınçlı) için düzenlemelerin olduğu, itirazen şikayete konu 18+1,5 M³ Kapasiteli Yüksek Basınçlı Konteyner Yıkama Sistemli Çöp Kamyonu için; 34 PR 0616 plakalı araca ait noter onaylı ruhsat, noter onaylı AİTM münferit araç uygunluk belgesi ve AİTM projesini hazırlayan firma tarafından verilen teknik özellikleri içeren noter onaylı belgenin sunulduğu, mevcut aracın AİTM projesi yapılmadan önce su tankeri olarak ruhsatta ve projesinde işli olduğu, akabinde aracın üst yapısının değiştirilip çöp kamyonuna çevrildiği, bu durumun AİTM belgesinde araç tadilatı su tankerinden konteyner yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası monteli kamyon tadilatı şeklinde ifade edildiği, teklif zarfında sunulan aracın ruhsatında; istenen motor gücü, yakıt cinsi, azami yüklü ağırlığı gibi özelliklerin yer aldığı, ayrıca diğer bilgiler kısmında ise konteyner yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu olduğunun açıkça yazıldığı, tüm teknik bilgilerin ruhsatlarda ve AİTM belgelerinde yazılmasının mümkün olmadığı, bu yüzden üst ekipman firmasından alınan noter onaylı idareye sunulan teknik özellikler uygunluk belgesinde kalan bilgilere yer verildiği, böylece ruhsat, AİTM ve üreticiden alınmış teknik özellikleri içeren belgeleri tevsik ederek araçların istenilen tüm özelliklerinin eksiksiz olarak idareye sunulduğu, ayrıca bu durumun tamamlatılabilir nitelikte bilgi eksikliği olarak da değerlendirilebileceği ve idarenin tekliflerini geçersiz saymasının hukuka aykırılık teşkil edeceği,

b) 9 M³ Vakumlu Yol Süpürme Aracı(Yüksek Basınçlı) için de “ 9 m3 vakumlu yol süpürme araç ruhsatında veya AİTM belgesinde yüksek basınçlı olduğuna dair ibare bulunmadığı tespit edilmiştir” şeklinde gerekçe açıklandığı, söz konusu araç için firma tarafından; noter onaylı ruhsat, noter onaylı AİTM münferit araç uygunluk belgesi ve üst ekipman firmasından alınmış teknik özellikleri içeren belgenin sunulduğu, teklif dosyasında görüldüğü üzere AİTM projesinin proje hesapları özeti sayfasında 400 bar basınçlı, sıvı püskürtme, yol yıkama, kanal açma ve sulama gibi özelliklerin açıkça yazıldığı, idare tarafından söz konusu araca yönelik olarak kaç bar yüksek basınçlı istenildiğinin belirtilmediği ve yüksek kelimesinin kaç bara tekabül ettiğinin ifade edilmediği, ayrıca tamamlatılabilir bir bilgi olan yüksek ifadesinin baz alınarak aracın teknik özellikleri karşılamadığı ifade edilerek değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, sunulan 400 bar basınçlı pompanın yüksek ifadesini karşıladığı, yetkili firma ve makine mühendisleri odasına kayıtlı yetkili makine mühendisi tarafından yazılan yazıda açıkça araçlarla ilgili üst ekipmana ait teknik özelliklerin AİTM belgesinde yer alamayacağının belirtildiği, bütün özelliklerin sadece ruhsat ve AİTM belgelerinde yer almasının imkansız olduğu ve ilgili mevzuatlara aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde isteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi için idare tarafından ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenebileceği, anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerini sağlayamayan ve teklifleri ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır…” hükmü yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: TEMİZLİK ARAÇLARI KİRALAMA
b) Miktarı ve türü:
29 ADET ARAÇ 28 AY SÜRELİ TEMİZLİK ARAÇLARI (SÜRÜCÜSÜZ) KİRALAMA İŞİ
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: Düzce Belediyesi mücavir alanları içerisinde yapılacaktır.
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2.
İHALEYE KATILIM İÇİN KENDİ MALI OLMASI GEREKEN ARAÇLAR:
3 adet 15+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu,
1 adet 9 m³ vakumlu yol süpürme aracı (yüksek basınçlı),
1 adet 18+1,5 m³ kapasiteli yüksek basınçlı konteynır yıkama sistemli çöp kamyonu,
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 41. maddesindeki “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dökümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliği gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.” düzenlemesi uyarınca ihale konusu hizmette kullanılacak olan makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının aranmaması esas olmakla birlikte, ihale konusu işin süreklilik arz etmesi ve çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren nitelikte olması, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, isteklilerin ihale konusu hizmette etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen nitelikteki makine ve ekipman için kendi malı olmalıdır.
İstekli kendi malı olan makine, ekipman, teçhizat ve diğer araçlar için idari ve teknik şartnamede yer alan kriterleri taşıdığına dair; adayın veya isteklinin kendi malı olan araçlar için ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile türk standartları enstitüsü tarafından onaylı, ruhsat veya iş makinası tescil belgesi sunulan aracın şasi numarasını içeren aitm(araçlar imal, tadil ve montajı) münferit araç uygunluk belgesini/belgelerini ihale teklif dosyasına sunmak zorundadır.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İşe ait Teknik Şartname’nin “Araçların Çalıştırılmasına Yönelik Hususlar” başlıklı 5’inci maddesinde “…12) Atık toplama- taşıma ve cadde temizliği kapsamında yüklenici tarafından sağlanacak araçlar aşağıda belirtilmiştir:

