Teknik görüşte yer alan değerlendirmeler doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin Teknik Şartnamede belirtilen şartları sağlamaması

Toplantı No : 2020/026
Gündem No : 17
Karar Tarihi : 10.06.2020
Karar No : 2020/UH.I-1016
BAŞVURU SAHİBİ:
Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/406940 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.12.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2019 tarih ve 57074 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2019/1702 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1) İhalenin 4’üncü kısmında uyumluluk olması gerektiğinden bütün kalemlerin aynı marka teklif edilmesi gerektiği, ancak kısım üzerinde bırakılan istekli tarafından 18’nci kaleme yönelik farklı markalı ürünler teklif edildiği, söz konusu kısımda yer alan analizörler için bahse konu isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün ilgili Teknik Şartname’nin D.7, D.9., D.13 maddelerini karşılamadığı,
2) Bahse konu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki; fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan açıklama uyarınca düzenlenmediği, fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların hukuka aykırı olarak düzenlendiği söz konusu tutanakların geçici vergi beyanname döneminin mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde bulunmadığı, idare tarafından önemli teklif bileşenlerinin net olarak belirlenmemiş olması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Laboratuvar Hizmet Alımı
b) Miktarı ve türü: 12 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı

c) Yapılacağı yer: Teknik Şartnamelerde belirtilen sağlık tesisleri…” düzenlemesi,
Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.3.
1- TITUBB ve/veya ÜTS’ye yapılan başvurular neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemlerinin tamamlanmış olduğunu gösteren mala ait ürün numarasını (barkod) içeren belgeler veya bu bilgileri içeren isteklinin beyanı vermelidir.
2- İstekliler, TITUBB’da ve/veya ÜTS’de kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İhaleye giren firma bayi ise ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.
3- İstekli tarafından teklif edilen ürün veya cihaz Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değil ise Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş beyanı sunmak zorunludur. 1. ve 2. maddelere istinaden sunulacak ürüne ve istekliye ait belgelere, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer verilen ürüne karşılık gelen sıra numarası yazılacaktır.
4. Tedarik edilecek cihazların ve kitlerin teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ihale dosyası ile birlikte verilecektir.
5. Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar yetkili kişi tarafından imzalı olarak ….marka….model cihaz ve kitleri teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklifle beraber verilecektir. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve sıraya göre cevap verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İhale Komisyonu Teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin gerekli görmesi halinde isteklilerden (Gerekli görülen cihazlarla ilgili) demonstrasyon isteyebilecektir. İhaleye katılan ve teklifi geçerli bulunan firmalar gerekli görülmesi halinde demoya çağrılacaktır. Demonstrasyona katılım yeri, tarih ve saati ayrıca ihale sonrasında isteklilere yazılı olarak bildirilecektir. İsteklilere demo yazısının tebliğinden itibaren 5 iş gününden az olmamak üzere süre verilecek olup isteklilerden verilecek bu süre içerisinde demoya hazır olmaları istenecektir. İstekliler demonstrasyona teknik şartnamede belirtilen tüm hususları gösterecek şekilde tüm donanım, cihaz ve malzemeleriyle hazır olarak geleceklerdir. Demo esnasında, değerlendirilen teknik şartname maddelerinin gösterilememesi durumunda o maddeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo sonucunda en az iki komisyon uzman üyesinin ve firma yetkililerinin imzalayacağı demonstrasyon tutanağı düzenlenecektir. Demo tutanağının isteklilerce imzalanmaması halinde yine bu husus demoya katılan komisyon üyesi/üyeleri tarafından tutanakta belirtilecektir.
7) Teslim edilecek cihazların Bakanlığımızın 2018/26 sayılı genelgesi gereği sözleşme bitim tarihinde 10 yaşını geçmeyecek olması belgelendirilecek ve belge teklif dosyasında sunulacaktır.
7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler…” düzenlemesi,
Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.
33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,
İhalenin 4’üncü kısmına yönelik düzenlenen Rutin Hormon Testleri Teknik Şartnamesi’nin “Cihazların teknik özellikleri” başlıklı D maddesinde “D.1.Cihaz hızları en az Tablo 3’de belirtildiği gibi olacaktır. Entegre bağlamayla oluşturulacak cihazlarda bağlantılı entegre ünitesi tek cihaz kabul edilecektir. Entegre olmadığında tablo 3″de belirtilen hızları sağlayacak sayıda en az iki, en fazla beş cihaz kurulacaktır. Cihazlar birbirleriyle aynı marka olmalı ve aynı marka reaktifleri kullanmalıdır.

