İhaleden Yasaklama Kararının Yürürlüğe Girmesine Kadar Uygulanacak Tedbirler

4734 sayılı Kanun’un 58. maddesinde yer alan “…İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler…”şeklindeki düzenleme ile yasaklama işleminin uygulanmasına sebep olacağı anlaşılan bir işlem veya eylemin tespiti halinde, yasaklama işlemi tesis edilene kadar yasak fiil veya davranışlarda bulunan isteklinin ihale sürecinde yer almaya devam edip etmeyeceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26 maddesinde de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile aynı düzenlemeye yer vermiştir.

Buna göre, yasak fiil veya davranışların tespiti halinde, ilgilinin ihale sürecine devam edemeyeceği açıktır. Söz konusu hüküm kapsamında ihaleyi düzenleyen idare tarafından ihale isteklisi hakkında ihaleye iştirak ettirilmeme tedbirinin uygulanmasında idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Başka bir deyişle şartları meydana geldiğinde idare bu tedbiri almakla yükümlü kılınmıştır. Bunun da ötesinde fiil veya davranışı tespit edilen kişinin yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de katılamayacağını açıkça hükme bağlamıştır.

Nitekim, bu husustaki emsal bir uyuşmazlıkta, davacılar tarafından, Bornova Belediye Başkanlığı’nca 31.07.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bornova Muhtelif Sokaklarda Yol ve Tretuvar Düzenlenmesi, Otopark Düzenlenmesi Merdiven, Korkuluk ve Pazaryeri Düzenlemesi Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair 27.10.2008 tarih ve 2008/UY.I-4430 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış;

Danıştay 13. Dairesi 09.12.2014 tarih ve E.2010/551, K:2014/4103 sayılı kararı ile;

“…davacıların ortak girişim olarak teklif verdikleri ihalenin henüz ihale süreci tamamlanmadan aynı idarece daha sonra yapılan bir başka ihalede Vatan Teknik Yapı İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin yasak fiil ve davranışta bulunduğu tespit edilerek hakkında ihaleden yasaklama kararı verilmesi için İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulduğu, anılan şirketin, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere iştirak ettirilmeyeceğinden, yasak fiil ve davranış daha sonra yapılan bir ihalede tespit
edilmiş olsa dahi aynı idare tarafından yapılan ve henüz ihale süreci tamamlanmayan ilk ihaleye ilişkin teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi”yolundaki yerel mahkeme kararını onamıştır.

Hakkında ihaleden yasaklama kararı verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulan şirketin, aynı idare tarafından yapılan ihaleye katılmaması için teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, ihaleye iştirak ettirilmeme tedbirinin uygulaması olduğundan yerindedir.