henüz ihale başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler

Toplantı No : 2020/037
Gündem No : 4
Karar Tarihi : 26.08.2020
Karar No : 2020/UH.IV-1419
BAŞVURU SAHİBİ:

Ebubekir Aydın

VEKİLİ:

Av. İbrahim ERGENÇ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/63294 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerin 32 Ay Süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 20.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerin 32 Ay Süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.07.2020 tarih ve 33805 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1181 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 17.06.2020 tarihli ve E:2020/1258, K:2020/1460 sayılı merciine tevdi kararı ekinde gönderilen dava dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin şikâyete konu 12’nci kısmının 25.06.2018 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararı ile üzerlerine bırakılmasına rağmen idarece teklif ettikleri HBYS yazılımının üretici olan Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti. ile aralarındaki bayilik sözleşmesinin Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti. tarafından tek taraflı feshedilmesi nedeniyle yeni imzalanacak sözleşmelerde firmalarına Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti. tarafından teknik ve yazılımsal destek sağlanmayacağı gerekçe gösterilerek sözleşmeye davet edilmedikleri, ancak Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti. ile aralarındaki bayilik sözleşmesinin “Sözleşmenin geçerlilik süresi” başlıklı 11’nci maddesindeki “Bu sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Hak ve yükümlülük doğurmaya başlar. Sözleşmenin geçerlilik süresi imzalama tarihinden itibaren 1 yıldır. Ancak sözleşme süresi içinde bayinin Sisofttan yetki alarak istekli olduğu ihalelerde, ihale uhdesinde kaldığı takdirde söz konusu ihale için sözleşmenin süresi ihale için öngörülen imzalanacak sözleşmesinin bitim tarihine kadar geçerlidir” düzenlemesi uyarınca bayilik sözleşmesinin ihalenin 12’nci kısmının sözleşme bitim tarihine kadar geçerli olacağından ve söz konusu süre içerisinde Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti.nin firmalarına teknik ve yazılımsal destek sağlanacağından idarece sözleşmeye davet edilmelerine ve sözleşme imzalamalarına engel bir hususun bulunmadığı, Kuruma yaptıkları itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurulca alınan 23.08.2019 tarihli ve 2019/UH.I-990 sayılı Karar ile “idarece başvuru sahibi Aybest Bilgisayar Sistemleri Ebubekir Aydın’ın sözleşmeye davet edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine” karar verildiği, ancak idarece söz konusu Kurul kararı uyarınca taraflarının sözleşmeye davet edilmeleri gerekirken, anılan Karara aykırı olarak idarece adı geçen kişi ile sözleşme imzalanmasının mümkün olmadığı yönünde 01.10.2019 tarihli ve E.3634 sayılı kararın alındığı, idarenin bu işleminin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Yapılan incelemede Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle kısmi teklife açık olarak 20.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerin 32 Ay Süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı İşi” ihalesinin şikâyete konu olan 12’nci kısmına 3 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonunca tüm tekliflerin geçerli olduğunun tespit edildiği ve 16.04.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Monad Yazılım Bil. Eğitim Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Aybest Bilgisayar Sistemleri Ebubekir Aydın’ın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

Başvuru sahibi tarafından idareye, ihalenin anılan kısmı üzerinde bırakılan istekli Monad Yazılım Bil. Eğitim Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığına ilişkin yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucu alınan 31.05.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1071 sayılı Kurul kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli Monad Yazılım Bil. Eğitim Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bu doğrultuda idarece 25.06.2018 tarihinde alınan düzeltici ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı,

Anılan düzeltici ihale komisyonu kararına karşı Monad Yazılım Bil. Eğitim Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucu alınan 18.07.2018 tarihli ve 2018/UH.IV-1342 sayılı Kurul kararı ile başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddedilmesine karar verildiği,

Bunun üzerine idarece başvuru sahibine 23.07.2018 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen yazı ile Monad Yazılım Bil. Eğitim Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzeltici ihale komisyonu kararına yapılan şikâyet başvurusunun idarelerince reddedilmesi üzerine söz konusu isteklinin Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunduğu, Kurul Kararı beklendiğinden dolayı firmalarının sözleşmeye davet edilemediği, bu arada da 20.03.2018 tarihinde yapılan ihaleye ait tekliflerinin geçerlilik sürelerinin 18.07.2018 tarihinde dolduğu, ihalede verilen teklifin geçerlilik süresi dolmasına rağmen taraflarınca geçerlilik süresinin uzatılması ile ilgili olarak idareye ulaşan herhangi bir yazılı taleplerinin bulunmadığı, bu nedenle teklif geçerlilik süresinin dolması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine karar verildiğinin bildirildiği,

Başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin iptali kararına karşı Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu neticesinde alınan 14.08.2018 tarih ve 2018/UH.I-1524 sayılı Kurul kararı ile idarece teklif geçerlik süresinin uzatılıp uzatılmayacağının isteklilere sorulmaksızın sadece isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle ihalenin 12’nci kısmının iptali kararının iptaline karar verildiği,

İdarece anılan Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 23. İdare Mahkemesine dava açıldığı, Mahkemece 16.01.2019 tarihinde alınan E:2018/1418, K:2019/43 sayılı karar ile davanın reddine karar verildiği,

Bunun üzerine idare tarafından başvuru sahibine 07.02.2019 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen yazı ile 13.02.2019 tarihi mesai bitimine kadar teklif geçerlik sürelerinin 120 gün uzatıp uzatmayacaklarının bildirilmesinin istenildiği,

