ihalede teklifle birlikte sunulmasının istenildiği görülmekle birlikte söz konusu düzenleme bir bütün halinde değerlendirildiğinde anılan belgelerin istekliler tarafından sunulması gerektiğine dair açık ve net bir ifade bulunmadığı, bu haliyle ilgili düzenlemenin bir tereddüde sebep olduğu anlaşılmış, bu bağlamda istekliler tarafından bahse konu belgelerin teklif dosyasında sunulma zorunluluğunun bulunmadığı hk

Toplantı No : 2020/035
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 12.08.2020
Karar No : 2020/UY.I-1361
BAŞVURU SAHİBİ:

Onarı İnş. San. Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/292853 İhale Kayıt Numaralı “Akü Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 06.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akü Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Onarı İnş. San. Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti.nin 16.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.07.2020 tarih ve 33329 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1169 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1) İdarece alınan komisyon kararıyla geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, taraflarınca ve başka isteklilerce sunulan tekliflerin, yeterlik kriteri olarak belirlenen bazı belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu hususun mevzuata uygun olmadığı şöyle ki;

a) Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nin “Özel-Elk-308 Sıra Çağrı Sistemi Çağrı Terminali” başlığı altında 32’nci maddede sunulması gerektiği belirtilen belgenin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak söz konusu maddede yer alan düzenlemelerin çelişkili olduğu ve sunulacak belgenin açık ve net bir şekilde ortaya konulmadığı,

b) Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nin “Özel-Elk-319” başlığı altında 7’nci maddede sunulması gerektiği belirtilen belgenin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak ilgili başlığın 7’nci ve 17’nci maddesi bir arada değerlendirildiğinde söz konusu belgenin teklif aşamasında mı yoksa sözleşmenin uygulanması aşamasında mı sunulacağının belirsiz olduğu,

c) Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nin “Özel-Elk-321 2 Duraklı 1000 Kg Asansör” iş kalemine istinaden sunması gereken belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak ilgili düzenlemelerden söz konusu belgelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulacağının anlaşıldığı,

d) “Özel-Elk-308 Sıra Çağrı Sistemi Çağrı Terminali”, “Özel-Elk-319” ve “Özel-Elk-321 2 Duraklı 1000 Kg Asansör” iş kalemleri için istenilen belgelere ilişkin düzenlemelerle Elektrik Özel Teknik Şartnamesinde yer alan bazı düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği zira bu düzenlemelerde yüklenici ifadesinin kullanıldığı bu haliyle anılan iş kalemleri için sunulacak belgelerin hangi aşamada sunulacağının belirsiz olduğunun görüleceği,

e) Mekanik Tesisat Genel Şartnamesi Dokümanının, “M03-20 Pompalar (Santrifüj soğutma suyu ve ısıtma suyu pompaları)” başlığı altında yer alan 20.2’nci maddenin (d) bendinde sunulması gerektiği gereken belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak ilgili maddenin (a) ve (c) bentleri ile, 20.2.3’üncü maddenin (a) bendi ve “Mekanik İle İlgili Genel Şartlar” başlığı altında yer alan bazı düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde söz konusu belgelerin hangi aşamada sunulacağının belirsiz olduğunun görüleceği,

f) İnşaat Özel Teknik Şartnamesi’nin “Öz.İnş.149, Öz.İnş.150, Öz.İnş.151, Öz.İnş.152 ve Öz. İnş. 153” başlıkları altında yer alan (b) maddesinin 5’inci bendinde sunulması gerektiği belirtilen belgenin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak söz konusu düzenlemeler incelendiğinde ilgili belgelerin kim tarafından ve hangi aşamada sunacağının belirsiz olduğunun görüleceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaymakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur… ” hükmü,

Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu karan üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. ” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’ıuıcu maddesinde “…(2) Yeterlik değerlendirilmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

Söz konusu Yönetmelik’in “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 65’inei maddesinde “(1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu dunun gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez… ” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Akü Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı

b) Yatırım proje no’su/kodu:2020H03-151710-151711

c) Miktarı ve türü:

7400 m2 Betonarme Bina İnşaatı. İnşaat, Elektrik, Mekanik imalatları yapım işi.

ç) Yapılacağı yer: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesi,

Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nin “Özel-Elk-308 Sıra Çağrı Sistemi” başlığı altında düzenlenen 32’nci maddede “Terminal ünitesi teknik özellikleri: Terminal ünitesi estetik ve ergonomik plastik gövde içinde sağlam yapılı ve kullanışlı olmalıdır. Boyutları teklifte belirtilmelidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yapılan incelemede 10.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile “Çelik İnş. Emlak Taah.Tic.İth.ve İhr.Ltd.Şti. firmasınca verilen teklifin “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde ’’Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmüne rağmen Çelik İnş. Emlak Taah.Tic.İth.ve İhr.Ltd.Şti. firmasının Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubunda rakam ile “19.727.000,00 TL” yazı ile ise “ondokuzmilyonyediyüzyirmiyedi” Türk Lirası olarak teklif verdiği görülmüştür.

