ihalede bilanço ve gelir tablosu bilgileri incelendiğinde, söz konusu isteklilere ait cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ihale dokümanında düzenlenen oranları karşıladığı, diğer taraftan bahse konu isteklilerin teklif fiyatları dikkate alındığında, 2020 yılı toplam ciro tutarının teklif ettikleri bedelin %25’inden fazla olduğu anlaşılması

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

– Kumsal Pet. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı içerisinde sunulmayacak belgeler tablosunun (standart form-KİK032.0/Y) sunulduğu, sunulan tabloda ihaleye katılmak için gereken bilançoya ilişkin olarak teyit kriterinin “Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların bilançosunun kullanılacağı”, teyit bilgisinin “VKN 59******** (Kendisi) için 2020 yılı bilançosu” ve teyit adresinin “https://ekap.kik.gov.tr” şeklinde,

Gelir tablosuna ilişkin olarak teyit kriterinin “Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların gelir tablosunun kullanılacağı”, teyit bilgisinin “VKN 59******** (Kendisi) için 2020 yılı gelir tablosu” ve teyit adresinin “https://ekap.kik.gov.tr” şeklinde doldurulmuştur.

EKAP üzerinden erişilen 2020 yılı bilanço verileri üzerinden cari oran “1,964755326”, öz kaynak oranı 0,890149803” ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı “0,009391888” şeklinde hesaplanmıştır.

EKAP üzerinden erişilen 2020 yılı gelir tablosu verilerinden toplam cironun (net satışlar) “*****496,16 TL” olduğu görülmüştür.

Anılan isteklinin teklifinin “50.049.076,80 TL” olduğu tespit edilmiştir. İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi düzenlemelerine göre bahse konu istekli tarafından başvuruya konu ihalede sağlanması gereken toplam ciro tutarının 12.512.269,20 TL (50.049.076,80 TL x % 25) olduğu anlaşılmıştır.

– Öztaç Pet. Harf. İnş. Nak. Tem. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde; SMMM tarafından imzalanarak ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenerek/mühürlenerek düzenlenen bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, söz konusu tablonun 2020 yılı bilanço verileri dikkate alınarak düzenlendiği, anılan tabloda cari oranın “2,635203095”, öz kaynak oranının “0,301795073” ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının “0,077599763” şeklinde belirtildiği,

2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, sunulan beyannamenin SMMM tarafından imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği/mühürlendiği, anılan beyannamede 2019 ve 2020 yılı bilanço verilerinin yer aldığı,

Sunulmayacak belgeler tablosunun (standart form-KİK032.0/Y) sunulduğu, sunulan tabloda ihaleye katılmak için gereken bilançoya ilişkin olarak teyit kriterinin “Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların bilançosunun kullanılacağı”, teyit bilgisinin “VKN 70******** (Kendisi) için 2020 yılı bilançosu” ve teyit adresinin “https://ekap.kik.gov.tr” şeklinde,

Gelir tablosuna ilişkin olarak teyit kriterinin “Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların gelir tablosunun kullanılacağı”, teyit bilgisinin “VKN 70******** (Kendisi) için 2020 yılı gelir tablosu” ve teyit adresinin “https://ekap.kik.gov.tr” şeklinde doldurulduğu görülmüştür.

EKAP üzerinden erişilen 2020 yılı bilanço verileri üzerinden cari oran “2,635203095”, öz kaynak oranı 0,301795073” ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı “0,077599763” şeklinde hesaplanmıştır.

EKAP üzerinden erişilen 2020 yılı gelir tablosu verilerinden toplam cironun (net satışlar) “******393,09 TL” olduğu görülmüştür.

Anılan isteklinin teklifinin “50.894.180,00 TL” olduğu tespit edilmiştir. İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi düzenlemelerine göre bahse konu istekli tarafından başvuruya konu ihalede sağlanması gereken toplam ciro tutarının 12.723.545,00 TL (50.894.180,00 TL x % 25) olduğu anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli Kumsal Pet. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Öztaç Pet. Harf. İnş. Nak. Tem. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.nin 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosu bilgileri incelendiğinde, söz konusu isteklilere ait cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ihale dokümanında düzenlenen oranları karşıladığı, diğer taraftan bahse konu isteklilerin teklif fiyatları dikkate alındığında, 2020 yılı toplam ciro tutarının teklif ettikleri bedelin %25’inden fazla olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 16
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UY.I-518