D.7.Cihazlar reaktiflerin barkodunu okuyabilme özelliğine sahip olmalıdır. Cihazda reaktifler, yardımcı reaktifler, numuneler, kontroller ve kalibratörler barkod okuyucu tarafından otomatik olarak tanımlanabilmelidir. Balıkesir Atatürk Şehir ve Balıkesir Devlet Hastanelerine teklif edilen cihazlara aynı anda (Atatürk Şehir Hastanesi acil laboratuvarı hariç) en az 20 reaktif yüklenebilmelidir. Atatürk Şehir Hastanesi Acil Laboratuvarına kurulacak cihaza aynı anda en az 15 reaktif yüklenebilmelidir. Balıkesir Devlet, Bandırma Devlet ve Edremit Devlet Hastanelerine teklif edilen cihazların en az iki tanesine en az 20 reaktif, en fazla bir cihaza aynı anda en az 15 reaktif yüklenebilmelidir. Lot farklılığı olduğunda kalibrasyon yapılmadan çalışılamamalı. mümkünse yedekleme yapılmış her reaktif için kontrol çalışmalıdır. Atatürk Şehir Hastanesi Acil Laboratuvarı’na kurulacak cihaz troponin-1 ve CK-MB çalışılacağı için ilk hastaya ait sonucu en fazla 20 dakikada vermelidir.

D.9.Cihazlar numuneler için pıhtı ve sıvı seviye tespiti yapabilmelidir. Reaktiflerin bulunduğu bölüm, sürekli çalışma özelliğinde (stand-by konumu dahil) soğutma sistemine sahip olmalıdır.