İhaleye katılan diğer 15 (Onbeş) İstekli Firmanın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilen “AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı İşi”nde Uygulanacak Tip İdari Şartnameye göre, isteklilere ait Geçici Teminatlarının ve Teklif Mektuplarının uygun olduğu görülmüştür.

Yaklaşık maliyet ile isteklilerin teklif ettiği fiyatlar, tüm katılımcıların huzurunda okunarak isteklilere duyurulmuştur.

Eray Harita İnşaat Müh.Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti. ve Mevka Nak.Maden İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı, Karahanlı Group İnşaat A.Ş., Mehmet Oktay Yılmaz Yapı İnş.ve Kırmızı Taşlar İnş.Gıda Petrol Otomotiv Madencilik San.Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı, Olgun Gür İnş.Taah.Mim.Müh.İnş.Malzemeleri Çevre Dan.Mak.Tic.San.A.Ş. ve Olgun Gür İş Ortaklığı, Gökalp Proje Müşavirlik A.Ş ve Ali Beyazıt BYZ Yol İş Ortaklığı, AKS Grup Yapı Endüstri Tic.Ltd.Şti., Yaşar İnş.Turz.Taah.ve Tic.Ltd.Şti., K.Kent înş.Yapı Malz.San.ve Tic.A.Ş., Onan İnş.San.Taşımacılık ve Tic.Ltd.Şti., Metro Müh.Gıda Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti İlba Mimarlık İnş.Turizm Nak.Tic.San.Ltd.Şti., Sayın Prefabrik İnş. San.ve Tic.A.Ş., Olgun İnş.Mim.Müh.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. ile Uluç Yatırım ve İnş.A.Ş. firmalarınca sunulan ihale dosyalarında, “AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı İşi”ne ait Tip İdari Şartnamenin “7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” hükmüne istinaden yapılan incelemede;

Elektrik Özel Teknik Şartnamesinde istenilen Özel-Elk-308 Sıra Çağrı Sistemi Çağrı Terminali başlıklı 32. Maddesinde istenilen belge, istenilmiştir.

Elektrik Özel Teknik Şartnamesinde istenilen Özel-Elk-321 2 Duraklı 1000 Kğ Asansör için istenilen belgeler, istenilmiştir.

Elektrik Özel Teknik Şartnamesinde istenilen Özel-Elk-319 Geçiş Kontrol Terminalinin 7. Maddesinde “Teklif edilen kontrol terminalleri CE belgesi istenilmiştir.

Mekanik Tesisat Genel Teknik Şartnamesi Dokümanının, M03-20 Pompalar (Santrifüj soğutma suyu ve ısıtma suyu pompaları) maddesinin, 20.2 fıkrasının “Pompaya ait, imalatçısı tarafından hazırlanmış ve bastırılmış komple kataloğu ve malzeme spesifikasyonları, işletme ve bakım talimatlarını içeren dokümantasyonlarını imalatçı tarafından tavsiye edilen yedek parça listesini, pompanın aşağıdaki spesifikasyonlarına uygun olarak işletme noktasını gösterir performans eğrisi, seçilmiş modeli, sevkiyat ve çalışma ağırlığı ve aksesuarları teklif ile birlikte idareye verilecektir.” denilmektedir.

İnşaat Özel Teknik Şartnamesinde istenilen Öz.İnş.149 (130*220 fotoselli otomatik kapı), Öz.Înş.150 (160*220 fotoselli otomatik kapı), Öz.İnş.151 (100*220 fotoselli otomatik kapı) Öz.İnş.152 (90*220 fotoselli otomatik kapı) nolu pozların B bendi 5. Maddesinde “Satıcı/Uygulamacı firma, akredite edilmiş bağımsız kuruluşlardan aldığı IS09001, sertifikasıyla Kaliteli Sistem Yönetimini benimsemiş olduğunu belgelendirmelidirler. Bu belgeleri teklif ekinde sunmalıdırlar.” hükmü bulunmaktadır. Yine Öz.İnş.153 (200/220 cm Hermetik Ameliyathane Kapısı) nolu pozun teknik şartnamesinin B Bendinde “Satıcı/Uygulamacı firma, akredite edilmiş bağımsız kuruluşlardan aldığı IS09001, sertifikasıyla Kaliteli Sistem Yönetimini benimsemiş olduğunu belgelendirmelidirler. Bu belgeleri teklif ekinde sunmalıdırlar.” denilmektedir.

