ihalede acentesi olduğu ana sigorta şirketinin yasaklı olması hali

ihaleden yasaklı Firma
ihalede acentesi olduğu ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin ihale aşamasında ihale üzerinde bırakılan istekli aleyhine sonuç doğurmayacağı, acentelikle iştigal eden bir sigorta şirketinin birden fazla sigorta şirketinin acenteliğini yapmasının mümkün olduğu, sözleşme yürütülmesi aşamasında ihalede verilen teklif bedeli üzerinden acentesi olunan başka bir sigorta şirketinin sigorta poliçelerini düzenlenebileceği dikkate alındığında mezkur ihalede idarenin ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin ihalenin sonuçlandırılması bakımından acente olan sigorta şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmeyeceği

Toplantı No : 2020/026
Gündem No : 51
Karar Tarihi : 10.06.2020
Karar No : 2020/UH.II-1043
BAŞVURU SAHİBİ:
Sertaç KUZUCU,

VEKİLİ:
Av.Sinan TANRIKULU

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Kastamonu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/148473 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması ( Poliçelerin Yenilenmesi )” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Kastamonu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması (Poliçelerin Yenilenmesi)” ihalesine ilişkin olarak Sertaç Kuzucu’nun 04.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.05.2020 tarih ve 22411 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/851 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Sigorta mevzuatı ve sigorta acenteliğinin yasal niteliği çerçevesinde, sigorta acentesinin kendi nam ve hesabına değil, temsil ettiği sigorta şirketinin nam ve hesabına ihaleye katıldığı, Türk Ticaret Kanunun’da yapılan tanımlamaya göre ihale konusu sigorta sözleşmesinin ihaleye katılan acente ile değil adına teklif verilen sigorta şirketi ile yapılmakta olduğu, sigorta sözleşmesi ile acentenin değil sigorta şirketinin yükümlülük altına girdiği, sigorta acentesinin sigorta sözleşmesinin kapsam ve niteliğinde kendi başına değişiklik yapma gibi bir yetkiye sahip olmadığı, bu hususta tamamen sigorta şirketine bağlı ve onun direktifleri ile hareket etmesinin yasal bir zorunluluk olduğu, bu durumun, sigorta acentesini sigorta şirketinin bir tür sınırları belirlenmiş temsilcisi haline getireceği,

Bayi ile acente arasında iş görme anlamında hukuki farklılıkların bulunduğu, acente, üretici tarafından üretilen malları kendi adına ve hesabına satın alamazken bayi ve tekel hakkı tanınan münhasır bayinin (tek satıcı), malları yeniden satmak üzere kendi adına ve hesabına almasının mümkün olduğu, bayinin üreticinin temsilcisi olmadığı, üreticiden veya işletme sahibinden bir ücret almadığı, oysa sigorta acentesinin, temsil ettiği sigorta şirketi adına ve hesabına hareket ettiği için ücretini de temsil ettiği sigorta şirketinden aldığı,

Yetkili satıcı, bayi gibi bir ürün veya malın satış yetkisini elinde bulunduran kişinin ihaleye kendi nam ve hesabına katılarak ihaleden yasaklı bir şirketin ürününü teklif etmesi ile temsil edilen sigorta şirketine aracılık eden bir acentenin, kendi nam ve hesabına katılarak ihaleden yasaklı bir sigorta şirketinin ürününü teklif etmesinin aynı hukuki nitelendirmeye ve değerlendirmeye tabi tutulamayacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin acentesi olduğu sigorta şirketinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu dikkate alındığında, şikayet başvurusuna ilişkin idarece verilen cevabın yerinde olmadığı ve ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’unucu maddesinin dördüncü fıkrasında “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.
Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde ihaleye katılıma ve ihaleden yasaklamaya ilişkin hükümler yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin düzenlemelerin bulunduğu 28’inci maddesinde “… 28.1.6. Yasaklı firmanın ürününün yetkili bayi ya da başka bir satıcı tarafından teklif edilmesi
4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11 inci maddesi ile “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde ihaleye katılıma ve ihaleden yasaklamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Anılan maddelerde, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.
28.1.9. Haklarında yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının durumu
28.1.9.1. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;
1) Ortağı olduğu şahıs şirketleri,
2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri,
Ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.
28.1.9.2. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre, bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılmaları mümkün bulunmayıp, bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
….
28.1.9.4. Ortakları hakkında yasaklama kararı bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere katılması halinde, yasaklı ortağın hisse oranına bakılmaksızın 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 17 nci maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Sermaye şirketlerinde ise, hakkında yasaklama kararı bulunan ortağın sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip olması veya haklarında yasaklama kararı bulunan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde, ihaleye katılan sermaye şirketi hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 17 nci maddeleri uyarınca işlemde bulunulacaktır.

