Türk Borçlar Kanuna göre iş ortaklığının adi ortaklık niteliğinde olduğu kabul edilmektedir

Kamu ihale sözleşmelerinin tarafları ise idare ve isteklidir. Kamu İhale Kanunu madde 4 düzenlemesine göre istekli, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhididir.

Yine ilgili maddede istekli olabilecekler, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış  gerçek  veya  tüzel  kişiyi  ya  da  bunların  oluşturdukları  ortak girişimi şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı maddeye göre de yüklenici, üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan isteklidir.Ortak girişim ise ihaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar şeklinde tanımlanmıştır.

İş ortaklığı Kurumlar Vergisi Kanunu m. 2/7’de sermaye   şirketlerinin,   kooperatiflerin,   iktisadi   kamu   kuruluşlarının,   dernek  veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kendi  aralarında veya  şahıs ortaklıkları  ya da  gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde  tanımlanmıştır.

İş ortaklığı sözleşmeye dayalı ve ortak girişimin bir türü aynı zamanda da adi ortaklık olarak kabul edilmektedir.

Türk mevzuatında iş ortaklığına ilişkin düzenlemelerin olmaması nedeniyle ve  adi ortaklık ile olan benzerlikleri dışında Türk Borçlar Kanunu m. 620/2 “Bir ortaklık, kanunla   düzenlenmiş   ortaklıkların   ayırt   edici   niteliklerini   taşımıyorsa,   bu   bölüm hükümlerine  tabi  adi  ortaklık  sayılır.”  hükmü  gereğince

iş  ortaklığının  adi  ortaklık niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Çalışmada, doktrindeki adi ortaklık ve iş ortaklığı benzerliklerine ilişkin görüşlere de yer verilmiş ve bu görüşler çerçevesinde iş ortaklığı sözleşmesinin, adi ortaklık sözleşmesi niteliği açıklanmaya çalışılmıştır