S.NO ARAÇ CİNSİ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER

1

15+1,5 M³ KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU

10 Motor gücü en az 190 kw, dizel motorlu, aracın azami yüklü ağırlığı en az 18000 kg, 4×2 araç olacaktır. En az 15+1,5 m3 çöp haznesi kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu. 2014 model ve üzeri olacaktır. Yüklenicinin 3 adeti kendi malı olacaktır.

2

8+1 M³ KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU

3 Motor gücü en az 130 kw, dizel motorlu, aracın azami yüklü ağırlığı en az 10000 kg, 4×2 olacaktır. Kendi ilaçlama sistemi ve çöp suyu tankı olacaktır. En az 8+1 m3 çöp haznesi kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı , 2014 model ve üzeri olacaktır.

3

5+1 M³ KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU

1 Motor gücü en az 105 kw, dizel motorlu, aracın azami yüklü ağırlığı en az 7000 kg, 4×2 olacaktır. Kendi ilaçlama sistemi ve çöp suyu tankı olacaktır. En az 5+1 m3 çöp haznesi kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı olacaktır, 2014 model ve üzeri olacaktır.

4

9 M³ VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI
(YÜKSEK BASINÇLI)

1 Motor gücü en az 190 kw, dizel motoru, aracın azami yüklü ağırlığı en az 18000 kg, 4×2 olacaktır. Yüksek basınçlı yol yıkama sistemi olmalı ve su tankı hacmi en az 2000 litre olmalıdır. En az 9 m3 çöp haznesi kapasiteli vakumlu süpürme aracı 2016 model üzeri olmalı. Yüklenicinin kendi malı olacaktır.

5

18+1,5 M³ KAPASİTELİ YÜKSEK BASINÇLI KONTEYNER YIKAMA SİSTEMLİ ÇÖP KAMYONU

1 Motor gücü en az 235 kw, dizel motorlu, aracın azami yüklü ağırlığı en az 25000 kg, 6×2 olacaktır. Yüksek basınçlı konteynır yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası, arkadan yüklemeli ve sabit yüklemeli hazneli olacaktır. Yüksek basınçlı konteynır yıkama sistemi temiz su deposu en az 1600 litre pis su deposu en az 1500 litre olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşacaktır. En az 100 bar tazyikli su tertibatı olacaktır. En az 18+1,5 m3 kapasiteli yüksek basınçlı konteynır yıkama sistemli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2016 model ve üzeri olacaktır. Yüklenicinin kendi malı olacaktır.

