İş Ortaklığı ile A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri Ticaret Sicil Gazetelerinde ortak ve yöneticilere ilişkin T.C. kimlik numaralarının yer almadığı görüldüğünden söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk

Toplantı No : 2020/030
Gündem No : 21
Karar Tarihi : 01.07.2020
Karar No : 2020/UH.II-1147
BAŞVURU SAHİBİ:
Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taah. İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/664254 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taah. İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 22.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.06.2020 tarih ve 24081 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/914 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 07.05.2020 tarih ve 2020/UH.II-835 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile 03.02.2020 tarihinde gerçekleşen 2019/664254 İKN’li ihalenin 2’nci kısmı için yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda şirket yetkilisi olarak beyan edilen kişilerin T.C. kimlik numarasına ver verilmediği gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesi yönünde karar verildiği, ancak 15.05.2020 tarihinde tebliğ edilen ihale komisyonu kararı incelendiğinde; ihalenin 2’nci kısmında yer alan değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin idarece ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısımlarına da yansıtıldığı ve ihalenin 1’inci kısmının iptal edildiği,

15.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararından alıntılanan gerekçeden de anlaşıldığı üzere itirazen şikayet başvurusu yapılması sebebinin ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısımlarında yeterlik bilgileri tablosunda şirket yetkilisi olarak beyan edilen kişilerin T.C. kimlik numarasına yer verilmemesine, bu bakımdan ihalenin 1’inci kısmında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle ihalenin iptal edilmesine ve ihalenin 3’üncü kısmında ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olduğu,

İdarece şirket müdürlerine ve her iki iş ortağına ait T.C. kimlik numaralarının bizzat EKAP üzerinden kontrol edilebileceği, EKAP kayıt işlemleri sırasında gerekli dokümanların ilgili birime sunulduğu, bu nedenle şirket müdürlerine ait T.C. kimlik numaralarının teyit edilmesinin mümkün olmadığının söylenemeyeceği,

Taraflarınca bilgilerine yer verilen Ticaret Sicil Gazetelerinde şirket müdürlerine ait T.C. kimlik numarası yer almamakla birlikte sunulan imza sirkülerinde gerekli TCKN bilgisinin açıkça yer aldığı, Kamu İhale mevzuatında TCKN bilgisinin yalnızca Ticaret Sicil Gazetesi ile tevsik edilebileceğine yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı,

07.05.2020 tarih ve 2020/UH.II-835 sayılı Kurul kararının, ihalenin yalnızca 2’nci kısmına yönelik verildiği, ancak 1’inci ve 3’üncü kısma yönelik herhangi bir karar verilmediği, dolayısıyla bahse konu karar dayanak alınarak 1 ve 3’üncü kısımlar için işlem tesis edilmesinin hukuki olmadığı, kaldı ki anılan Kurul kararına karşı yargı yoluna da başvurulduğu için söz konusu Kurul kararının kesinleştiğinden de bahsedilemeyeceği, kesinleşmemiş bir Kurul kararına dayanarak işlem tesis edilmesinin başvuruya yönelik ihale komisyonu kararını da hukuka aykırı hale getirdiği,

T.C. kimlik numaralarının teklif dosyasında yer almamasını ihalenin sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olarak değerlendiren Danıştay kararlarının bulunduğu, buna rağmen idarece alınan kararda, sonradan tamamlatılabilecek bir eksiklik nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmış olmasının yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu ortaya koyduğu, sonuç olarak bahse konu ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısımları için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması kararı ile ihalenin 1’inci kısmının iptal edilmesi kararının iptal edilmesi ve her iki kısımda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlenmeleri yönünde karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,
teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin/alımın;
a) Adı: 5 Kısım 24 Ay Yemek Hizmet Alımı
b) Türü: Hizmet alımı
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.
d) Kodu:
e) Miktarı:
24 Ay 5 Kısım Malzemeli Yemek Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Şahinbey Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Araban Devlet Hastanesi, Oğuzeli Devlet Hastanesi, Nizip Devlet Hastanesi, Nizip ADSM, Şehitkamil ADSM, İslahiye Devlet Hastanesi, Nurdağı Devlet Hastanesi, Karkamış Devlet Hastanesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Ek Binaları, ilçe sağlık müdürlükleri, İl Ambulans Başhekimliği idari kısım, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlık Tesislerimizin semt poliklinikleri, ek hizmet binaları bağlı birimler” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.
22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.
31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; ihale sürecinin kesintisiz olduğu ve yalnızca sözleşmenin imzalanması aşamasında duracağı, e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı,

