ihale teklif sahibi isteklinin aşırı düşük savunmasında araçların akaryakıt tüketim miktarına ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapmaması

ihale teklif sahibi isteklinin aşırı düşük savunmasında araçların akaryakıt tüketim miktarına ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapmaması elenme sebebidir
Toplantı No : 2019/038
Gündem No : 61
Karar Tarihi : 08.08.2019
Karar No : 2019/UH.I-925

aşırı düşük savunma hk
Başvuruya konu hususlara ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Sınır değer ve aşırı düşük teklifler başlıklı 59’uncu maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde “79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

İdarenin, 12.06.2019 tarihinde teklifi sınır değer altında kalan isteklilere akaryakıt, şoför ve amortisman/kiralama bileşenlerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderdiği, başvuruya konu edilen isteklilerce personel ücretlerinin hesaplamaya dahil edildiği, asgari ücretin altında ödeme öngörülmediği, personel için günlük üç saatlik çalışma öngörüldüğü, ihale dokümanında koordinasyon görevi yapacak ayrı bir personel olacağına ilişkin düzenleme yapılmadığı,

Akaryakıt giderine ilişkin olarak, Teknik Şartname’de sınav merkezlerinin adreslerinin verildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından akaryakıt gideri hesabında araç başına 60 km., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise araç cinsine göre 30 ve 40 km. mesafe öngördüğü, teklifi başvuruya konu edilen isteklilerin araç tüketim bilgilerini yetkili servisten alınmış broşür ile mevzuata uygun şekilde belgelediği, öngörülen akaryakıt bedelinin ilan ve ihale tarihleri arasından yayınlanmış EPDK fiyatlarına uygun olduğu, maliyet hesabında aritmetik hata bulunmadığı tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 450 araca ilişkin olarak kiralama sözleşmesi ve fiyat teklifi, ayrıca şirket bünyesindeki araçlar için demirbaş listesi sunulduğu, sözleşmenin iş bu ihalede gerçekleştirilecek işe atıfla hazırlandığı, belgelerin mevzuata uygun şekilde düzenlendiği, ihale konusu işte kullanılacak araçlar kiralama yöntemiyle temin edileceğinden amortismana ilişkin açıklama yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin kullanılacak tüm araçların kira bedeline ilişkin kiralama sözleşmesi ve fiyat teklifi sunduğu, fiyat teklifinin mevzuata uygun olarak düzenlendiği, sözleşmenin iş bu ihalede gerçekleştirilecek işe atıfla hazırlandığı görülmüştür. Dolayısıyla, ihale konusu işte kullanılacak araçlar kiralama yöntemiyle temin edileceğinden amortismana ilişkin açıklama yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, iddianın yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Başvuru dilekçesinde her iki teklif bakımından kiralama fiyatının piyasa rayiçlerine uygun olmadığı da belirtilmiş olup, bu iddia Tebliğ’in yukarıda yazılı 79.3.1. maddesi kapsamında uygun bulunmamıştır. Sunulan fiyat tekliflerindeki araçların model bilgilerinin ihale dokümanı ile uyumsuz olmadığı anlaşılmıştır. Buna karşılık, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin araçların akaryakıt tüketim miktarına ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapmadığı, dolayısıyla açıklamanın bu bakımdan mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.