taşınmazların irtifak hakkı ve satış ihalesi yapılacaktır

3 min read

KARS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
Sıra No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm m2 Cinsi İmar Durumu İrtifak Hakkı Tesis Amacı İlk Yıl Tahmini İrtifak Bedeli (TL) Gecici Teminat (TL) İhale tarihi İhale Saati
1 Merkez Karacaören Köyü 1200 12 30.000,00 m2′ lik taşınmazın ekli krokide belirtilen 2.000,00 m2 lik kısmı. Arsa 1/1000 uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olup, 10.000,00 m2 lik kısmına AFAD ibaresi konulmuştur. Taşınmazın ekli krokide işaretli 2.000,00 m2’lik kısmı üzerinde imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak sabit ve kalıcı tesisler yapılması amacıyla 16.000,00 TL 4.800,00 TL 28.08.2020 10:00
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
Sıra No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm m2 Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Merkez Hafızpaşa Mahallesi 174 3 413,89 Beş katlı karakol binası ve Lojmanları Polis Lojmanı alanında kalmaktadır. 924.012,75 TL 92.401,275 TL 28.08.2020 11:00
AÇIKLAMALAR
1-İrtifak Hakkı İhalesi yapılacak taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile Satış ihalesi yapılacak taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Makam Odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş teminat mektubu,
b) Yasal Yerleşim Yeri ve T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (fotokobi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
c) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekaletname
d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası
e)Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2020) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte, İhale saatinde Milli Emlak Müdürü odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kars Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usülüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerkmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
6- İrtifak Hakkı İzni verilecek alan üzerinde 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesis izni verilecektir. İleride lehine irtifak hakkı tesis izni verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, terk, tevhit, ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, projelerin hazırlattırılması, ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak Ön İzin/İrtifak hakkı tesis izni ihalesi sonucunda kararlaştırılarak bedelin %20 si oranındaki bedel karşılığında 1 (Bir) yıl süreyle ön izin verilecektir. (Ön İzin bedeli, ihale bedelinin; Birinci ve ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30 ve dördüncü yıl %40 olarak belirlenir.)

7- İhalelere ilişkin bilgiler; www.milliemlak.gov.tr ile www.kars.csb.gov.tr web sayfasında yayımlanmaktadır. İLAN OLUNUR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!