D. 13.Cihazın numune ve reaktif probları kontaminasyonu önleyecek şekilde ayrı ayrı olmalıdır. Atatürk Şehir Hastanesi Acil Laboratuvarı, Balıkesir Devlet, Bandırma ve Edremit Devlet Hastanesi Laboratuvarlarına kurulabilecek aynı anda en az 15 reaktif yüklenebilen cihazlar, numune ve reaktifi pipetleyen tek proba sahip olabilir. Tüm cihazların reaktif probu sıvı seviye tespiti yapabilmelidir…” düzenlemesi,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) bendinin 9 numaralı alt bendinde “İhale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları”nın istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü,
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.
(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “…16.9. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır…” açıklaması,
Anılan Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’inci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.
57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.
57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması,
Aynı Tebliğ’in “Kit alımı ile birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ihaleleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde “60.6. İdare tarafından ihale dokümanında teklif edilen kitler ile kitlerin tahlilinin gerçekleştirileceği cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmayacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.
İhale yetkilisince onaylanmış 27.11.2019 tarihli ihale komisyonu kararından ihalenin 4’üncü kısmına ilişkin olarak teklif veren 4 isteklinin de teklifinin geçerli olduğu ve bu kısım bazında teklifi sınır değerin altındaki tek istekli olan Medikolife Lab. Tıb. Cih. ve Sarf Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilerek 4’üncü kısmın bu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, ihalelerde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan belgelerin istenebileceği, ihale konusu işin niteliğine göre sayılan bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin ilânda belirtilmesi gerektiği, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının Teknik Şartname’ye uygunluk değerlendirmesi için istenebilecek belgeler arasında sayıldığı,
Diğer yandan, teklif edilen malın Teknik Şartname’de yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden Teknik Şartname’ye uygunluk değerlendirmesinin yapılacağı, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşulu ile istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılacağı anlaşılmıştır.
İtirazen şikâyete konu ihalenin İdari Şartname düzenlemeleri incelendiğinde, cihaz ve kitlere ilişkin çeşitli belgelerin (katalog) istekliler tarafından teklif zarfı içerisinde sunulmasının istenildiği, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, istekliler tarafından teklif zarfı içerisinde sunulması istenilen belgeler üzerinden teknik değerlendirme yapılmayacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, ayrıca ihale komisyonu tarafından gerekli görülmesi durumunda cihazlarla ilgili demonstrasyon yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Buna göre, idare tarafından Teknik Şartname düzenlemeleri dikkate alınarak, öncelikle cihaz ve kitlere ilişkin istenilen belgeler üzerinden teknik değerlendirmenin yapıldığı ve istekliler tarafından cihaz ve kitlere ilişkin sunulan belgeler üzerinden Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklerin/özelliklerin karşılanıp karşılanmadığının incelendiği anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi isteklinin şikâyet başvurusuna idare tarafından 19.12.2019 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile cevap verildiği, bahse konu yazıda “1 numaralı maddeye ilişkin:
Teknik şartname D.1 maddesinde “cihazlar birbirleri ile aynı marka olmalı, ve aynı marka reaktifleri kullanmalıdır” ifadesine binaen BNP reaktifinin durumuna ait açıklama şu şekildedir:
a) Teknik şartnamede cihazların hepsinin aynı marka olması istendiği açıktır. Diğer taraftan reaktiflerin de kendi içinde aynı marka olması istendiği görülmektedir. Yani Balıkesir Atatürk Şehir hastanesinde kullanılan her hangi bir parametreye ilişkin reaktif ile diğer hastanelerde kullanılan aynı parametreye ilişkin reaktifin aynı marka olması istenmektedir.Ayrıca aynı hastanede de birden fazla sayıda ve farklı modelde aynı marka cihazlarda da birbiriyle aynı marka reaktifler kullanılabilir. Teklif edilen reaktiflerin her biri tüm hastanelerde kullanılmak üzere aynı markadır. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği’nin 60.6’ıncı maddesine göre “idare tarafından ihale dokümanında teklif edilen kitler ile kitlerin tahlilinin gerçekleştirileceği cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmayacaktır” ifadesi gereği şartnamemizde de cihaz ve reaktiflerin aynı marka olması şartı bulunmadığı açıktır.
b) Diğer taraftan teklif edilen BNP reaktifi Beckman Coulter Immunoassay cihazlarının hepsinde kullanılmak üzere Beckman Coulter’a Quidel Triage firmasınca özel olarak üretilmiş ve sadece bu cihazlarda kullanılabilen ambalaj biçimi ve teknik özelliklerdedir. Nitekim ekteki ürün prospektüsünde “Kullanım Amacı” kısmında “Quidel Triage BNP testi, antikoagulan olarak EDTA kullanılarak plazma numunelerinde B-tipi natriuretik peptidin (BNP) İn Vitro kalitatif ölçümü için Beckman Coulter İmmunolojik Ölçüm Sistemleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır” açıklaması ile bu reaktifin yalnızca Beckman Coulter markasına / firmasına ait cihazlarda çalışmak üzere üretildiği açıkça anlaşılmaktadır.
2 numaralı maddeye ilişkin:
Teknik şartname D.7 maddesinde “cihazda reaktifler, yardımcı reaktifler, numuneler, kontroller ve kalibratörler barkod okuyucusu tarafından otomatik olarak tanımlanabilmelidir” ifadesine binaen „’iç kalite kontrol numunelerinin barkod okuyucu tarafından otomatik olarak tanıtılmadığı, kullanıcı tarafından giriş yapıldığı gerekçesi ile bu şartı karşılamadığı’’ ibaresine açıklama şu şekildedir:
Teklif edilen Beckman Coulter markalı tüm immunoassay cihaz modellerinde; iç kalite kontrol materyalleri istendiğinde önceden tanımlı barkodlu tüpler ile cihaza tanımlanabilmekte ve çalışılabilmektedir.
