İş artışı yapıldığı zaman artış tutarından, Damga Vergisi alınması gerektiği

Daire : 1

Karar Tarihi :07.05.2009

Tutanak No : 9493

Mersin Yenişehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü 2007

KONU: İş artışı yapıldığı zaman artış tutarından, Damga Vergisi

alınması gerektiği hakkında.

“… Yenişehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Bahçelievler, Güvenevler,

Dumlupınar Mahallelerindeki İmar Yollarındaki Kaldırımların

Betonlanması işinde; iş artışı yapıldığı ve yapılan artış tutarından, Damga

Vergisi alınmadığı tespit edilmiştir.488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun

“Konu” başlıklı 1’inci maddesiyle; Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı

kağıtların damga vergisine tabi oldukları, kağıtlar teriminin, yazılıp

imzalanmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli

etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade ettiği,

“Mükellef” başlıklı 3’üncü maddesiyle; Damga vergisinin mükellefinin

kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere

ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği,

“Kağıtlarının mahiyetlerinin tayini” başlıklı 4’üncü maddesiyle; Bir

kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve

buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı,

“Resmi daire” başlıklı 8’inci maddesiyle; Bu Kanunda yazılı resmi

daireden maksadın, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel

idareler, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzel

kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı,

Hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun “Nispet” başlıklı 14’üncü maddesiyle, belli parayı ihtiva

eden mukavelenamelerin, değiştirilmesi halinde artan miktarın, aynı

nispette vergiye tabi olması ve kağıtların damga vergisinin, bu Kanuna

ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınması

öngörülmüştür.

Söz konusu tablonun;

I- Akitlerle ilgili kağıtlar bölümünün (1/a) bendiyle, Belli parayı ihtiva

eden mukavelenamelerin binde 7,5 oranında, Damga vergisine tabi

olduğu belirtilmiştir.

Buna göre; idarenin, iş artışı tutarı üzerinden ‰ 7,5 oranında Damga

Vergisi alması gerekmektedir.

…”

Açıklanan gerekçelerle … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine

karar verildi.