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

5 kısımdan oluşan ve 03.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 21 isteklinin katıldığı, 20.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin 1’inci, 2’nci ve 3’üncü kısımlarının başvuru sahibi Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taah. İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir. Ancak ihalenin 2’nci kısmına yönelik olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından 07.05.2020 tarih ve 2020/UH.II-835 sayılı kararın alındığı görülmüştür. Anılan kararda yer alan “…Bu kapsamda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerekmektedir.
Bu itibarla, Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile Ersan Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri Ticaret Sicil Gazetelerinde ortak ve yöneticilere ilişkin T.C. kimlik numaralarının yer almadığı görüldüğünden söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.” ifadeleri sonucunda başvuru sahibi Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taah. İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Ersan Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Reşithan Gıda İmalat İhr. İth. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yay Et Gıda İnş. Giyim Tem. Nak. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Eren Tabldot Tic. A.Ş., Dünya Tat Yemek İnş. Tur. Taşımacılık Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Capital Tur. Yemekçilik Tem. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Sd Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Sutem Sosyal Hizmetler Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile birlikte toplam 7 isteklinin ihalenin 2’nci kısmında değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, söz konusu Kurul kararı sonucunda idarece 15.05.2020 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararının alındığı görülmüştür. Bahse konu ihale komisyonu kararında ihalenin 2’nci kısmında 07.05.2020 tarih ve 2020/UH.II-835 sayılı Kurul kararı uygulanarak başvuru sahibi iş ortaklığı ile birlikte toplam 7 isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri Ticaret Sicil Gazetelerinde ortak ve yöneticilere ilişkin T.C. kimlik numaralarının yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece anılan Kurul kararının gerekçesinin ihalenin 1 ve 3’üncü kısımlarında da uygulanarak söz konusu isteklilerin ihalenin anılan kısımlarında da değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

15.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibi ile birlikte toplam 7 istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin “…Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu, ihalenin 2. Kısmına ilişkin olduğundan Kamu İhale Kurulu tarafından ihalenin 2. Kısmına ilişkin karar alınmıştır. Kurul kararında düzeltici işleme konu hususun;
Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda şirket yetkilisi olarak beyan edilen kişilerin T.C. Kimlik numarasına yer verilmediği tespiti ve bu tespit neticesinde oluşan belge uygunsuzluğunun ihale dışı kalan isteklilerin teklif vermiş olduğu diğer kısımları da etkilediği, etkilenen bu kısımlarda da herhangi bir sözleşmenin imzalanmamış olması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesi “İdareler, bu Kanıma göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü ile istekliler tarafından idarenin almış olduğu karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında dikkat edilen ve Kamu İhale Kanunun 56. maddesinin 2 inci Fıkrasında yer alan “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.” olarak belirtilmiş olduğundan alınacak kararların bu temel ilkeler göz önünde bulundurularak alınması, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve ihalenin karara bağlanması sürecinde de, aynı durumda olan tüm isteklilere eşit imkan ve fırsatların sağlanması, Kanunda öngörülen yaptırımların eşit ve adil biçimde uygulanması, yapılan değerlendirmelerin ve kullanılan takdirlerin objektif ölçütlere dayanması gerekir. Kamu ihale hukukuna hâkim olan ilkelerden biri olan eşitlik ilkesi, idarenin tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi aşamasında ise isteklilere eşit muamelede bulunmasını gerekli kıldığı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.
Bu nedenle, 07.05.2020 tarih ve 2020/UH.II-835 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında alınan kararın ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerinde değişim olan yani esasa etki eden kısımları (1.Kısım, 2.Kısım ve 3. Kısım) için düzeltici ihale komisyon kararı alınmıştır.
07.05.2020 tarih ve 2020/UH.II-835 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile ihalenin 4. Kısım ve 5. Kısım için 1 Nolu İhale Komisyon Kararında ekonomik açıdan en avantajlı 1 inci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerde değişim olmamıştır…” şeklinde olduğu görülmüştür. İhalenin 1’inci kısmında Ankara Aşsan Yemekçilik San. A.Ş.nin, ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısmında ise, Acıoğlu Piza Yemek ve İkram Organizasyonu San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, Ankara Aşsan Yemekçilik San. A.Ş.nin uzatılan teklif geçerlilik süresi boyunca geçici teminat mektubunun süresini uzatmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli teklif kalmaması sebebiyle ihalenin 1’inci kısmının idarece iptal edildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, 07.05.2020 tarih ve 2020/UH.II-835 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına yönelik olarak düzenlenen 15.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibi iş ortaklığının teklifi incelendiğinde, pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yöneticilerin kimlik numaralarının belirtildiği, ancak bu bilgilerin teyit edilmesine dayanak gösterilen ticaret sicil gazetelerinde yöneticilerin kimlik numaraları bilgisine ulaşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde bulunan;

“Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]”,

“Yöneticilere Ait Bilgiler(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)”,

“Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve

“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısımların ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taah. İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taah. İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında herhangi bir beyanın yer almadığı,

– “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Mahir Arslan, 12*********, Şirket Yetkilisi” şeklinde,

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında, “09.12.2016, 9216, Adana”
“03.08.2018, 9640, Adana”
“01.07.2019, 9859, Adana” şeklinde beyanın yer aldığı,

– “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taah. İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda şirket yetkilisi olarak beyan edilen Mahir Arslan’ın T.C. kimlik numarasına yer verilmediği görülmüştür.

Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında herhangi bir beyanın yer almadığı,

– “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Mustafa Demiray, 60*********, Şirket Yetkilisi” şeklinde,

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında, “14.05.1997, 4289, Yalvaç- Isparta”
“01.06.2016, 9087, Aksaray”
“20.01.2020, 9997, Aksaray” şeklinde beyanın yer aldığı,

– “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda şirket yetkilisi olarak beyan edilen Mustafa Demiray’ın T.C. kimlik numarasına yer verildiği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesindeki hükümler uyarınca tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesindeki açıklamalardan ise tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.

Başvuru sahibi iş ortaklığının itirazen şikayet başvuru dilekçesinde iddia ettiği hususlara bakıldığında genel olarak, yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmiş olduğu pilot ortağın şirket yöneticisine ait T.C. kimlik numarasının ilgili Ticaret Sicili Gazetelerinde gözükmemesinden dolayı idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, söz konusu şirket yöneticisine ait T.C. kimlik numarasına ilişkin sorgulamaların idarece elektronik ortamda farklı şekillerde yapılmasının mümkün olduğu, şayet bu sorgulamalar idare tarafından yapılamıyorsa bu hususa ilişkin bilgi eksikliği kapsamında işlem yapılması gerektiği, şirket yöneticisine ait T.C. kimlik numarasının tevsik edilmediği durumlara ilişkin bu hususun teklifin esasına etki etmediğine yönelik farklı Danıştay kararlarının bulunduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekliye kıyasla düşük tutarda olan tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmaması ve kamu zararına sebebiyet verilmemesi gerektiği iddia edilmektedir.

Başvuruya konu ihalenin elektronik ihale şeklinde yapıldığı, bu kapsamda fiziki ortamda yapılan ihalelerden farklı olarak yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, söz konusu belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerekmektedir. Akabinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan ettiği bilgi ve belgelerin yine isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği sorgulama kriterine göre idare tarafından sorgulanması neticesinde isteklinin bu bilgi ve belgeler kapsamında yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapılacaktır.