Buna karşın, iç kalite kontrol materyalinin test ve değer aralıklarının cihaza tanımlanması kastedilmesi halinde: Teklif edilen Beckman Coulter markalı tüm immunoassay cihaz modellerinde cihazların montajından sonra test aplikasyonları yapılırken laboratuar sorumlusu ile birlikte cihazda kullanılacak kontrol materyalinin uygun olanı seçilir ve testlere ilişkin üretici firmalarca bildirilmiş hedef değerler ve aralıkları değerlendirilip belirlenir ve tanımlama bu şekilde kaydedilir. Daha sonrasında tanımlanmış bu değerlere göre kontroller çalışılmaktadır. Tüm immunoassay cihaz markalarında iç kalite kontrol materyalleri marka dışı üreticilerce (Biorad, Sero, Mas, Technopath vb.) sağlandığından zaten hepsi manuel olarak cihaza tanımlanmaktadır. Lot bazlı değişimlerde ise değer değişiklikleri ayrıca cihazlara kaydedilmektedir. Tüm cihazlar için aynı olan bu özellik teknik şartnameye uyumsuzluk olarak değerlendirilemez.
Bununla beraber şartnamenin ilgili maddesi “otomatik tanımlama” ile çok açık olarak numune, kalibratör ve kontrollerin cihaz tarafından tanınabilmesini kastetmektedir. Bu maddede “kontrol aralıklarının barkod ile cihaza girilebilmesi” gerekliliğine ilişkin hiçbir ibare bulunmamaktadır.”
Ayrıca Beckman Coulter marka analizörlerde yardımcı reaktif olarak iddia edilen wash buffer solüsyonunun barkod okuyucu ile cihaza tanımlanamadığı belirtilmektedir. Wash buffer solüsyonu cihazın tubing, prob ve benzeri bileşenlerinin temizlenmesinde kullanılan tamponlanmış bir yıkama solüsyonu olup yardımcı reaktif kapsamında değerlendirilemez. Nitekim cihazlara yüklenen yardımcı reaktif kapsamında olan substrate, test diluentleri ve benzeri ürünler barkod okuyucu ile otomatik olarak tanımlanabilmektedir.
Diğer bir unsur olarak “Access2 immunoassay analizörlerinde reaktifler sisteme analizör dışında eksternal bir barkod okuyucu ile sisteme tanıtılarak manuel giriş yapılmaktadır. Dolayısı ile teknik şartnamenin D.7 maddesindeki reaktifler barkod okuyucu tarafından otomatik olarak tanımlanabilmelidir ifadesi ile çeliştiği” ibaresine istinaden açıklama şu şekildedir: Teklif edilen Access2 immunoassay cihazında reaktifler cihazın kendi eksternal barkod okuyucusu ile okutulup sisteme otomatik olarak tanımlanmakta ve sonrasında reaktif yükleme bölümünden yüklenmektedir. Reaktiflerin cihaza tanıtılması sırasında başka herhangi bir manuel veya elle yapılan bir giriş işlemi bulunmamaktadır. Teknik şartnamemizde reaktif tanımlama işleminin bir barkod okuyucu ile yapılabilmesi istenmekte, ancak bu okuyucunun internal ya da eksternal oluşuna ilişkin herhangi bir şart bulunmamaktadır.
3 numaralı maddeye ilişkin:
Teknik şartname D.9 maddesinde “cihazlar numuneler için pıhtı ve sıvı seviye tespiti yapabilmelidir” ifadesi yer almaktadır. „’Beckman Coulter marka immunoassay analizörlerinde sıvının varlığı ya da yokluğu saptanabilirken, bu sıvının ne kadar seviyede olduğunun tespiti yapılamamaktadır’ ’ ibaresine ilişkin açıklama şu şekildedir:
Teknik şartname D.9. maddesinde istenen numune seviye tespiti, cihazın farklı örnek kaplarındaki (gode,primer tüp vs) numunelerin seviyesini tespit ederek probun örnek kabının doğru seviyesinden pipetleme yapmasını sağlar. Beckman Coulter immunoassay analizörlerinde problarda bulunan sıvı tespit sensörleri vasıtası ile sıvının varlığı tespit edilmekte ve buna göre cihazın numune kabından hangi seviyeden pipetleme yapılacağı belirlenmektedir. Sıvının varlığın tespiti aynı zamanda seviyesinin de tespitini sağlamaktadır. Teknik şartnamenin ilgili maddesinde sıvının ne kadar seviyede olduğunun tespiti değil sıvı seviyesinin tespiti talep edilmiştir.
4 numaralı maddeye ilişkin:
Teknik şartname D.13 maddesinde “tüm cihazların reaktif probu sıvı seviye tespiti yapabilmelidir” denmektedir. “Beckman Coulter immunoassay analizörlerinde reaktif probları sıvının seviyesini değil var olup olmadığını tespit edebilmektedir. Bu analizörlerde teker teker sayma (counting) yöntemi ile çalışılan testlerin miktarı, ambalajlarında belirtilen test miktarlarından eksiltilerek kalan reaktif miktarları hesaplanmaktadır’’ ibaresine ilişkin açıklama şu şekildedir: Beckman Coulter marka immunoassay analizörlerinde reaktif problarındaki sıvı basınç sensörleri vasıtası ile sıvının (burada reaktifin) olabilecek her sıvı pipetleme seviyesindeki varlığı tespit edilmektedir. Bu sistem sayesinde herhangi bir sebeple (reaktifin buharlaşması, ambalajın çatlama veya delinme gibi sebeplerle reaktifin dışarı akması gibi) reaktif eksikliği veya yokluğunda boş pipetleme tespiti yapılmaktadır. İlgili maddede istenen özellik olan “sıvı seviyesi tespiti”, her sıvı pipetleme seviyesinde basınç sensörleri vasıtası ile çok açık bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Teklif edilen analizörlerde, bu teknik özellik sayesinde eksik reaktif nedeni ile oluşabilecek olan boş/yetersiz reaktif pipetleme olasılığının önüne tam olarak geçilmekte ve ilgili analizörler şartnamede istenen “sıvı seviye tespiti” özelliğini reaktif probundaki basınç sensörleri vasıtasıyla tam olarak karşılamaktadır.” ifadelerine yer verildiği, görülmüştür.
Başvuru sahibi isteklinin iddialarının teknik kriterlere yönelik olması sebebiyle 12.02.2020 tarihli ve 2754 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan teknik görüş talep edilmiş ve akademik kuruluş tarafından söz konusu yazıya verilen ve 03.06.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda “…1. İhalenin 4. kısım rutin hormon testleri kısmında yer alan D1. maddesine istinaden … yapılan itiraz değerlendirilmiştir. Şartnamenin 4. kısım D.1 maddesinde cihazların entegre aynı marka 2-5 cihazdan oluşması ve aynı marka reaktifleri kullanması istenmektedir.
Teknik Şartnamenin farklı kısımları incelendiğinde benzer maddelerin bu kısımlarda da bulunduğu fakat diğer kısımlarda test sayıları belirtilerek rutin biyokimyanın yer aldığı 1. Kısım B2 de HbA1C hariç 7 testte farklı marka belirtilebileceği, gene 10. kısımda D5 maddesinde de en fazla 7 teste farklı marka ile başvurulabileceğine dair özel şart ve açıklamalar bulunduğu görülmektedir. Bununla beraber 4. kısımda bununla ilgili açıklama bulunmadığı görülmüştür.

