İnşaat projelerinde İlgililerin Cezai Sorumluluğu

KİK kapsamında da işin kabulü öncesinde ve sonrasında işin yapımından sorumlu olan yapı denetim görevlileri, kabul komisyonları, yüklenici ve her aşamada görev alan diğer ilgililerin yapının ayıplarından sorumluluğu bulunmaktadır.

Borçlar Kanunu eser sözleşmelerine ilişkin son maddesi olan 478’nci maddede “Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar.” denilmektedir.

4735 sayılı kanunun 28’inci maddesinde görevlilerin cezai sorumluluğu ele alınmıştır. Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve her aşamada görev alan diğer ilgililerin kusurlu iş ve işlemleri dolayısıyla haklarında uygulanacak cezai müeyyideler sayılmaktadır. Kanun’un 30’uncu maddesinde “Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27’nci madde hükümleri uygulanır.” denilmektedir. Dolayısıyla KİK mevzuatına tabi olmayan bir sözleşme kapsamında yürütülen yapım işinde yüklenici ağır kusurlarından dolayı 20 yıllık zaman aşımına tabi olmaktadır.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin ilgili kararında inşat işinin proje ve detayları olmadan, fen ve sanat kurallarına aykırı şekilde yapılmış olması, yüklenicinin kusurlu olduğu, özen borcunu yerine getirmediği sebepleriyle işlerini mevzuat hükümlerine göre yerine getirmeyen kontrol amiri ve kontrol mühendisleri, işin kabulü ile mükellef kimseler doğan zarardan müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Kararda özetle ihale edilen işte kontrol mühendisi, kontrol amirleri olarak çalışmış olanlar ile işin geçici ve kesin kabulünü yapan idari diğer görevliler de oluşan zarardan yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumlu olmaktadır…..Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, Esas-Karar: 248-2683