6

BELDEN KIRMALI YOL SÜPÜRME ARACI

1 Motor gücü en az 25 hp, süpürge genişliği en az 1100 mm, en az 165 litre su kapasiteli, kapalı kabinli, ön iki teker arasından vakumlu, çift taraflı kaldırım temizleme özelliği olan, en az 0,5 m3 kapasiteli belden kırmalı yol süpürme aparatlı, 2014 model ve üzeri olacaktır.

7

KONTEYNIR YIKAMA ARAÇI

1 Motor gücü:190 kw, 4×2 araç olacaktır. aracın azami yüklü ağırlığı en az 18 ton olacaktır. Aracın üzerinde yüksek basınçlı cöp konteynırı yıkama sistemi ile ilaçlama ve dezenfekte sistemi olacaktır. Araçta basınçlı su tabancası bulunacaktır. Yıkanacak konteynırlar aracın arka kısmından kumandalı hidrolik sistemle aracın içerisine alınarak, basınçlı su ile araç içerisinde iç ve dış yıkaması yapılabilecektir. 2014 model ve üzeri olacaktır.

8
5 M³ VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI
3 Motor gücü en az 120 kw, dizel motorlu, aracın azami yüklü ağırlığı en az 10000 kg, 4×2 olacaktır 2014 model üzeri olmalı.

9

15 M³ ARAZÖZ

1 Motor gücü en az 190 kw, dizel motorlu, aracın azami yüklü ağırlığı en az 18 ton, su taşıma kapasitesi en az 15ton olmalıdır.15 metre uzunlukta yıkama işlemine uygun hortum tertibatı bulunmalıdır. 2014 model üzeri olmalı.

10

10 M³ ARAZÖZ

1 Motor gücü en az 130 kw, dizel motorlu, aracın azami yüklü ağırlığı en az 18 ton , su taşıma kapasitesi en az 10 ton olmalıdır.15 metre uzunlukta yıkama işlemine uygun hortum tertibatı bulunmalıdır. 2014 model üzeri olmalı.

11

KÜÇÜK DAMPERLİ KASALI KAMYONET

1 Motor gücü en az 85 kw, dizel motorlu aracın azami yüklü ağırlığı en fazla 3500 kg, klimalı, konteynır takılabilir özellikli damperli kamyon 2014 model ve üzeri ( Arazide kullanılacaktır.)

12

KAZICI YÜKLEYİCİ

2 Motor gücü en az 90 hp, dizel motorlu, önünde yükleyici kepçe arkasında kazıcı kepçesi olan lastik tekerli, klimalı, SRS özellikli kult ağızlı ve forklift çatallı kazıcı yükleyici,2014 model ve üzeri

13

DAMPERLİ KAMYON

3 Motor gücü en az 235 kw, dizel motorlu aracın azami yüklü ağırlığı en az 25000 kg, 6X2 araç olacaktır damperli kamyon 2014 model ve üzeri

düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen doküman düzenlemelerine göre, 3 adet 15+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 9 m³ vakumlu yol süpürme aracı (yüksek basınçlı) ve 1 adet 18+1,5 m³ kapasiteli yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemli çöp kamyonuna ilişkin olarak isteklinin kendi malı olma şartının getirildiği, bu araçlardan itirazen şikâyete konu olan 18+1,5 m³ kapasiteli yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemli çöp kamyonunun en az 235 kw motor gücünde, dizel motorlu, azami yük ağırlığının en az 25.000 kg, 6×2, yüksek basınçlı konteyner yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kasalı, arkadan yüklemeli ve sabit yüklemeli hazneli, yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemi temiz su deposunun en az 1600 litre ve pis su deposunun en az 1500 litre olmak üzere 2 bölümlü, en az 100 bar tazyikli su tertibatlı, en az 18+1,5 m³ kapasiteli yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun 2016 model ve üzeri olmasının gerektiği, diğer şikayete konu araç olan 9 m³ vakumlu yol süpürme aracı (yüksek basınçlı) için, motor gücünün en az 190 kw, dizel motorlu, azami yük ağırlığının en az 18.000 kg, 4×2, yüksek basınçlı yol yıkama sistemi ve su tankı hacminin en az 2000 litre, en az 9 m³ çöp haznesi kapasiteli vakumlu süpürme aracının 2016 model üzeri olmasının gerektiği düzenlenmiştir.