Yukarıda adı geçen ilgili firmalarca “İdari Şartnamenin 7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” hükmüne istinaden teklif ekinde ibraz edilmesi istenilen belgelerin tamamının ihale dosyalarında bulunmadığı görülmüştür.

İhalemize 4(Dört) sıra numarası ile katılan YDT Müh.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.& Cemil Ağırman İş Ortaklığı firmasınca verilen ihale dosyasının incelenmesi neticesinde ise İdari Şartnamenin 7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” hükmüne istinaden bazı belgeleri ihale dosyasında sunmadığı görülmüştür.

….

Sonuç olarak Komisyonumuzca yapılan gerekli incelemelerde tüm isteklilerin Komisyonumuza sunmuş olduğu belgelerin uygun olmadığı görülmüştür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilen “AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı” İşine ait İhaleye katılan 16 (Onaltı) İsteklinin teklifi yukarıda belirtilen gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılmıştır. “AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı İşi”ne ait Tip İdari Şartnamenin 36. Maddesinin “İhalenin karara bağlanması” hükmüne istinaden bütün tekliflerin reddedilmesi (değerlendirme dışı bırakılması) sebebiyle İhalenin İptaline
Oybirliği ile karar verilmiş olup, İhale Kararının onayına ilişkin keyfiyet ihale yetkilisi makamına arz olunur.” bütün tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, idareler tarafından yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranacak kriterlerin ihale ilanında ve idari şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği, ayrıca ihale komisyonu kararı üzerine, idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ancak bu yetkinin sınırsız olmadığı, idarenin söz konusu yetkiyi kullanırken ölçülü olması, kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmesi gerektiği, meydana gelen durumun iptali gerektirecek nitelikte olması halinde, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin idare tarafından somut bir şekilde ortaya konmasının ve bütün isteklilere derhal bildirilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

İnceleme konusu ihalede; İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi uyarınca, Teknik Şartname’de istekliler tarafından sunulması gerektiği belirtilen belgelerin yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, bu kapsamda söz konusu belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirildiği dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda başvuru sahibi isteklinin iddiaları kapsamında yapılan incelemede;

1) Başvuru sahibinin 1.(a) iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibi isteklinin iddiasına konu olan ve Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nde yer alan “Boyutları teklifte belirtilmelidir.” şeklindeki düzenlemede istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması gereken herhangi bir belgeden bahsedilmediği, dolayısıyla istekliler tarafından bahse konu teknik özelliği tevsik etmek üzere herhangi bir belge sunulma zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır

2) Başvuru sahibinin 1.(b) iddiasına ilişkin olarak:

Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nde “Özel-Elk-319 Geçiş Kontrolü Terminali” başlığı altında “7.Teklif edilen kontrol terminalleri CE belgesine sahip olacaktır. Bu belgeler ihale dosyası içinde Kurum’a sunulacaktır.

17.Tüm montaj, bağlantı ve kablolama işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin (b) iddiasına konu edilen düzenlemeler incelendiğinde, istekliler tarafından teklif edilen kontrol terminallerinin CE belgelerinin teklif dosyasında sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, ayrıca düzenlemelerde yer alan 7’nci ve 17’nci maddelerin birbiriyle çelişmediği ve bu anlamda bir tereddüt oluşturmadığı anlaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 1.(c) iddiasına ilişkin olarak:

Elektrik Özel Teknik Şartnamesinde “Yangın ihbar santrali, asansör, elektrojen grubu vb. gibi imalat için geçici kabulden evvel imalatçı firma ile yüklenici, aylık periyodik bakım sözleşmesi imzalayacak ve sözleşmenin bir suretini idareye verecektir. Sözleşme süresi kesin kabul ile sona erecektir. Bunun için yüklenici idareden ayrıca bir ücret istemeyecektir” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Özel-Elk-321 2 Duraklı 1000 Kg Asansör” başlığı altında “3.2.Tahrik Ünitesi

Asansörlerde, asansör sistemi için özel olarak tasarlanmış dişlisiz doğrudan tahrik sistemine sahip voltaj ve akımı çok hassas şekilde kontrol altında tutan sabit manyetik alanlı senkron kullanılacaktır. Sistem frekans kontrolüne sahip olacaktır. Motor gerilimi ve frekans bu sistem sayesinde değiştirilecektir.

Tahrik motoru miline akuple edilmiş tahrik hızını direk ölçen encoder sistemi bulunacaktır. Encoder sistemi kabinin katta duruş mesafesini hatasız şekilde ayarlayacaktır. Bu cihaz çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde dayanıklı olacaktır. Motor hızı alınan sinyalle kontrol altında tutulacaktır. Asansörün her duruşunda bütün sistem duracak, çağrı yapıldığında, asansörün mekanizması hemen çağrıya cevap verecek şekilde olacaktır.