Ayrıca isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanların değerlendirmesi ise yine ilk olarak isteklinin beyanı üzerinden yapılacak, daha sonra şayet isteklinin elektronik ortamda sorgulanamayan yeterlik belgelerinin idare tarafından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması istenirse söz konusu beyanın doğruluğu ve teklif değerlendirmesiyle ilgili değerlendirme bu aşamada yapılacaktır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket yetkilisinin T.C. kimlik numarası belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişiye ait T.C. kimlik numarası bilgisinin açıkça belirtilmediği, ayrıca başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunun yöneticiye ait T.C. kimlik numaralarının elektronik ortam dışında teyit edilmesine olanak sağlayan “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmaması nedeniyle kimlik numaralarına ilişkin bilgilerin teyidinin bu şekilde de yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesine göre aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulmuş Yeterlik Bilgileri Tablosunun bizzat isteklilerce hazırlandığı, başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen bir belge olmadığı, bu itibarla teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yeterlik bilgileri tablosundaki beyanların eksiksiz sunulması hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu, bu kapsamda söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında tamamlatılması imkanının bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikayete konu olan hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Netice itibariyle başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmadığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

• İhalenin 3’üncü kısmında geçerli teklif sahibi olan Urfa Damak Gıda Yemek Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Beyboran Otelcilik Hizmetleri Gıda Tarım Hayvancılık İnş. Petrol İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Urfa Damak Gıda Yemek Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında,
“Ahmet Işık, 42*********, %100” şeklinde,

– “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Ahmet Işık, 42*********, Müdür” şeklinde,

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında, “16.10.2019, 9931, Şanlıurfa” şeklinde beyanın yer aldığı,

– “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

Urfa Damak Gıda Yemek Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda müdür olarak beyan edilen Ahmet Işık’ın T.C. kimlik numarasına yer verilmediği görülmüştür.

Urfa Damak Gıda Yemek Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Beyboran Otelcilik Hizmetleri Gıda Tarım Hayvancılık İnş. Petrol İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Beyboran Otelcilik Hizmetleri Gıda Tarım Hayvancılık İnş. Petrol İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında,
“İbrahim Halil Yücel, 69*********, %100” şeklinde,

– “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “İbrahim Halil Yücel, 69*********, Müdür” şeklinde,

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında, “21.10.2017, 9436, Birecik” şeklinde beyanın yer aldığı,

– “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

Beyboran Otelcilik Hizmetleri Gıda Tarım Hayvancılık İnş. Petrol İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda müdür olarak beyan edilen İbrahim Halil Yücel’in T.C. kimlik numarasına yer verilmediği görülmüştür.

• İhalenin 3’üncü kısmında geçerli teklif sahibi olan Arc Kurumsal Personel Hizmetleri A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında,
“Buğra Han, 23*********, %60”,
“Mesut Karakaş, 11*********, %40” şeklinde,

– “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Mesut Karakaş 11*********, Yönetim Kurulu Başkanı” şeklinde,

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında, “18.11.2016, 9201, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü”
“18.07.2018, 9623, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü”
“18.07.2018, 9623, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü”
“02.08.2020, 9634, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü”
“27.11.2019, 9960, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde beyanın yer aldığı,

– “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

Arc Kurumsal Personel Hizmetleri A.Ş. tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortağı olarak beyan edilen Buğra Han ve Mesut Karakaş’ın pay durumu ile T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği, ayrıca söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda şirket yönetim kurulu başkanı olarak beyan edilen Mesut Karakaş’ın T.C. kimlik numarasına yer verilmediği görülmüştür.

Bu itibarla Urfa Damak Gıda Yemek Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Beyboran Otelcilik Hizmetleri Gıda Tarım Hayvancılık İnş. Petrol İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Arc Kurumsal Personel Hizmetleri A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri Ticaret Sicil Gazetelerinde ortak ve yöneticilere ilişkin T.C. kimlik numaralarının yer almadığı görüldüğünden söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 3’üncü kısmında Urfa Damak Gıda Yemek Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Beyboran Otelcilik Hizmetleri Gıda Tarım Hayvancılık İnş. Petrol İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Arc Kurumsal Personel Hizmetleri A.Ş.nin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) İhalenin 3’üncü kısmına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) İhalenin 1’inci kısmına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.