28.3. İhaleye katılan aday veya isteklilerin ihale kontrol sisteminden kontrol edilmesi
İhale üzerinde kalan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının İhale Kontrol Sisteminden teyit ettirilmesi esasları çerçevesinde, haklarında kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işlemi gerçekleştirilecektir. Bütün aday veya isteklilerin ve bu kapsamda tüzel kişi aday veya isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkililerinin de 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre İhale Kontrol Sisteminden kontrol edilmesi gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.

Aynı Tebliğ’in 30.5’inci maddesinde ise yasaklılığa ilişkin teyit işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğ maddesinde “30.5.1 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin tamamlanması mümkün olmayacaktır.
30.5.2 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple:
I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,
II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,
III- Bu çerçevede yapılan teyit işlemi sonucunda;
a) Başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir. Yasaklama kararının başvuru veya ihale tarihinden sonra tesis edildiğinin tespiti halinde ise 28.1.8.2 maddesi gereğince işlemde bulunulacaktır.
b) 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin ikisinin de yasaklı olduğunun tespiti durumunda ihalenin iptaline, anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olması durumunda ihale kararının iptal edilmesine de karar verilecektir.
c) Aday ve isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde ortaklarından herhangi birinin, sermaye şirketi olmaları halinde sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarının veya ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, yukarıda belirtilen müeyyideler dışında ayrıca 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 1 ve 2’nci maddesinde yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin Kastamonu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün “Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması (Poliçelerin Yenilenmesi)” işi olduğu anlaşılmıştır.

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) Sigorta Murakebe Kanunu çerçevesinde kurulu bulunan, temsil ettiği şirketçe istekliye verilen Bölge Temsilciliği ya da Yetkili Acente olduğuna dair belgenin aslı veya idare yetkilisi tarafından onaylanan sureti.” düzenlemesi yer almaktadır.

İşe ait Teknik Şartname’nin “İşin Genel Uygulama Esasları” başlıklı 4’üncü maddesinde “… 4.9 İhaleye teklif verecek istekliler Yetkili acente olduklarını belgelendireceklerdir.
4.10- Yüklenici, ihalede belirttiği Sigorta Şirketinin poliçelerini tanzim etmek zorundadır. İhalede belirtilen Sigorta Şirketi ile yüklenici arasında acentelikle ilgili meydana gelebilecek sorunlar durumunda yüklenicinin talebi üzerine, yeni acentelik sözleşmesini sunarak, idarenin onayı ile başka bir Sigorta Şirketinin poliçelerini tanzim edebilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu ihale dokümanı düzenlemeleri ile düzenlenmesi öngörülen sigorta poliçesinin tarafı olan sigorta şirketinin (acentesi olunan) hangisi olacağının teklif dosyasında isteklilerce belgelendirilmesinin zorunlu kılındığı, anılan sigorta şirketi ile ihale üzerinde kalan istekli acente (yüklenici) arasında sorunlar olması durumunda, yüklenicinin talebi üzerine yeni acentelik sözleşmesinin sunularak, idarenin onayı ile başka bir sigorta şirketinin poliçelerinin tanzim edilebileceği anlaşılmıştır.

