ihalede bilanço rasyolarının gerçek ve güncel tutarlarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tutulduğu, ilgili verilerin Merkez Bankası verilerinden alınması gerektiği iddiasına ilişkin olarak ise; anılan Mahkeme kararı uyarınca yapılan yazışmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından verilen cevapta firma finansal tablo verilerini temin etmesi ve firma finansal tablolarının tutulduğu birincil kaynak kurumun Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) olması nedeniyle talep edilen verilerin asıl muhatabının GİB olması gerektiği

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UH.II-524
BAŞVURU SAHİBİ:

Bilcan Medikal Tıbbi Görüntüleme San. Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/496178 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Bilgisayarlı Tomografi Çekim ve Raporlama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Bilgisayarlı Tomografi Çekim ve Raporlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bilcan Medikal Tıbbi Görüntüleme San. Tic. A.Ş.nin 15.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.10.2021 tarih ve 50498 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 02.03.2022 Tarih ve 2022/MK-60 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1780-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendikleri, ihale üzerinde bırakılan Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.ye ait bilançonun İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesine uymadığı, anılan istekli tarafından sunulan bilançonun içeriği yanıltıcı ve/veya hatalı ve/veya gerçek duruma uygun olmayan bilanço bilgileri ile ihaleye teklif verilmesi nedeniyle TCMB kayıtları esas alınarak incelenmesi gerektiği, beyan edilen banka borçlarının miktarı ile banka borçlarının kısa vade ve uzun vade ayrımının Merkez Bankası kayıtlarına uymadığı, Merkez Bankası’nın tüm firmaların banka ve finansal borçları ile ilgili sağlıklı ve güvenilir kayıt tutan bir kamu kurumu olduğu ve doğru bilginin ancak Merkez Bankası tarafından yayımlanacağı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın idarece istenilen sistem birimlerinin eksik olduğu ve teklif edilen cihaz, enjektör ve diğer ayrılmaz parçalarının bu ihale için yayınlanan Teknik Şartname’ye uymadığı, Gantry ve dedektör sisteminin, hasta masasının, X ışın tüpünün, X ışın jeneratörünün, ana kumanda konsolunun ve aksesuarlar başlıklarında istenilen şartlara uyulmadığı, bu bakımdan teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇEKİM VE RAPORLAMA HİZMET ALIMI

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

Turhal Devlet Hastanesi Bilgisayarlı Tomografi Çekimi ve Raporlama otuz altı Aylık 70200Adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Turhal Devlet Hastanesi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 24.11.2021 tarih ve 2021/UH.II-2100 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği,

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesinin 20.01.2022 tarihli E:2021/2631, K: 2022/91 sayılı kararı üzerine alınan 02.03.2022 tarih ve 2022/MK-60 sayılı Kurul kararı ile “Kamu İhale Kurulunun 24.11.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2100 sayılı kararının 1’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline ve Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiasının esasının yeniden incelenmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri gereği isteklilerin sunacağı bilanço belgelerinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olması gerektiği, bilanço oranları için belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların son iki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, bu durumda belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır.

28.09.2021 tarihinde e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihaleye 3 adet teklif verildiği, Samsun Kağıt Et İşleme Yemek San. Tic. A.Ş.nin “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda geçici teminata ve diğer satırlara ilişkin herhangi bir veri girişi yapılmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından 28.09.2021 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazının isteklilere tebliğ edildiği, söz konusu yazıda “36 AYLIK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇEKİM VE RAPORLAMA HİZMET ALIMI işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 01.10.2021 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

• Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)

