iş deneyim belgesinin dayanağı olan sözleşme bedelinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı verilerine göre belirlenebilir

Toplantı No : 2014/011
Gündem No : 41
Karar Tarihi : 06.02.2014
Karar No : 2014/MK-51

Şikayetçi: 

Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İsmail Davarcıoğlu

İhaleyi Yapan Daire: 

Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

Başvuruya Konu İhale: 

11.02.2013 tarihli ve 2013/UY.II-878 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 18.12.2013 tarih ve E:2013/1222, K:2013/1994 sayılı dava konusu işlemin iptali kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı tarafından 18.09.2012tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/115293 İKN’li “Mersin Mezitli Kuyuluk Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Spor Salonu ve 200 Kişilik Pansiyon Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak,Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İsmail Davarcıoğlu tarafından 10.01.2013tarih ve 1208sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 11.02.2013tarihli ve 2013/UY.II-878sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin E:2013/1222 sayılı dosyasında açılan davaya ilişkin olarak Mahkemece “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş, akabinde davacı tarafından yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesince “itirazın reddine” karar verilmiştir.

Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 18.12.2013 tarih ve E:2013/1222, K:2013/1994 sayılı karar ile “… Sözleşme metninde bir bedel bulunmamakla birlikte, bedeli tespit edilebilir nitelikte olan sözleşmelere dayalı olarak düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin de, ilgililerin belli bir işe ilişkin iş deneyimlerini gösterebileceği, diğer bir deyişle, bu türden sözleşmelere dayalı olarak hazırlanmış olan iş deneyim belgelerinin de ilgililerin ihale konusu işi yapabilirliği hususunda sağlıklı veriler olarak dikkate alınabileceği ve bunun Yasanın öngördüğü amaca uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

 Olayda, davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, Noter tarafından düzenlenmiş olan 6.7.2004 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayandığı, belge tutarının 2005 yılı fiyatları ile bedelinin belirlenebilir olduğu görülmektedir.

 Bu durumda, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar ışığında uyuşmazlık irdelendiğinde; davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinin dayanağı olan sözleşme bedelinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı verilerine göre belirlenebilir nitelikte bulunduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, davacı şirketin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işi için düzenlendiğinden ihalede iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 11.02.2013tarihli ve 2013/UY.II-878sayılı kararın ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş.ye ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ACS İnşaat Mad. Kim. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş.nin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edilmesi suretiyle, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 
Oybirliği ile karar verildi.

Yazarlar