Anılan isteklice idareye gönderilen 13.02.2019 tarihli yazı ile teklif geçerlik sürelerinin 120 gün uzatacaklarını kabul ettiklerinin bildirildiği,

Bu arada idare tarafından başvuru sahibinin bayiliğini yapan Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti.ne yazılan 29.01.2019 tarih ve 8 sayılı yazı ile; Ebubekir Aydın firması ile bayilik ilişkilerinin sona erdiğinin şifai olarak bildirildiği, söz konusu iddianın doğru olup olmadığı, doğru olması durumunda Sisoft yazılımını kullanan kurumların bundan sonraki süreçte alacağı hizmete yönelik bilgi verilmesinin istenildiği,

Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti.nin 02.02.2019 tarihli ve 2324012 sayılı cevabi yazısı ile Aybest Bilgisayar Sistemleri Ebubekir Aydın firmasının bayilik sözleşmesine ve Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu’na aykırı olarak ödemelerini aksatması, bu konudaki taahhütlerini yerine getirmemesi, gecikmiş ödemelerini yapmak için düzenlediği çeklerin karşılıksız çıkması gibi sebeplerden Aybest Bilgisayar Sistemleri Ebubekir Aydın firmasının bayilik sözleşmesinin haklı nedenle tek taraflı olarak 18.10.2018 tarihinde feshedildiği ve yeni ihaleler ile devam edecek sözleşmeler için yetki verilmediğinin bildirildiği,

Anılan yazı üzerine idarece başvuru sahibine EKAP üzerinden tebliğ edilen 18.02.2019 tarih ve 801 sayılı yazı ile Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti. ile aranızdaki bayilik sözleşmesinin Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti. tarafından tek taraflı olarak 18.10.2018 tarihinde feshedildiği ve yeni ihaleler ile devam edecek sözleşmeler için tarafınıza yetki verilmediğinin söz konusu ihale kapsamında sözleşmeye davet edilme ve sözleşme imzalanması imkânı bulunmadığının bildirildiği,

Bunun üzerine başvuru sahibinin 22.02.2019 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 14.03.2019 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı ve aynı tarihte söz konusu kararın bildirildiği, anılan kararın iptaline ilişkin başvuru sahibi isteklice Diyarbakır 2. İdare Mahkemesine dava açıldığı, Mahkemece 18.04.2019 tarihinde alınan E:2019/514, K:2019/912 sayılı karar ile idari merci tecavüzü kararı ile şikâyet dilekçesinin Kuruma gönderildiği, söz konusu Mahkeme kararı ve eklerin 16.07.2019 tarih ve 28691 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı, Kurul tarafından alınan 23.08.2019 tarihli ve 2019/UH.I-990 sayılı karar ile “İdarece başvuru sahibi Aybest Bilgisayar Sistemleri Ebubekir Aydın’ın sözleşmeye davet edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine” karar verildiği, ancak idarece 01.10.2019 tarih ve E.3634 sayılı yazı ile Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. tarafından Aybest Bilgisayar Sistemleri-Ebubekir Aydın firmasının bayilik sözleşmesi iptal edildiğinden, yazılım üreticisi firma tarafından teknik ve yazılım desteği sağlanamayacağından sözleşmeye davet edilme imkânının bulunmadığının başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin söz konusu karara karşı Diyarbakır 3. İdare Mahkemesinde dava açtığı, anılan Mahkeme tarafından idarenin 01.10.2019 tarih ve E.3634 sayılı başvuru sahibinin ihalenin 12. Kısmı için sözleşmeye davet edilmemesi yönündeki işleminin hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği, anılan Mahkeme kararı üzerine temyiz yoluna başvurulduğu, Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 29.07.2020 tarihli ve E:2020/1258, K:2020/1460 sayılı kararı ile Diyarbakır 3. İdare Mahkemesinin 20.02.2020 tarihli ve E:2019/1756, K:2020/231 sayılı kararının bozulduğu ve hukuki durumda değişiklik yapan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin bu hususa ilişkin başvurularını doğrudan Kuruma yapmaları gerektiğinden, mahkemece 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14/3- b bendi uyarınca, idari merci tecavüzü nedeniyle -Kamu İhale Kurumuna başvurulması gerektiği gerekçesiyle- dilekçe ve eklerinin Kuruma gönderildiği, söz konusu Mahkeme kararı ve eklerin 28.07.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(3) İtirazen şikâyet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan “Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz.” hükmü gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır.

(7) Başvuru dilekçesi ve eklerinde Yönetmeliğin 8 inci ve 16 ncı maddelerinde sayılan bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması halinde, başvuru sahibi veya vekili/temsilcisi tarafından söz konusu eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgeler Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanır…” açıklamasına yer verilmiştir.

Anılan Tebliğ’in sonunda yer alan “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı 2 nolu ekte ise, avukat aracılığı ile yapılan başvurularda, dilekçelere, başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı suretinin ekleneceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, başvurunun avukat aracılığıyla yapıldığı ancak, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin eklenmediği ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliklerinin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresinde eksikliklerin ilân edildiği, ayrıca başvuru sahibi vekiline Kurumun 29.07.2020 tarih ve E.2020/11254 sayılı yazısının posta yoluyla 10.08.2020 tarihinde tebliğ edildiği, başvurudaki eksikliklerden baro pulunun 20.08.2020 tarihinde tamamlandığı, ancak başvuru bedelinin tebligatın başvuru sahibi vekiline ulaştığı 10.08.2020 tarihini izleyen 10 gün içinde (20.08.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar) giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yazarlar