Medikolife: Firmanın Pro-Bnp veya Bnp testi için kullandığı reaktifin üretici firması/markası (Quidel) ile cihazın üretici firması/markası (Beckman Coulter DXI800, DXI60 ve Access 2 model hormon cihaz ve kitleri) farklıdır. Bu cihazın katalogu incelendiğinde ilgili test kitleri arasında proBNP veya BNP kiti görülememiştir. Ayrıca bu ölçümlerde kullanılacak kalibratörler de Beckman Coulter değildir. Firma bu 18 adet kit alımı için farklı marka kitler önermiştir. (Uygun değildir.)

2. İhalenin 4. Kısım rutin hormon testleri kısmında yer alan D7. Maddesine istinaden “Cihazda, reaktifler, yardımcı reaktifler, numuneler, kontroller ve kalibratörler barkod okuyucu tarafından otomatik olarak tanımlanabilmeli.” Şeklinde uygunsuzluk ifade edilmiştir.
Analitik cihazlarda kullanılacak olan referans materyallerin çalışılan testin doğru sonuç vermesi açısından önemlidir, özellikle tam otomatize analizörlerde (otoanalizör) kullanılacak kit, kontrol, kalibratör ve reaktiflerin barkodlarının cihaz tarafından otomatik olarak okunması bazı hataların önlenmesi adına dikkat edilmesi gereken bir konudur. Özellikle manuel barkot okutma veya kullanıcı tarafından barkod değerlerinin manuel girilmesi cihazın ölçtüğü kit ile girilen barkod’daki değerlerin farklı olmasına neden olabilir. Kullanıcı veya analitik evredeki hata kaynaklarının önüne geçilmek için bu sistem kullanılmaktadır. Bununla beraber bu maddeye karşılık idarenin yapmış olduğu açıklamada “teklif edilen Beckman Coulter markalı tüm immunoassay cihaz modellerinde; iç kalite kontrol materyalleri istendiğinde önceden tanımlı barkodlu tüpler ile cihaza tanımlanabilmekte ve çalışılabilmektedir.” Şeklinde belirtilmiştir. Bu durum olası hataları minimalize edebilir ve zorunlu durumlarda kullanılabilir.

