ihalede imalatların bir kısmının yurtdışından getirilecek olması dolayısıyla kur dalgalanmalarının yarattığı mali sıkıntı

ihalede imalatların bir kısmının yurtdışından getirilecek olması dolayısıyla kur dalgalanmalarının yarattığı mali sıkıntı ve idareden ödemelerin alınamaması gerekçeleriyle idareden süre istenildiği idarece 30 günlük cezalı süre uzatımı verildiği davacı tarafından son olarak idareye tasfiye kararnamesi için başvuruda bulunulduğu Hazine ve Maliye Bakanlığının olumsuz görüş vermesi üzerine tasfiye kararnamesi talebi reddedilerek sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği feshin ilgili Bakanlık olarak davalı idareye iletilmesi sonucunda 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin tesis edildiği dikkate alındığında davacının Mücbir sebepler dışında ihale doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek şeklinde belirlenen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşıldığından idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay kararı4)