Tahrik mekanizmasındaki rulmanlar kolay yağlanabilir özellikte olacaktır.

Makine ve teçhizat +5 ile +40ºC arası çevre ısı aralığında tam yükte randımanlı bir şekilde çalışacaktır. Asansör motorları saatte ortalama 180 kalkış(s/h)’a(±20) haiz olacaktır.

3.1.1.Motor Gücü : Yapılacak projedeki mukavemet hesabına göre

3.1.2.Devir Sayısı : Yapılacak projedeki mukavemet hesabına göre

3.1.3.Rediksüyon oranı : Sistem redüktörsüz olup, direk motordan tahrik şeklinde çalışacaktır.

3.1.4.Halat Adedi ve : Yapılacak projedeki mukavemet hesabına göre

Çapı

3.1.5.Tahrik Kasnağı : Yapılacak projedeki mukavemet hesabına göre

Çapı

5.1.Kabin Karkası

Kabin TSE ve EN 81-1 standartlarına uygun boyutlandırılacak ve imal edilecektir. Firma asansör boşluğunun rölevesini alarak asansör uygulama projesini yapacaktır. Kuyu ölçüleri ve kapasiteye göre en uygun kabin seçilecektir. Kabin net ölçüleri mahallinde sağlanacaktır. Kabin içi yüksekliği projesine uygun olacaktır.

9- Malzeme

Aşağıda, teklif ile birlikte verilecek, malzemeler hakkında çeşitli dokümanların listesi vardır.

Teklifi tam anlamıyla açıklamak maksadıyla, teklif sahibi gerekli gördüğü diğer dokümanları da teklifine ekleyebilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında ilave dokümanlar istenebilir.

İstekli/Yüklenici aşağıda belirtilen ve iş kapsamında temin ve tesis edeceği ekipmana ait broşürler/ katalog ve teknik doneleri teklif ile birlikte verecektir.

-Makine motor grubu

-Asansör kabin ve kapıları

-Hız regülâtörü ve paraşüt tertibatları

-Halatlar

-Tamponlar

-Mikro işlemci kumanda tablosu

-Kuyu içi şalterleri ve bilgi üniteleri

-İnvertör

-Kabloları (güç besleme ve kumanda (fleksibl))

-Aşırı Yük ölçüm Sistemleri

Ayrıca; teklif ekinde asansörün imalatını, tesisini ve bakımını yapacak firmaya ait Onaylanmış Kuruluş tarafından verilmiş Modül H (CE Yetki Belgesi), ISO 9001 belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, teklif ekinde sunulacaktır.

9- Teknik Personel

Yüklenici iş sırasında sahada mesleki yeterlilik belgeli personel montaj yapacak, yetki belgeli makine ve elektrik mühendisi bulunduracaktır. Ayrıca bakım yapacak personelde yetki belgesine sahip olmalıdır.

Genel Şartlar

8)Yüklenici yeni yapılacak asansörün aylık periyodik bakım ve arıza onarım işlerini kesin kabul tarihine kadar ücretsiz olarak yapacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin (c) iddiasına konu edilen düzenlemeler incelendiğinde her ne kadar ilgili belgelerin teklifle birlikte sunulmasının istenildiği görülmekle birlikte söz konusu düzenleme bir bütün halinde değerlendirildiğinde anılan belgelerin istekliler tarafından sunulması gerektiğine dair açık ve net bir ifade bulunmadığı, bu haliyle ilgili düzenlemenin bir tereddüde sebep olduğu anlaşılmış, bu bağlamda istekliler tarafından bahse konu belgelerin teklif dosyasında sunulma zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 1.(d) iddiasına ilişkin olarak:

Elektrik Özel Teknik Şartnamesi’nin “Özel-Elk-319 Geçiş Kontrolü Terminali” başlığı altında “7.Teklif edilen kontrol terminalleri CE belgesine sahip olacaktır. Bu belgeler ihale dosyası içinde Kurum’a sunulacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Özel-Elk-308 Sıra Çağrı Sistemi” başlığı altında düzenlenen 32’nci maddede “Terminal ünitesi teknik özellikleri: Terminal ünitesi estetik ve ergonomik plastik gövde içinde sağlam yapılı ve kullanışlı olmalıdır. Boyutları teklifte belirtilmelidir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Özel-Elk-321 2 Duraklı 1000 Kg Asansör” başlığı altında “9- Malzeme

Aşağıda, teklif ile birlikte verilecek, malzemeler hakkında çeşitli dokümanların listesi vardır.

Teklifi tam anlamıyla açıklamak maksadıyla, teklif sahibi gerekli gördüğü diğer dokümanları da teklifine ekleyebilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında ilave dokümanlar istenebilir.

