ihaleye ilişkin itiraz/şikâyet nedenlerine de yer verilmiş olduğu anlaşılmışsa

ihale şikayet nedenine de yalnızca ilgili Şartname hükmünün yazılması suretiyle itirazen şikayet dilekçesinde yer verildiği ancak davalı idarece bu hususların değerlendirmeye alınmadığı, öte yandan davalı idarece esasına girilerek değerlendirmede bulunulmuş olan Sözleşme Tasarı maddesi kapsamında yapılan itirazen şikayet nedeninin dava konusu ihaleye yönelik bir itiraz nedeni olmadığı dava konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarı maddesinin “Bu madde boş bırakılmıştır” şeklinde olduğu Bu durumda her ne kadar davacı şirket tarafından, davalı idareye yapılmış olan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçede, sehven aynı dönemde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulan başka bir ihaleye ilişkin itiraz/şikâyet nedenlerine de yer verilmiş olduğu anlaşılmışsa da davalı idarece itirazen şikâyet başvuru nedenlerinin doğru tasnif ve değerlendirmesinin yapılmadığı gibi dava konusu ihaleye yönelik olmayan bir itirazen şikâyet nedeninin esasının değerlendirilerek karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı hk ihale kararı