Medikolife: Firmanın sunduğu dokümanlarda (Orjinal dokümanda), kullanılacak cihazların (UniCel Dxl 600 ve 800 access immunoassay, Access 2 (Beckman Coulter)) reaktiflerin barkodunu otomatik olarak okuyabilme özelliğine sahip olmadığı, manuel olarak barkod numaralan girilebilme özelliğine sahip olduğu görülmektedir. Diğer cihazlarda otomatik okuma Özelliğinin olması nedeniyle manuel barkod girişinden doğacak riskleri almaya gerek yoktur. (Uygun değildir)

3.İhalenin 4. Kısım rutin hormon testleri kısmında yer alan D9. Maddesine istinaden; “cihazlar numuneler için pıhtı ve sıvı seviye tespiti yapabilmelidir.” Maddeye göre analizör probların numunedeki sıvı miktarı ve pıhtı tespiti yapması gerekmektedir.

Medikolife: Firmanın kullanacağı cihazların (UniCel Dxl 800, UniCel Dxl 600, Access 2 Immunoassay (Beckman Coulter)) numuneler için pıhtı ve sıvının varlığını tespit edebildiği ancak sıvı seviye tespiti yapamadığı görülmektedir… (Uygun değildir.)

4.İhalenin 4. Kısım rutin hormon testleri kısmında yer alan D13. Maddesine istinaden; “cihazlar reaktifler için pıhtı ve sıvı seviye tespiti yapabilmesi” gerekmektedir.

Medikolife: Firmanın kullanacağı cihazların (UniCel Dxl 600 ve 800 access immunoassay, Access 2 (Beckman Coulter)) reaktif probunun sıvının var olup olmadığını tespit ettiği belirtilmektedir. Ancak cihazların, reaktif probunun sıvı seviye tespiti yapabildiğine dair bir bilgi cihaz kullanım kılavuzunda bulunmamaktadır. (Uygun Değildir)” şeklinde cevap verilerek iddia konusu hususlar bakımından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazların uygun olmadığı değerlendirmesine yer verilmiştir.
Teknik görüşte yer alan değerlendirmeler doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin Teknik Şartname’nin D.1, D.5, D.7 ve D.9 maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.
2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
79.2.2.2. (Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./11. md.) Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./12. md.) Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.
Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.
İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 R.G/14. md., yürürlük: 23.06.2019) YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyt bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.
79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir…” açıklaması yer almaktadır.
İhalenin 4’üncü kısmında sınır değerin altında kaldığı tespit edilen tek istekli olan Medikolife Lab. Tıb. Cih. ve Sarf Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye EKAP üzerinden 08.10.2019 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklama talebinde bulunulduğu, söz konusu sorgulama yazısında “…4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38.maddesi gereği “a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,” sorgulama kriterleri çerçevesinde İdari Şartnamenin 33.maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki hükümler dikkate alınarak;
1.Cihaz Maliyetleri;
2.Hizmetin Üretimi esnasında kullanılacak olan reaktiflerin ve sarf malzemelerin maliyetleri;
3.Cihazın kurulum yapılacağı alandaki alt yapı maliyetleri(elektrik sistemi, su sistemi, soğutma sistemi, teknik servis destek hizmetleri vb.); hususlarında yazılı açıklamanızı bu mektubun tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde İdaremize ulaştırmanız gerekmektedir…” ifadelerine yer verilerek önemli teklif bileşenlerinin neler olduğunun istekliye bildirildiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede önemli teklif bileşenlerinin net olarak belirlenmediği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan 14.10.2019 tarihinde idare kayıtlarına alınan söz konusu isteklinin açıklamalarında çeşitli maliyet kalemlerine ilişkin olarak proforma faturalar ile birlikte internet çıktılarının sunulduğu, ancak söz konusu proforma faturaların üzerinde meslek mensubunun kaşesinin ve onayının bulunmadığı, mevzuatta yer verilen ilgili ibarenin de anılan belgelerde yer almadığı dolayısıyla söz konusu proforma faturaların veyahut internet çıktılarının fiyat teklifi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması bulunmaktadır.
Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet başvuru bedeli olarak toplamda 22.887,00 TL yatırıldığı, şikâyete konu edilen kısımlar bakımından 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 17.163,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 5.724,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Medikolife Lab. Tıb. Cih. ve Sarf Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,
Oybirliği ile karar verildi.

Yazarlar