ihale dokümanında belirtilmeyen bir belgenin idare tarafından yeterlilik kriterleri olarak kabul edileceğinin önceden bilinememesi nedeniyle itirazen şikâyete konu edilmesinin beklenemeyeceği

Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Mahkemesinin *kararında “…Uyuşmazlıkta, idare tarafından ihale konusu işin niteliğine göre mevzuatta belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale dokümanında ve ihale ilânında belirtileceği, ayrıca yeterlik değerlendirmesi için istenen belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ve idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu, her ne kadar dava konusu Kurul kararında “ihale dokümanı düzenlemelerine karşı süresi içerisinde herhangi bir itirazen şikâyet başvurusunun yapılmadığı, bu durumda da ihale dokümanının kesinleştiği, istekliler tarafından da kesinleşmiş, mevcut ihale dokümanı düzenlemelerine göre teklif verilmesi gerektiği, İdari Şartname düzenlemesinde belge adı olarak “K1 Belgesi” zikrediliyor ise de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yurtiçi eşya taşımacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere çift kabin kamyonet için revize edilerek düzenlenen K1* Yetki Belgesi’nin de mevcut haliyle aynı işleve sahip olduğu ve ihale dokümanında belirlenen kriterleri karşıladığı” gerekçelerine yer verilmiş

ise de; ihale dokümanında belirtilmeyen bir belgenin idare tarafından yeterlilik kriteri olarak kabul edileceğinin önceden bilinememesi nedeniyle itirazen şikâyete konu edilmesinin beklenemeyeceği, kaldı ki K1* yetki belgesine yer verilmemiş olması nedeniyle bu belge yönünden kesinleşmiş bir dokümandan söz edilemeyeceği, ayrıca K1* belgesinin aynı işleve sahip olması ve ihale dokümanında belirtilen kriterleri karşılamasının bu belgeye de teknik şartnamede yeterlilik kriteri olarak yer verilmesi durumunda değerlendirilebileceği, sahip olunması açısından daha kapsamlı şartlar aranan K1 belgesi yerine K1* belgesinin de kabul edilebilecek olmasına rağmen teknik şartnamede yer verilmemesinin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelik arz ettiği, rekabet ilkesinin sağlandığından ve K1 belgesi yerine K1* belgesi sunan ihale üzerinde bırakılan şirketin şartnameye uygun teklif verdiğinden söz edilemeyeceği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

… Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kurul kararının iptaline,…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.