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde iddiaya konu edilen araçlara ilişkin olarak isteklinin kendi malı olan makine, ekipman, teçhizat ve diğer araçlar için İdari ve Teknik Şartname’de yer alan kriterleri taşıdığına dair belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerektiği, bunun için isteklilerin kendi malı olan araçlar için ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı, ruhsat veya iş makinesi tescil belgesi sunulan aracın şasi numarasını içeren AİTM (Araçlar imal, tadil ve montajı) münferit araç uygunluk belgeleriyle tevsik etmelerinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu kararından BDM Peyzaj Personel Destek Hizmetleri Temizlik İnş. Taah. Turizm Oto. San. Tic. Ltd. Şti.nin teşekkür mektubu sunduğu gerekçesiyle, Ser-Taş İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin sadece imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, oda faaliyet raporu, iş deneyim belgesi sunduğu gerekçesiyle, Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin sadece imza sirküleri, teklif mektubu, teklif cetveli, ticaret sicil gazetesi ve idari şartname sunduğu gerekçesiyle, Yavuz Kardeşler Nakliye İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ihale dokümanını EKAP üzerinden indirmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

Desna Grup Kentsel Geri Dönüşüm Yapı Enerji Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan araçlardan bir tanesinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde belirtilen kendi malı araç özelliklerini karşılamadığı ve bir tane aracın da beyan edilmediği gerekçesiyle, Atlas Temizlik Turizm İnş. Peyzaj Fidancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ve VHHS Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan araçların İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesindeki özellikleri taşımadığı ve TSE onaylı AİTM belgelerinin de teklif kapsamında sunulmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldıkları,

Törem Tekstil Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu aracın 18+1,5 m³ kapasiteli yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemli çöp kamyonu olduğu, ancak Teknik Şartname’de istenilen “ yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemi temiz su deposu en az 1600 litre pis su deposu 1500 olmak üzere 2 bölümden oluşacaktır. En az 100 bar tazyiki su tertibatı olacaktır” ibaresinin araç ruhsatında veya TSE tarafından onaylı AİTM belgesinde bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

Başvuru sahibi Tepe-Kent Yapı İnş. Taah. Temizlik Nak. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu aracın 18+1,5 m³ kapasiteli yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemli çöp kamyonu olduğu, ancak Teknik Şartname’de istenilen “yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemi temiz su deposu en az 1600 litre pis su deposu 1500 olmak üzere 2 bölümden oluşacaktır. En az 100 bar tazyiki su tertibatı olacaktır, en az 18+1,5 m³ kapasiteli yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu” özelliklerin araç ruhsatında veya TSE tarafından onaylı AİTM belgesinde bulunmadığı, ayrıca 9 m³ vakumlu yol süpürme aracı için araç ruhsatında veya AİTM belgesinde yüksek basınçlı olduğuna dair bir ibare bulunmadığı gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

Sonuç olarak ihaleye katılan bütün isteklilerin tekliflerinin geçersiz olduğunun tespit edildiği, geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline
Oybirliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde isteklinin kendi malı olması gereken araçların belirlendiği, Teknik Şartname’de ise bu araçlara yönelik teknik özelliklere yer verildiği, anılan İdari Şartname düzenlemesinden, İdari Şartname ve Teknik Şartname de yer alan kriterleri tevsik etmek için ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı, ruhsat veya iş makinesi tescil belgesi sunulan aracın şasi numarasını içeren AİTM münferit araç uygunluk belgesinin ihale teklif dosyası kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