İstekli/Yüklenici aşağıda belirtilen ve iş kapsamında temin ve tesis edeceği ekipmana ait broşürler/ katalog ve teknik doneleri teklif ile birlikte verecektir.

-Makine motor grubu

-Asansör kabin ve kapıları

-Hız regülâtörü ve paraşüt tertibatları

-Halatlar

-Tamponlar

-Mikro işlemci kumanda tablosu

-Kuyu içi şalterleri ve bilgi üniteleri

-İnvertör

-Kabloları (güç besleme ve kumanda (fleksibl))

-Aşırı Yük ölçüm Sistemleri

Ayrıca; teklif ekinde asansörün imalatını, tesisini ve bakımını yapacak firmaya ait Onaylanmış Kuruluş tarafından verilmiş Modül H (CE Yetki Belgesi), ISO 9001 belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, teklif ekinde sunulacaktır. “ düzenlemesi,

Aynı Şartname’de “Yüklenici projeleri kanun, tüzük, yönetmelik, yürürlükteki standartlar, imalat ve montaj tekniği vs. gibi kriterleri dikkate alarak inceleyecek ve zorunlu ve faydalı bulacağı bütün tadilatı bir öneri raporuyla idareye yazıyla bildirecektir. Gerekirse tadilat projesini çizerek idareye sunacaktır.

-Yüklenici projelerde ve şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde belirtilen hususların kanunlara, yönetmeliklere, mecburi standartlara veya mahalli şartlara ,usul ve kurallara uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcutsa idareyi yazılı olarak uyaracaktır.

Yüklenici, geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazların bakımını yapmakla mükelleftir. İdare gerekirse sigorta yapılmasını talep edebilecek, bunun için yükleniciye herhangi bir isim altında hiçbir bedel ödenmeyecektir.

Yangın ihbar santrali, asansör, , elektrojen grubu vb. gibi imalat için, geçici kabulden evvel imalatçı firma ile yüklenici, aylık periyodik bakım sözleşmesi imzalayacak ve sözleşmenin bir suretini idareye verecektir. Sözleşme süresi kesin kabul ile sona erecektir. Bunun için yüklenici idareden ayrıca bir ücret istemeyecektir

-Elektrik tesisatında kullanılan tüm malzemeler halen yürürlükte olan standartlara uygunlukları belgeleriyle kanıtlanacak ve belgeler idareye sunulacaktır. İdarenin seçmesi için en az 3 ayrı marka ürün numunesi idareye sunulacaktır. İdarenin seçimi gerçekleşmeden ürün şantiyeye getirilmeyecektir. Ayrıca kalite belgesine sahip ürünlerin üzerinde veya ambalajında mutlaka damga aranacaktır. Örneğin TSE’ ye uygunluk belgesi varsa ürünün üzerinde TSE’ yi ifade eden damga basılmış olacaktır. Bu şartlara uymayan malzemeler şantiyeye sokulmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin (d) iddiasına konu edilen düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; (a) (b) ve (c) iddiaları için yapılan incelemede görüleceği üzere (a) ve (c) iddialarında öne sürülen düzenlemeler kapsamında teklif dosyası kapsamında herhangi bir belge sunulma zorunluluğu bulunmadığı ancak (b) iddiası kapsamında istekliler tarafından teklif edilen kontrol terminallerinin CE belgelerinin teklif dosyasında sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği ve bu konuda bir tereddüt bulunmadığı anlaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 1.(e) iddiasına ilişkin olarak:

Mekanik Tesisat Genel Şartnamesi’nin “Bölüm Mg Mekanik İle İlgili Genel Şartlar” başlığı altında “MG-01 Genel:

Bu bölüm, her bölümde ayrıca belirtilmediği takdirde, bu projenin tüm mekanik bölümleri için geçerli olacaktır. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Tesisat Birim Fiyatları, teknik şartnameleri, tarifleri bu şartnamenin doğal ekidir.

MG-02 Onaya Sunulacaklar:

İmalat çizimleri, imalatçı verileri ve teçhizat, malzeme ve boya ile ilgili belgeler, her ayrı bölümde belirtilen her bir sistem ile ilgili detaylar kontrol mühendisinin onayına sunulacak ve şantiyeye tesliminden önce onayları alınacaktır. Kısmi olarak onaya sunulan belgeler kabul edilmeyecek ve incelemeden geri verilecektir. Onaya sunulacak belgeler; imalatçının adını, ticari unvanını, katalog model veya numarasını, etiket verilerini, boyutları, yerleşim ölçülerini, kapasitesini, proje özelliklerini ve referans paragraflarını, ilgili Türk ve Uluslar arası geçerliliği olan teknik cemiyet yayın referanslarını ve yüklenicinin temin etmek istediği her parçanın kontrata uygunluğunu sağlamak için gerekli diğer bilgileri kapsayacaktır.

