İnşaat Sözleşmesi

İnşaat sözleşmesinde yüklenicinin alacağı bedel karşılığında işverene karşı eseri meydana getirme ve teslim etme borcu vardır. Bu durumda taraflar birbirlerine karşı bir borç yükü altına girmektedir. “Sözleşme uyarınca, müteahhitin üstlendiği inşa eserinin meydana getirilmesi ile iş sahibinin ödemeyi yüklendiği ücret, sözleşmenin aslî edimleri ve zorunlu unsurlarıdır”

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde edimlerden birisinin yüklenilmesinin sebep ve amacı karşı edimi elde etmektir” Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde edimlerin ortaya çıkmaları, varlıkları ve sona ermeleri yönünden birbirlerine bağlı olup, sözleşme kapsamında edimler birbiriyle değiştirilmektedirler. Edimler arasında tam anlamıyla karşılıklılık ve bağımlılık ilişkisi vardır ve taraflardan birinin edimi diğerinin ediminin sebep ve karşılığını oluşturur Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme,tarafların edimlerinin birbiriyle değiştirilmesi ile meydana gelir

TBK m. 470 belirtildiği üzere, eser sözleşmelerinde yüklenici bir bedel (ivaz) karşılığında eseri medyana getirir. Kanundan açık şekilde anlaşılacağı üzere inşaat sözleşmelerinin ivazlı bir sözleşme olduğu sonucuna varılmaktadır. İş sahibinin yerine getireceği edim olan bedelin ödenmesi görevini, sözleşmenin başında açıkça ya da örtülü olarak kararlaştırmak mümkündür.

Sözleşme bir bedel karşılığında akdedilmemişse, inşaat (eser) sözleşmesi değil, isimsiz bir sözleşme olarak nitelendirilmektedir. Sözleşme ilişkisinin bedelsiz olarak kurulması durumunda sözleşmenin vekâlet sözleşmesi mi, yoksa inşaat sözleşmesi benzeri isimsiz bir sözleşme mi olacağı tartışma konusudur. Belirsizlik durumunda, olayın somut özelliklerine göre çözüm aranmalı, şüphe halinde TBK. m. 502/II ye rağmen isimsiz (karma) sözleşme fikri benimsenmelidir.

Eser sözleşmesinde yüklenicinin belirli bir bedel karşılığında bir eser meydana getirip bu eseri iş sahibine teslim etmesi bir iş görme edimi olarak değerlendirilebilmektedir. Bu bakımdan eser sözleşmesi hizmet sözleşmelerine benzetilmektedir. İş sahibinin teslim alacağı eser karşılığında eserin ücretini ödemesi sözleşmenin zorunlu unsurudur.

Yazarlar