İhale dokümanının kesinleştiği ve isteklilerin de bu dokümanda yer alan şartlara göre tekliflerini sunması, diğer bir ifadeyle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre isteklilerin dokümana yönelik olarak şikâyet hakkının ortadan kalktığı anlaşıldığından değerlendirmenin de ihale dokümanında yer alan şartlara göre yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, idarece ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlardan kendi malı olması öngörülen araçların teknik özelliklerini tevsik etmek amacıyla istekliler tarafından teklifleri kapsamında ruhsat veya TSE onaylı AİTM belgesi sunulması gerektiği açıktır.
a) Başvuru sahibi tarafından, 18+1,5 M³ Kapasiteli Yüksek Basınçlı Konteyner Yıkama Sistemli Çöp Kamyonuna ilişkin olarak, Teknik Şartname’de belirlenen özellikleri tevsik etmek için 34 PR 0616 plakalı 2016 model Ford marka araca ait noter onaylı ruhsat, TSE onaylı AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi ve aracın teknik özelliklerinin belirtildiği tadilatı yapan firma tarafından düzenlenen uygunluk belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, İdari Şartname’de aracın 18+1,5 M³ Kapasiteli Yüksek Basınçlı Konteyner Yıkama Sistemli Çöp Kamyonu olarak tanımladığı, Teknik Şartneme’de ise diğer teknik özelliklerinin belirlendiği, söz konusu araç için ruhsat ve AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesinde Teknik Şartname’de istenilen “…arkadan yüklemeli ve sabit yüklemeli hazneli olacaktır. Yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemi temiz su deposu en az 1600 litre pis su deposu en az 1500 litre olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşacaktır. En az 100 bar tazyikli su tertibatı olacaktır. En az 18+1,5 m3 kapasiteli yüksek basınçlı konteyner yıkama sistemli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu olacaktır…” özelliklerinin yer almadığı, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi düzenlemesi gereği bu özelliklerin belirtilen belgeler ile tevsik edilmesinin zorunlu olduğu, dokümanın bu haliyle kesinleştiği, ancak başvuru sahibi isteklinin bu özellikleri tadilatı yapan firmadan alınan uygunluk belgesinde belirttiği görülmüştür. Ayrıca anılan istekli tarafından sunulan araç ruhsatının diğer bilgiler kısmında 3 din. 10 tek. özel amaçlı konteyner yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası monteli kamyon ibaresinin bulunduğu, TSE onaylı münferit araç uygunluk belgesinin yapılan tadilatın kısa tarifi kısmında 3 din. 10 tek. su tankeri sulama aracı kamyondan N3 3 din. 10 tek. özel amaçlı konteyner yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası monteli kamyona tadilat ibaresinin bulunduğu, tadilatı yapan firmadan alınan uygunluk belgesinin yapılan tadilat bölümünde ise N3 Çıplak Şase kamyondan N3 3 din. 10 tek. özel amaçlı 18+1,5 m³ kapasiteli yüksek basınçlı yıkama sistemli çöp kamyona tadilat ibaresinin yer aldığı, belgelerde yer alan ibarelerin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin söz konusu araç için iddiaları yerinde bulunmamıştır.

b) Başvuru sahibi tarafından 9 M³ Vakumlu Yol Süpürme Aracına (Yüksek Basınçlı) ilişkin olarak, Teknik Şartname’de belirlenen özellikleri tevsik etmek için 34 BD 4789 plakalı 2016 model Ford marka araca ait noter onaylı ruhsat, TSE onaylı Münferit Araç Uygunluk Belgesi ve Proje Hesapları Özeti ve özel firma tarafından düzenlenen teknik özellikleri gösteren belgelerin sunulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, İdari Şartname’de aracın 9 M³ Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Yüksek Basınçlı) olarak tanımlandığı, Teknik Şartname’de ise diğer teknik özelliklerin belirlendiği, sunulan ruhsat ve AİTM belgelerinde “Yüksek Basınçlı” ibaresinin yer almadığı, TSE onaylı Araçlar İçin Proje Hesapları Özeti belgesinde “400 bar basınçlı” ifadesinin yer aldığı, ancak bu seviyenin yüksek basınçlı kriterini karşılayıp karşılamadığının anlaşılamadığı, hem araç ruhsatında hem de AİTM belgelerinde yüksek basınçlı ibaresine rastlanılmadığı, ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında söz konusu belgelerde bu özelliğin tevsik edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.