ihale üzerinde kalan ve ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından beyan edilen ortaklık ve yöneticilere ilişkin bilgilerin mevzuat gereğince EKAP’tan alındığı, şirketlerin temsile yetkili %100 hissesine sahip ortakları tarafından imzalandığı, yapılan incelemelerde, şirketler için dışarıdan atanan müdür bilgisine ulaşılamadığı, yine istekliler tarafından sunulan bilgilerin şirketlerin şubesine ilişkin olmadığı

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,
a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde kalan istekli olan Akyol Özel Eğitim Rehabilitasyon Gıda İnşaat Hizmet İşletmeleri Taşımacılık Turizm Hayvancılık San. ve Tiç. Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, tüzel kişiliğin %100 paylı tek ortağının Ersin Akyol olduğu, anılan kişinin şirket müdürü olarak beyan edildiği, istekli tarafından sunulan teklif mektubunun tüzel kişiliğin %100 paylı tek ortağı olan Ersin Akyol tarafından elektronik olarak imzalandığı, yine istekli tarafından sunulan bilgilerin şubeye ilişkin olmadığı tespit edilmiştir.

İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Çuhadaroğlu Toplu Temizlik Yemek Gıda Özel Güvenlik Toplu Taşımacılık İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, tüzel kişiliğin %100 paylı tek ortağının Ahmet Olgun Çuhadar olduğu, anılan kişinin şirket müdürü olarak beyan edildiği, istekli tarafından sunulan teklif mektubunun tüzel kişiliğin %100 paylı tek ortağı olan Ahmet Olgun Çuhadar tarafından elektronik olarak imzalandığı, yine istekli tarafından sunulan bilgilerin şubeye ilişkin olmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; ihale üzerinde kalan ve ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından beyan edilen ortaklık ve yöneticilere ilişkin bilgilerin mevzuat gereğince EKAP’tan alındığı, şirketlerin temsile yetkili %100 hissesine sahip ortakları tarafından imzalandığı, yapılan incelemelerde, şirketler için dışarıdan atanan müdür bilgisine ulaşılamadığı, yine istekliler tarafından sunulan bilgilerin şirketlerin şubesine ilişkin olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 6
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UH.I-508