A.İmalat Çizimleri:

Ana tatbikat projeleri dışında gerekli görülen bölüm için ayrıca uygulamaya ve imalata yönelik detay ve ölçülendirme için projeler yapılacaktır. Yüklenici bu uygulama projelerinin Mimari, Mekanik ve elektrik projeleri ile uyumlu olmasını ve çakıştırılmasını sağlayacak, statik yönden kırma, delme gibi binayı etkileyecek ve estetiği bozacak uygulamaların olmamasını koordine edecek ve sorumlu olacak ve bu projeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

B.İmalatçı Verileri:

Üretilen her parçanın onaya sunulan belgeleri üreticinin kataloglanan ürünleri ile ilgili tanıtıcı bilgiyi, teçhizat çizimleri, şemaları, performans ve karakteristik eğrilerini katalog kupürlerini içerecektir.

C.Standartlara Uygunluk :

Malzeme veya teçhizatın İdarece uygunluğu kabul edilebilecek Uluslar arası standatlar veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi kuruluşların standartlarına uyması gerektiğinde bu uygunluğun kanıtı onay için idareye sunulacaktır. Bölümlerde ayrıca belirtilmediği takdirde, bir kuruluş belirli bir standarda uygunluğunu göstermek için etiket ya da liste kullandığı takdirde bu etiket veya liste kabul edilebilir bir kanıt olacaktır. Yüklenici etiket veya liste yerine kabul edilebilir şekilde test yapmaya yetkili bağımsız bir test kuruluşundan alacağı bir belgeyi idareye sunup onayını alacaktır. Bu belgede ilgili malzemenin, belirtilen kuruluşun test metotlarına

göre test edildiği ve malzemenin belirtilen kuruluşun standardına uygun olduğu yazılı olacaktır. Standartlara veya şartnamelere uygunluğu tescil edilmemiş malzeme ve teçhizatla ilgili olarak kendi liste veya etiketini uygunluk kanıtı olarak kullanılan kuruluş, imalatçıdan temin edeceği bir uygunluk belgesini onaya sunacaktır. Bazı malzemeler veya özellikleri değişik Milli veya Milletlerarası standartlara atıf yapılarak tarif edilmişlerdir. Bunlar öncelikle TSE, daha sonra idarece kabul edilebilecek Milletlerarası standartlardır.

D.Uygunluk ve Yeterlik Belgeleri:

İmalatçıdan alınan, bu proje için sağlanacak malzeme ve teçhizatın bu şartnamenin gereklerine ve ilgili yayınlara uygunluğunu tasdikleyen belge onaya sunulacaktır.

MG-03 İşletme ve Bakım Kılavuzu:

Teçhizatın her parçası için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bu kılavuzların geçici kabulden önce idareye teslimi yapılacaktır. Teçhizatın her parçasının işletme ve kontrol detaylarını anlatan, işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sırası; teçhizatın her ana parçasının işlevinin anlatımı; yol verme yöntemi işletme yöntemi, kapatma talimatları; montaj talimatları; bakım talimatları; tip, sınıf, ısı aralığı, ve frekansı içeren yağlama tarifesi; güvenlik önlemleri; şemalar, ve resimler; Test yöntemleri, performans verileri; ve parça listesi olacaktır.

MG-04 İşletme Talimatlarının Asılması:

İşletme ve bakım personelinin kullanması için teçhizatın her ana parçası için onaylı işletme talimatları temin edilecektir, işletme talimatları kapsamında elektrik tesisatı şemaları, kontrol şemaları ve teçhizatın her ana parçası için kumanda sırası

bulunacaktır. işletme talimatları basılmış veya metale kazınmış olacak, ve camla çerçevelenmiş veya plastik ile kaplanacak, idare tarafından gösterilen yere asılacaktır.

MG-05 İdari Personelin Eğitimi:

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakım işlerinde görevlendirilen personeli tamamıyla yönlendirecek uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini sağlayacaktır. Her eğitimci montaj

işleminin tüm detaylarını bilecek ve işletme teçhizat veya sistem kabul edilip idareye normal işletme için teslim edildikten sonraki ilk normal çalışma haftası içinde verilecektir

MG-06 Nakliye ve Depolama:

Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve idarenin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır

MG-07 Kataloglanmış Ürünler:

Malzemeler ve teçhizat, bu gibi malzeme veya teçhizatı düzenli olarak üreten imalatçının kataloglu ürünlerinden olacak ve şartname koşullarına uygun, imalatçının son tasarım tipi olacaktır.

