ihale sözleşmesinin feshi ile haksız olarak irat kaydedilen teminat mektup bedelinin iadesi

hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, eser sözleşmesinin feshi nedeniyle haksız olarak irat kaydedilen teminat mektup bedelinin iadesi ve bakiye iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara mahkemece uyulan bozma ilamı gereğince inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-Davalı iş sahibince sözleşme feshedilmiş olup fesih haklı olsa dahi davacı yüklenicinin gerçekleştirdiği ve iş sahibinin yararına olan imalât varsa bunların bedelini talep edebilir. Davacı makinanın kullanılabilir olmasına rağmen mahkemece teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmadığını ileri sürmektedir. Gerçekten de sözleşmenin niteliği ve fesih sebebinin teknik içerikli olmasına rağmen teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmamış, konusunda uzman olmayan hukukcu ve emekli sayıştay denetçilerinden alınan rapora itibar edilerek dava sonuçlandırılmıştır.
Bu durumda mahkemece sözleşme konusu iş ile ilgili davalı iş sahibi idarede bulunan ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra konusunda uzman teknik bilirkişi marifeti ile sözleşme konusu makinanın halen mevcut olması halinde mahallinde keşif de icra edilerek teknik bilirkişiden davalı yüklenicinin edimini sözleşme ve eklerine ve tekniğine uygun olarak yapıp bedeline hak kazanıp kazanmadığı, eksik ve kusurları varsa bunlarda
düşülmek suretiyle davalı iş sahibi yararına olması halinde imalât bedeli ile yapıldığı kanıtlanan ödenmeler düşüldükten sonra varsa kalan miktar üzerinden iş bedeli alacağının tahsiline karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarida 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine