ihalede sunulan bilanço oranları ve iş hacmine ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgiler ile idareye sundukları belgelerin birbirleri ile uyumlu olmadığı

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur…

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde (1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.

(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

gerekir. İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…

(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur…

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat ve İdari Şartname düzenlemelerinden, ihaleye teklif veren isteklilerin, belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması gerektiği, hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetlerinin dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin ise kısa vadeli borçlardan düşürüleceği, aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması gerektiği, hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetlerinin toplam aktiflerden düşüleceği, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerektiği ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanmasının zorunlu olduğu, sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerektiği, belirtilen bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabileceği, bu takdirde belgelerin sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı ve bilançonun yeterlik kriterlerini sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu ve ayrıca, ihaleye teklif veren isteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlamasının zorunlu olduğu, öte yandan isteklilerin iş hacmini gösteren belgeleri, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ile yapım işleri cirosunu gösteren belgeleri sunmasının yeterli olduğu, isteklilerin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği, öte yandan iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunlu anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Avos Grup İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyasında “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nun sunulduğu, söz konusu tablonun bilanço ve gelir tablosu satırında, 2020 yılına ait bilanço bilgileri ile 2020 yılına ait gelir tablosunun bilgilerinin yer aldığı, söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden teyit edilebildiği ve bu bilgilerin incelenmesi neticesinde,

Söz konusu bilanço bilgileri tablosunda anılan isteklinin 2020 yılına ilişkin olarak yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülerek cari oranın “1,5915”, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülerek hesaplanan öz kaynak oranının “0,3048”, ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,0215” olduğu,

Avos Grup İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif bedelinin 25.353.333,00 TL olduğu, gelir tablosunda bulunan 2020 yılına ait net satışlar tutarının güncellenmemiş değerinin (2********,** TL) dahi İdari Şartname’de istenen asgari yeterlik kriterini (25.353.333,00 TL x %25 = 6.338.333,25 TL) karşıladığı,

Başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olan Agf Enerji İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Gnt Tur. İnş. Pet. Ürn. Taş. Dan. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Emir Grup Yol Yapım İnş. Pet. Nak. Gıda Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif bedelinin 26.501.200,00 TL olduğu, anılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Agf Enerji İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile 2020 yılına ait “Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin sunulduğu, söz konusu belgelerin SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı,

Yapılan incelemede, söz konusu bilanço bilgileri tablosunda anılan isteklinin 2020 yılına ilişkin olarak cari oranının, öz kaynak oranının ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenilen kriterleri karşıladığı,

Öte yandan, ihale üzerinde bırakılan anılan istekli tarafından İdari Şartname’de istenen iş hacmi tutarının tevsikine ilişkin kendi adına düzenlenen ve SMMM onaylı “Gelir Tablosu”nun sunulduğu, tabloda 2019 ve 2020 yılına ait toplam ciro tutarının yer aldığı, bu itibarla, anılan isteklinin teklif bedelinin 26.501.200,00 TL olduğu, gelir tablosunda bulunan 2020 yılına ait net satışlar tutarının güncellenmemiş değerinin (22********,** TL) dahi anılan ortak adına İdari Şartname’de istenen asgari yeterlik kriterini (26.501.200,00 TL x %51 x %25 = 3.378.903 TL) karşıladığı,

Anılan İş Ortaklığı’nın özel ortağı Gnt Tur. İnş. Pet. Ürn. Taş. Dan. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile 2020 yılına ait “Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin sunulduğu, söz konusu belgelerin SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı,

Yapılan incelemede, söz konusu bilanço bilgileri tablosunda anılan isteklinin 2020 yılına ilişkin olarak cari oranının, öz kaynak oranının ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenilen kriterleri karşıladığı,

Öte yandan, söz konusu istekli tarafından İdari Şartname’de istenen iş hacmi tutarının tevsikine ilişkin kendi adına düzenlenen ve SMMM onaylı “Gelir Tablosu”nun sunulduğu, tabloda 2019 ve 2020 yılına ait toplam ciro tutarının yer aldığı, bu itibarla, anılan İş Ortaklığı’nın teklif bedelinin 26.501.200,00 TL olduğu, gelir tablosunda bulunan 2020 yılına ait net satışlar tutarının güncellenmemiş değerinin (32********,** TL) dahi anılan ortak adına İdari Şartname’de istenen asgari yeterlik kriterini (26.501.200,00 TL x %25 x %25 = 1.656.325 TL) karşıladığı,

Aynı İş Ortaklığı’nın bir diğer özel ortağı olan Emir Grup Yol Yapım İnş. Pet. Nak. Gıda Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile 2020 yılına ait “Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin sunulduğu, söz konusu belgelerin SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı,

Yapılan incelemede, söz konusu bilanço bilgileri tablosunda anılan isteklinin 2020 yılına ilişkin olarak cari oranının, öz kaynak oranının ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenilen kriterleri karşıladığı,

Öte yandan, söz konusu istekli tarafından İdari Şartname’de istenen iş hacmi tutarının tevsikine ilişkin kendi adına düzenlenen ve SMMM onaylı “Gelir Tablosu”nun sunulduğu, tabloda 2019 ve 2020 yılına ait toplam ciro tutarının yer aldığı, bu itibarla, anılan İş Ortaklığı’nın teklif bedelinin 26.501.200,00 TL olduğu, gelir tablosunda bulunan 2020 yılına ait net satışlar tutarının güncellenmemiş değerinin (32********,** TL) dahi anılan ortak adına İdari Şartname’de istenen asgari yeterlik kriterini (26.501.200,00 TL x %24 x %25 = 1.590.072 TL) karşıladığı,

Son olarak, ihalede geçerli teklif olan Güven İnş. Tur. Maden Taş. San. Tic. Ltd. Şti. – İm-Sa İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif bedelinin 27.043.640,00 TL olduğu, anılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Güven İnş. Tur. Maden Taş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile 2020 yılına ait “Ayrıntılı Bilanço’nun sunulduğu, söz konusu belgelerin SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı,

Yapılan incelemede, söz konusu bilanço bilgileri tablosunda anılan isteklinin 2020 yılına ilişkin olarak cari oranının, öz kaynak oranının ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenilen kriterleri karşıladığı,

Öte yandan, söz konusu istekli tarafından İdari Şartname’de istenen iş hacmi tutarının tevsikine ilişkin kendi adına düzenlenen ve SMMM onaylı “Gelir Tablosu”nun sunulduğu, tabloda 2019 ve 2020 yılına ait toplam ciro tutarının yer aldığı, bu itibarla, anılan İş Ortaklığı’nın teklif bedelinin 27.043.640,00 TL olduğu, gelir tablosunda bulunan 2020 yılına ait net satışlar tutarının güncellenmemiş değerinin (3********,** TL) dahi anılan ortak adına İdari Şartname’de istenen asgari yeterlik kriterini (27.043.640,00 TL x %51 x %25 = 3.448.064,1TL) karşıladığı,

Öte taraftan, anılan İş Ortaklığı’nın özel ortağı olan İm-Sa İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nun sunulduğu, söz konusu tablonun “bilanço ve gelir tablosu” satırında, 2020 yılına ait bilanço bilgileri ile 2020 yılına ait gelir tablosunun bilgilerinin yer aldığı, söz konusu bilgilerin EKAP üzerinden teyit edilebildiği ve bu bilgilerin incelenmesi neticesinde,

Söz konusu bilanço bilgileri tablosunda anılan isteklinin 2020 yılına ilişkin olarak yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülerek cari oranın “2,736”, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülerek hesaplanan öz kaynak oranının “0,4483” ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,0020” olduğu,

Öte yandan, anılan İş Ortaklığı’nın teklif bedelinin 27.043.640,00 TL olduğu, gelir tablosunda bulunan 2020 yılına ait net satışlar tutarının güncellenmemiş değerinin (12********,** TL) dahi anılan ortak adına İdari Şartname’de istenen asgari yeterlik kriterini (27.043.640,00 TL x %49 x %25 = 3.312.845,9 TL) karşıladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yazarlar