MG-08 Güvenlik Şartları:

Kayışlar, makaralar, zincirler, dişliler, kaplinler, ayar vidaları anahtarlar ve diğer döner parçalar, herhangi bir kişinin yakın

çevresine gelmesi durumunda tamamen muhafazalı ya da uygun şekilde korumalı olacaktır

MG-09 Koruyucu Bakımi:

Mekanik tesisat cihaz – ekipmanları garantileri ve periyodik bakım faaliyetleri (hijyenik alanlardaki difizör ve

Laminer Flow hepa filitreleri hariç) Kesin kabül işlemleri bitene kadar yüklenicinin sorumluluğundadır.

MG-10 Teçhizat ve Tesis Seçimi:

Genel olarak teçhizatın tüm kapasiteleri, ve teçhizat tipi ve karakteristikleri tablolarda, projelerde veya bu şartname içerisinde verilmektedir. Tablolarda bu tip bilgiler için referans yapılacaktır. Verilen kapasiteler minimumdur. Karakteristiklerde değişikliklere sadece idarenin yazılı onayı üzerine izin verilecektir.

MG-11 Denge Ayar ve Test Verileri:

Tüm teçhizat ve tesis, proje şartlarını karşıladığından emin olmak için muayene edilecek ve denge ayarı yapılacaktır.

MG-12 Projelendirme Prensipleri:

12.1 Projeler:

a) İdarece verilen projeler genel anlamda tatbik edilecek, çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını içermektedir. İdarenin yazılı onayı olmadan bu projelerde hiçbir surette değişiklik yapılamaz.

b) Şartname eki olarak verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır.

c) Yüklenici: Projeleri tetkik ederek gerek kanun gerekse tüzük, yönetmelik ve mahalli usul ve kaideler yönünden mecburi veya ihtiyari uygulamalı standartlar yönünden, imalat ve montaj tekniği ve gerekse tesis ve işletme ekonomisi yönlerinden zaruri ve faydalı bulacağı bütün tadilatı ana hatları ile bir öneri raporu halinde idareye yazı ile bildirecektir. İdare bu raporu tamamen veya kısmen veya tadilen onadığı takdirde, onanmış olan esaslar dahilinde tadilat projelerini hazırlayarak idareye verecektir. Yüklenici tarafından yapılacak tadilat projeleri için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Tetkikin yetersizliği nedeni ile projeler onanmış olsa dahi sorumluluk müteahhide ait olacak ve meydana gelecek hasarı müteaahit bedelsiz olarak karşılayacaktır.

d) Yüklenici her çeşit projelerin hazırlanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği proje düzenleme esaslarına uymak zorundadır.

e) Hava kanalları mümkün olduğunca çakıştırılmayacaktır..

12.2 Herhangi Bir Malzemenin yerine Kullanılacak Malzeme

a) Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklerde ve TSE standartlarına uygun olacaktır. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve mamuller İdarece kabul edilecek Milletler arası standartlara uygun olacaktır. İthal edilen ürünlerden Uluslararası

standartlara uygunluk belgesi ile teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini belgeleyen prospektüsleri onaya

sunulacaktır.

12.3 Çalışmaların Koordine Edilmesi

a) Betonarme strüktürü, bölmelerin, duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır. Ancak yüklenici bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını, boru kılıflarını, bacaları, pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır.

b) Yüklenici değişik işlerin yapımını üstlenecek işçi ve ustaların işi mükemmel ve beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir.

c) İdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu veya işçi İdarenin yazılı tebligatı üzerine en geç üç gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır.

d) Ayrıca aynı mahalde yapılacak değişik sistemlerin işçileri birbirlerinin işlerine mani olmayacak şekilde organize edilecektir.

12.4 Dış Duvardaki Açıklıklar

Çalışma gereği geçici olarak Dış duvarlarda açılacak olan delik, kapak ve buna benzer açıklıklardan özellikle zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve çevreleri ilgili teknikte belirtildiği gibi mükemmel bir şekilde kalafatlanmış ve içeri su sızdırmaz durumda olacaktır. Sağanak, sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk yükleniciye ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. Ancak işin sonunda yüklenicin sorumlu olduğu açıklıklar devamla kalıcı şekilde su geçirmez ve kalafatlı olacaktır.

12.5 İzin ve Ruhsatnameler

Yüklenici gerek Belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, Hava Gazı, Doğal Gaz, Elektrik vb gibi Belediye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlatacaktır.

12.6 Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler:

Yüklenici tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesi ile ilgili her türlü Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirliliğinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması ile ilgili olanlara uygun iş yapacaktır.