• Diğer Belge

• Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” ifadelerine yer verilerek idareye sunulması gereken belgelerin sayıldığı, istekliler tarafından sunulan belgeler sonucunda 08.10.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Bilcan Medikal Tıbbi Görüntüleme San. Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “bilanço bilgileri” bölümünde cari oranın “0,8707…”, öz kaynak oranının “0,1504…”, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı: “0,3585…” olarak ve “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın “2020” olarak beyan edildiği, ayrıca adı geçen istekli tarafından idare tarafından beyan edilen bilgilerini teyit eden belgelerin istenilmesi üzerine 2020 yılı bilanço bilgileri tablosu ve bilançosunun da sunulduğu, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP’ta yer alan bilgiler ve istekli tarafından sunulan belgeler üzerinden hesaplanan oranlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihaleye ilişkin açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 20.01.2022 tarihli E:2021/2631, K: 2022/91 sayılı iptal kararında yer alan “…Mahkememizce yapılan değerlendirmede; idare tarafından ihale üzerinde kalan firmanın ihale kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin doğruluğunun teyidinin, EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler ve yine aynı firma tarafından sunulan belgeler üzerinden hesaplanan oranlar üzerinden yapıldığı, diğer bir ifade ile bilançoda yer alan cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarına yönelik beyan edilen verilerin idari şartnameyle uyumlu olup olmadığı noktasındaki teyidin aynı firma tarafından sunulan belgelere göre yapıldığı, bununla birlikte bilanço rasyolarına ilişkin veriler Merkez Bankası kayıtlarında tutulduğundan 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesi uyarınca özel uzmanlık gerektiren bu konuda teknik hususlarla ilgili olarak Merkez Bankası’nın görüşüne başvurulmadığı görülmüştür. Bu durumda, yukarıda yer verilen açıklamalardan yola çıkıldığında davalı idarece ihale uhdesinde bırakılan şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin doğru olup olmadığının tespitine yönelik gerekli araştırma yapılarak davacı şirketin söz konusu iddiası yönünden bir değerlendirme yapılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmı yönünden hukuka uygunluk bulunmamıştır…” gerekçesi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan 14.03.2022 tarihli ve E.2022/4504 sayılı yazı ile “…1600538121 vergi kimlik numaralı Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nin 2020 yılına ait bilançosu veya bu bilançoya dayanak teşkil eden bilgilere ilişkin tarafınızda bir kayıt bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise bu kayıtların ekteki şirkete ait bilanço bilgileri ile uyum olup olmadığı hususunda görüşünüze ve varsa bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur…” ifadelerine yer verilerek bilgi talep edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 14.04.2022 tarihli ve E.2022/18581 sayılı olarak Kurum kayıtlarına alınan cevabında “…Söz konusu talebin TCMB’den istenen verilerin asıl sahibinin TCMB olduğu varsayımı taşıdığı anlaşılmaktadır. Ancak TCMB’nin yalnızca istatistik üretmek amacıyla firma finansal tablo verilerini temin etmesi ve firma finansal tablolarının tutulduğu birincil kaynak kurumun Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) olması nedeniyle talep edilen verilerin asıl muhatabının GİB olması gerektiği değerlendirilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yapılan değerlendirmede, elektronik ortamda gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirmede esas alınacağı, idarece yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerine ilişkin isteklilerden ilgili belgelerin sunulmasının istenildiği, bu itibarla yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinden yapılan sorgulama ve isteklilerce sunulan belgeler sonucunda ulaşılan 2020 yılı bilanço bilgileri esas alınarak yapılan hesaplama doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenilen yeterlik kriterlerinin karşılandığı,

Öte yandan bilanço rasyolarının gerçek ve güncel tutarlarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tutulduğu, ilgili verilerin Merkez Bankası verilerinden alınması gerektiği iddiasına ilişkin olarak ise; anılan Mahkeme kararı uyarınca yapılan yazışmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından verilen cevapta firma finansal tablo verilerini temin etmesi ve firma finansal tablolarının tutulduğu birincil kaynak kurumun Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) olması nedeniyle talep edilen verilerin asıl muhatabının GİB olması gerektiği ifadelerine yer verildiği,

Kaldı ki, ihaleye katılan isteklilerin ekonomik ve mali kriterleri sağlayıp sağlamadıklarına yönelik incelemenin, istekliler tarafından sunulan belgelerdeki bilgiler ile Gelir İdaresi Başkanlığı ile Kamu İhale Kurumu bünyesinde kurulan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) arasındaki entegrasyon çerçevesinde temin edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, diğer bir ifadeyle EKAP’taki bilgiler üzerinden teyidi şeklinde gerçekleştirildiği, dolayısıyla bu verilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan veriler olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yazarlar