İdari Şartnamede belirtildiği üzere isteklilerin işin yapılacağı yeri incelemek suretiyle işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından öngörüde bulunmasının ve ortaya çıkabilecek maliyet kalemlerini dikkate alarak teklif oluşturmasının mümkün olduğu anlaşılması

İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Yüklenici Teknik Şartnamede Birim Fiyata Dahil Olan Maddeleri Yerine Getirmeyi Kabul Etmiş Sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Araçlarda İstenen Diğer Şartlar ve Kullanım Sırasında Uygulanacak Kurallar ve Genel Hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… 3.18. Kış şartlarında araç kullanımı esnasında görüşü etkileyecek şekilde donma ve kar yağması gibi olumsuz hava şartlarında araçta kullanılacak cam suyu gibi malzeme giderleri birim fiyata dahildir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde Teknik Şartname’de düzenlenen birim fiyata dahil olan giderlerin yüklenici tarafından yerine getirileceğinin belirtildiği, Teknik Şartname’nin 3.18’inci maddesinde de kış şartlarında araç kullanımı esnasında görüşü etkileyecek şekilde donma ve kar yağması gibi olumsuz hava şartlarında araçta kullanılacak cam suyu gibi malzeme giderlerinin birim fiyata dahil olduğunun düzenlendiği, ihaleye katılan veya katılmayı planlayan ilgililerin ihale konusu iş piyasasında faaliyet gösterdikleri ve ihale konusu işte kullanılacak cam suyunun ne kadar kullanılacağına ilişkin maliyetler konusunda bilgi sahibi oldukları, araç kiralama piyasasında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin mevcut dokümandaki düzenlemelere göre teklifini sağlıklı bir şekilde oluşturabileceği,

Ayrıca İdari Şartname’nin 12.2’nci maddesinde belirtildiği üzere isteklilerin işin yapılacağı yeri incelemek suretiyle işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından öngörüde bulunmasının ve ortaya çıkabilecek maliyet kalemlerini dikkate alarak teklif oluşturmasının mümkün olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 29
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UH.II-526