İş Değişikliğine ve Ek İşe İlişkin İnşaat Sözleşmesinde Düzenleme Olması Halinde Bedelin Belirlenmesi

İş Değişikliğine ve Ek İşe İlişkin İnşaat Sözleşmesinde Düzenleme Olması Halinde Bedelin Belirlenmesi

İş sahibi ve yüklenici imza altına almış oldukları inşaat sözleşmesinde doğrudan iş değişikliği veya ek iş yapılması halinde bu işlerin ücretinin nasıl hesaplanacağını düzenleyebilirler. Bu hallerde, yapılan iş değişikliğinin veya ek işin bedeli sözleşmede kararlaştırılan şartlara göre belirlenir.

Ayrıca iş sahibi ve yüklenici, ek iş veya iş değişikliği ihtiyacının ortaya çıkması sonrasında da, bu konuya ilişkin bir ek sözleşme
yaparak işin mahiyetini ve ücretini belirleyebilirler.

Dolayısıyla, sözleşmede konunun düzenlenmesi veya ek sözleşme yapılması hallerinde, yapılan işin bedeli bu düzenlemelere göre hesaplanacaktır.

Ancak, uygulamada tarafların sözleşmede veya sonradan imzalanan ek sözleşmede iş değişikliği ve ek iş yapılmasını kararlaştırmalarına rağmen, bu hallerde yapılan işin bedelinin ne olacağına ilişkin düzenlemelere yer vermedikleri görülmektedir. Böyle bir durumda,

tarafların iradesinin yapılan bu işlerin bedelinin de sözleşmeye göre hesaplanacağı yönünde olduğu kabul edilmelidir 230 . Kaldı ki, bu işlerin bedelinin sözleşme hükümlerine göre hesaplanmasının mümkün olmadığı hallerde, yapılan bu işlerin bedelinin TBK m.*’deki “Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin
giderine bakılarak belirlenir.” düzenlemesine göre belirlenmesi gerekmektedir.

Yargıtay kararlarında sözleşmede ek işin bedelinin ne şekilde belirleneceğine ilişkin hüküm olmaması halinde, ek iş bedelinin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayicine göre hesaplanması yoluna gidileceği hükme bağlanmıştır