ihale itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz

itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle yapılabileceği herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve Kurulca karara bağlanan hususları değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün olmaması

Toplantı No : 2020/036
Gündem No : 34
Karar Tarihi : 19.08.2020
Karar No : 2020/UY.I-1417
BAŞVURU SAHİBİ:

Den-Ka Yapı Onarım İnş. Madencilik Akaryakıt Nakliyat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Atanaz İnşaat Taahhüt Nakliye Gıda Kıymetli Maden Otomotiv ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/156744 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Toprak İşleri Sanat Yapıları Üst Yapı (Alttemel, Temel, Sathi Kaplama, Bsk) Onarımı ve Yapımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 27.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Toprak İşleri Sanat Yapıları Üst Yapı (Alttemel, Temel, Sathi Kaplama, Bsk) Onarımı ve Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.08.2020 tarih ve 35359 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1235 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) a- İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortaklarından Kadir Gündüz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ocakyol Asfalt Ltd. Şti.nin cirolarının ortaklıktaki paylarına düşen tutarı karşılamadığı,

b- Anılan ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranına karşılık gelen inşaat gelirlerinden elde edilen ciro toplamına esas fatura bedellerinin tablolara işlenmesinde, toplanmasında ve güncellenmesinde maddi hata yapıldığı ve aynı zamanda yapım işleri kapsamında bulunmayan faturaların toplama dahil edildiği,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin finansal kiralama yoluyla temin edilen makinelerin ödenmemiş borcunun bulunduğu,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Genel Teknik Şartname’de isteklinin kendi malı olması gerektiği belirtilen araçlar için kendi malı olduğunu gösteren belgelerin sunulmadığı,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Genel Teknik Şartname’de isteklinin kendi malı olması gerektiği belirtilen araçların ekonomik ömrünü tamamladığı,

5) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Genel Teknik Şartname’de isteklinin kendi malı olması gerektiği belirtilen finişer, lastik tekerlekli yükleyici ve toprak silindirinin ruhsatlarında il dışına çıkamaz şerhinin bulunduğu,

6) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları tarafından sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek kişi ortağın iş deneyim belgesi kullanılmasına rağmen bu kişilerin en az bir yıldır tam yetkili olmadığı,

7) a- İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortaklarından Trend İnş. Ltd. Şti. ve Ocakyol Asfalt Ltd. Şti.ni temsil ve ilzama yetkili kişilerinin görev süresinin ihale tarihi itibarıyla sona erdiği, bahse konu kişilerce imzalanan teklif cetvelinin hukuken geçersiz olduğu,

b- İş ortaklığı beyannamesi imzalayan kişilerin şirketi temsile ve ihaleye teklif vermeye yetkilerinin bulunmadığı,

8) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubundaki imzaların yetki verilen kişilere ait olmadığı,

9) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı, teklif mektubunda toplam bedelin rakam ve yazıyla yazılan tutarda uyumsuzluk bulunduğu iddialarına yer verilmiştir

Başvuruya konu ihalede, 05.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile Hi-Ka Nak. İnş. Taah. Maden. Tur. Petrol Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Er Denyol İnş. San. Tic. A.Ş. – Güvenyol İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, söz konusu komisyon kararına yönelik olarak Erk İnş. Taah. Hazır Beton Turz. San. ve Tic. A.Ş. ve Trend İnş. Tic. Ltd. Şti. – Kadir Gündüz İnş. Tic. San. Ltd. Şti. – Ocakyol Asfalt Yol İnş. Mak. End. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ayrı ayrı yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine yapılan inceleme neticesinde 01.07.2020 tarih ve 2020/UY.I-1158 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ve 01.07.2020 tarih ve 2020/UY.I-1159 sayılı Kamu İhale Kurulu kararlarının alındığı, 01.07.2020 tarih ve 2020/UY.I-1159 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile Hi-Ka Nak. İnş. Taah. Maden. Tur. Petrol Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Er Denyol İnş. San. Tic. A.Ş. – Güvenyol İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlendiği, bunun üzerine 20.07.2020 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile Trend İnş. Tic. Ltd. Şti. – Kadir Gündüz İnş. Tic. San. Ltd. Şti. – Ocakyol Asfalt Yol İnş. Mak. End. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, Den-Ka Yapı Onarım İnş. Madencilik Akaryakıt Nakliyat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Atanaz İnşaat Taahhüt Nakliye Gıda Kıymetli Maden Otomotiv ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği ve başvuru sahibinin bu karara karşı idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idarece başvurunun reddedilmesi üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin dilekçesinde genel olarak Trend İnş. Tic. Ltd. Şti. – Kadir Gündüz İnş. Tic. San. Ltd. Şti. – Ocakyol Asfalt Yol İnş. Mak. End. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin mevzuata aykırı olduğu ileri sürülmektedir. Ancak başvuru dilekçesinde ileri sürülen iddialardan, 1.(b) iddiası, 2’nci iddia, 4’üncü iddia, 6’ncı iddia ve 7.(b) iddiası dışındaki iddiaların, yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine alınan 01.07.2020 tarih ve 2020/UY.I-1158 ve 01.07.2020 tarih ve 2020/UY.I-11590 sayılı Kamu İhale Kurulu kararları kapsamında eşit muamele ilkesi çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılmış olması sebebiyle Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulu’nun, Kurum’a gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle yapılabileceği herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve Kurulca karara bağlanan hususları değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün olmadığından, Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddialara ilişkin olarak anılan kamu ihale mevzuatı çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri ve anılan kurallara uygun olmayan başvuruların ise reddedileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanun’un 55’inci maddesinde de “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarihin 20.07.2020 (20.07.2020 tarihli 02 sayılı düzeltici ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden kendisine tebliği edildiği tarih) olduğu ifade edilmiş olsa da esasen başvuru sahibinin şikâyete konu işlemin farkına varmış olması gereken tarihin 05.05.2020 tarihli 01 sayılı ihale komisyonu kararının kendisine tebliğ edildiği 05.05.2020 tarihi olduğu, zira yukarıda aktarılan her iki ihale komisyonu kararının sonucu itibarıyla gerek başvuru sahibi tarafından şikâyete konu edilen isteklinin, gerekse de başvuru sahibinin hukuki durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 05.05.2020 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.07.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, Kurum’a da 10.08.2020 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddialarının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince görev ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.