ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 9
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UH.I-510
BAŞVURU SAHİBİ:

Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi – Efe Yönetim Yemek Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/30510 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların 01/04/2022-31/12/2024 Tarihleri Arası Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 01.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların 01/04/2022-31/12/2024 Tarihleri Arası Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi – Efe Yönetim Yemek Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından 04.04.2022 tarih ve 16367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/345 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalenin her bir kısmında 7 isteklinin teklif verdiği ve 4 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, buna rağmen ihale yetkilisi tarafından yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne,

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu maddenin gerekçesinde “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait ihale işlem dosyası içerisinde gönderilen belgeler üzerinden ihale süreci incelendiğinde; ihalede 57 adet doküman edinildiği, ihaleye 7 isteklinin katılarak teklif verdiği, her bir kısma aynı isteklilerce teklif verildiği, bu isteklilerden 3’ünün yeterlik kriterlerinin tamamını karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, 4 isteklinin teklifinin ise geçerli kabul edildiği, 3 kısımdan oluşan ihalenin her bir kısmında başvuru sahibi Eren Tabldot Tic. A.Ş. – Efe Yönetim Yem. Sos. Hiz. A.Ş. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli, Gsm Medya Sos. Sağ. Hiz. Org. Ltd. Şti. – 3T Kurumsal Hiz. A.Ş. İş Ortaklığı’nın da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendikleri, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliler dahil olmak üzere, isteklilerin tamamının her bir kısımda yaklaşık maliyetin altında teklif verdikleri görülmüştür.

28.03.2022 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararında “…yeterli rekabet şartları oluşmadığından…” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği ve aynı tarihte isteklilere bildirimde bulunulduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi idareye, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması, ödenek yetersizliği ya da Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi tanımaktadır. İhalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu kararında ihale yetkilisi tarafından “ihale sürecinde rekabetin sağlanamadığı” hususu ihalenin iptaline gerekçe olarak belirtilmiş ise de, başvuru konusu ihalede rekabetin sağlanamadığı hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulmadığı, ihalenin iptali kararı neticesinde rekabetin ne şekilde oluşacağını gösteren bir tespitin de bulunmadığı, aynı zamanda ihalede yaklaşık maliyet tutarının altında ve idarece geçerli kabul edilen 4 teklifin bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; mevcut durumda somut dayanak olmaksızın rekabet ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptal edilmesi gerekmekle birlikte başvuruya konu ihalede, ihale dokümanına yönelik yapılan bir başka itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 06.04.2022 tarihli ve 2022/UH.I-443 sayılı Kurul kararı ile ihalenin iptal edilmesine karar verildiğinden itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.