27.04.2020 tarihli ihale komisyonu kararından idarece yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sabaz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Sertaç Kuzucu’ya ait tekliflerin geçerli teklifler olarak belirlendiği, ayrıca Kamu İhale Kurumundan yapılan yasaklılık teyidi sonucunda ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarının da teyit edildiği, sonuç olarak Sabaz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.ye ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, başvuru sahibi Sertaç Kuzucu’ya ait teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin şikayet ve itirazen şikayet dilekçeleri ile idarenin şikayete cevabı incelendiğinde uyuşmazlık konusunun, ihalelere katılmaktan yasaklı bir sigorta şirketinin acentesi olan sigorta şirketinin ihaleye katılması halinin, ilgili mevzuatı çerçevesinde esasında yasaklı sigorta şirketinin ihaleye katılması anlamına gelip gelmeyeceği hususu olduğu anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, yukarıda anılan isteklilerin yasaklı olup olmadığına dair idarece Kamu İhale Kurumundan talep edilen teyit belgesinin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu belgeler incelendiğinde, belge üzerinde ihale üzerinde bırakılan Sabaz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin ihale tarihi olan 16.04.2020 itibariyle yasaklılar listesinde olduğuna dair bir kayda rastlanılmadığı bilgisinin bulunduğu görülmüştür.

Diğer taraftan, anılan isteklinin Corpus Sigorta Acente Yetki Belgesi’nin sunulduğu görüldüğünden ihale üzerinde bırakılan isteklinin Corpus Sigorta A.Ş.nin yetkili acentesi olduğu anlaşılmıştır. Kamu İhale Kurumu yasaklılık teyit sistemi üzerinden yapılan sorgulama neticesinde Corpus Sigorta A.Ş.nin (ihale tarihinden sonraki tarih olan) 21.04.2020 tarihi itibarıyla 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olduğu anlaşılmıştır.

Ticaret Sicil Gazetesi resmi internet sayfasında yapılan sorgulamada ise Sabaz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin ortaklık yapısına ilişkin en güncel ticaret sicil gazetesinin 25.12.2018 tarihli ve 9731 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu sicil gazetesine sermaye artırımının tescilinin konu edildiği, anılan şirketin ortakları arasında Corpus Sigorta A.Ş.nin bulunmadığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarında, ihaleye katılıma ve ihaleden yasaklamaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu çerçevede, aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarının sorgulanacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yasaklı firmanın ürününün yetkili bayi ya da başka bir satıcı tarafından teklif edilmesi” başlıklı 28.1.6’ncı maddesinde de, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesine engel bir durum bulunmadığı yönünde açıklamalara yer verilmiş ancak uyuşmazlığa konu sigortacılık alanına ilişkin münhasır bir açıklamaya yer verilmediği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale sürecinde isteklinin (kendisi, ortakları, teklifi imzalayan yetkilileri) yasaklı olup olmadığı teyidinin yapılacağına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu, somut ihalede isteklilerden hizmet konusu sigorta poliçesine taraf olacak ana sigorta şirketine ilişkin yetkili acente belgesinin teklif dosyasında sunulması istenilmiş olsa da işe ait Teknik Şartname’nin 4.10’uncu maddesinde yer alan düzenleme kapsamında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenicinin, acentesi olduğu başka bir sigorta şirketinin sigorta poliçesini düzenleyebilmesinin mümkün kılındığı anlaşılmıştır.

Aktarılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde uyuşmazlığa konu ihalede acentesi olduğu ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin ihale aşamasında ihale üzerinde bırakılan istekli aleyhine sonuç doğurmayacağı, acentelikle iştigal eden bir sigorta şirketinin birden fazla sigorta şirketinin acenteliğini yapmasının mümkün olduğu, sözleşme yürütülmesi aşamasında ihalede verilen teklif bedeli üzerinden acentesi olunan başka bir sigorta şirketinin sigorta poliçelerini düzenlenebileceği dikkate alındığında mezkur ihalede idarenin ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin ihalenin sonuçlandırılması bakımından acente olan sigorta şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmeyeceği yönündeki işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yazarlar