Yüklenici projelerde, Teknik şartnamelerde belirtilen malzeme tariflerinde kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tetkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise İdareyi yazı ile ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, yüklenici bu hususu düzeltmek için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ücret talep edemeyecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin, “M03-20 Pompalar (Santrifüj soğutma suyu ve ısıtma suyu pompaları)” başlığı altında “20.2 Motopomp sistemi İle Birlikte Verilecek Dokümantasyon:

d) Pompaya ait, imalatçısı tarafından hazırlanmış ve bastırılmış komple kataloğu ve malzeme spesfikasyonları, işletme ve bakım talimatlarını içeren dokümantasyonlarını imalatçı tarafından tavsiye edilen yedek parça listesini, pompanın aşağıdaki spesfikasyonlarına uygun olarak işletme noktasını gösterir performans eğrisi, seçilmiş modeli, sevkiyat ve çalışma ağırlığı ve aksesuarları teklif ile birlikte idareye verilecektir.

20.2.3 Pompa seçimi :

a) Pompa basma yükseklikleri veya basınçları sistem projelerinin hazırlanması esnasında genel olarak kabul edilen ekipman basınç düşümlerine ve sistem projeleri üzerinde verilmiş olan boru güzergahı ve borulama elemanlarına göre hesaplanmıştır. Yüklenici hakiki çalışma şartlarında ( sahada yapılmış ve / veya monte edilmiş olan boru güzergahı, borulama malzemesi, vanalar, pislik tutucular, kontrol vanaları, serpantinler, aksesuarlar ve içinden pompa tarafından basılan akışkanın geçtiği ekipmanların son basınç düşümleri ve statik basma yüksekliği vs… etkisinde ) aşağıdaki spesifikasyonlarda verilen pompa debisini sağlayacak pompa, motor, starter vs… seçmek, monte etmek, işletmeye almak ve gerekli testlerini yaparak pompa ve motor gurubunu istenilen debiyi verdiğini ispat etmekle sorumludur. Bu amaç ile mekanik sistemler yüklenici tarafından hazırlanacak borulama imalat resimlerine ve seçilmiş olan ekipmanların hakiki basınç düşümlerine basınç kaybı hesabı yapacak ve bu basınç kaybına % 10’luk bir marj ve pompa debisine maximum % 5’lik bir marj ekleyerek pompa seçimi yapacaktır. Hesapların kontrol teşkilatınca onaylanmış olması yüklenicinin sistemle gerekli pompa debisinin elde edilmesi konusundaki yukarıda belirtilmiş olan sorumluluğunu değiştirmeyecektir. Pompaların çalışması muntazam olacak darbeli, titreşimli veya içten kısa devreli çalışma yapmayacaktır. Pompalar, normal çalışma debileri normal devirlerinde azami güç çekecekleri debinin çok az altında olacak şekilde seçileceklerdir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin (e) iddiasına konu edilen düzenlemeler incelendiğinde istekliler tarafından teklif edilen pompaya ait, imalatçısı tarafından hazırlanmış ve bastırılmış kataloğun ve malzeme spesifikasyonlarının, işletme ve bakım talimatlarını içeren dokümantasyonlarının teklif dosyası kapsamında sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, bu düzenlemenin tekliflerin sunulması aşaması için düzenlendiği, başvuru sahibi istekli tarafından öne sürülen diğer düzenlemelerin ise sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olduğu, bu bağlamda başvuru sahibi istekli tarafından iddia edildiği üzere bir çelişki ve tereddüt bulunmadığı anlaşılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 1.(f) iddiasına ilişkin olarak:

İnşaat Özel Teknik Şartnamesi’nde “Öz.İnş.149, Öz.İnş.150, Öz.İnş.151, Öz.İnş.152 ve Öz. İnş. 153” başlıkları altında “B-Satıcı/Uygulamacı/Montaj Yapan Firmada Bulunması Gereken Özellikler:

5.Satıcı/Uygulamacı firma, akredite edilmiş bağımsız kuruluşlardan aldığı ISO9001, sertifikasıyla Kaliteli Sistem Yönetimini benimsemiş olduğunu belgelendirmelidirler. Bu belgeleri teklif ekinde sunmalıdırlar.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin (f) iddiasına konu edilen düzenleme incelendiğinde her ne kadar ilgili belgelerin teklifle birlikte sunulmasının istenildiği görülmekle birlikte söz konusu düzenleme bir bütün halinde değerlendirildiğinde anılan belgelerin istekliler tarafından sunulması gerektiğine dair açık ve net bir ifade bulunmadığı, bu haliyle ilgili düzenlemenin bir tereddüde sebep olduğu anlaşılmış, bu bağlamda istekliler tarafından bahse konu belgelerin teklif dosyasında sunulma zorunluluğunun bulunmadığı görülmüştür.

Netice itibarıyla başvuru sahibi isteklinin (a), (c) ve (f) iddialarının yerinde olduğu görülmekle birlikte (b), (d), ve (e) iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, iddia konusu edilen hususta mevzuata aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.