Yavşan Yaylası Tabiat Parkının işletmeciliği 7 yıllığına kiraya verilecektir

Yavşan Yaylası Tabiat Parkı ihalesi

İHALE İLANI
T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAHRAMANMARAŞ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Konusu Yerin Adı: Yavşan Yaylası Tabiat Parkı işletme ihalesi
İşin Niteliği yeri ve miktarı : Yavşan Yaylası Tabiat Parkının Günübirlik Kullanım alanı, Giriş Ünitesi, Kır Lokantası, Büfe, Orman Köşkleri ve Çadırlı Karavanlı Kamp Alanı İşletmeciliği ve yapımı işine ait ihale 7 yıl süreliğine İhale Şartnamesindeki özel hükümler yerine getirilmesi halinde sözleşme süresi 20 yılı geçmemek üzere uzatılır) İl Şube Müdürlüğümüz (Hacı Bayram Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı No: 221 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde) toplantı salonunda yapılacaktır.

Muhammen Bedeli/ Bütçesi (KDV Hariç TL): 17.535,00 TL
Geçici Teminat % 10(TL): 1.753,50 TL
İhale Usulü: 2886 Sayılı Kanunun 35/a nci maddesi, DSKİY’nin 29/a uncu maddesi, ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 27/a nci maddesi uyarınca “Kapalı Teklif” usulü ile yapılacaktır.
Şartname Bedeli (TL) :500,00 TL
İhale Tarihi ve Saati: 23/06/2020 Salı Saat 14:00

1) Yukarıda miktarları belirtilen Yavşan Yaylası Tabiat Parkının Günübirlik Kullanım alanı, Giriş Ünitesi, Kır Lokantası, Büfe, Orman Köşkleri ve Çadırlı Karavanlı Kamp Alanı İşletmeciliği ve yapımı işi 23/06/2020 Salı günü saat 14:00 ‘da “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine ve Hazine Taşınmazların İdaresi hakkındaki yönetmelik 27/a maddesi hükümlerine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

2) İhale Şartnamesi ve ekleri 15. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nde görülebilir ve CD Ortamında 500 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Kahramanmaraş Ziraat Bankası Şubesi TR63 0001 0025 8557 3732 5950 02 Banka IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır.

3) İhale Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nün Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4) İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
3. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
4. Bu iş için Muhammen Bedelin 5 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve onay belgelerinin aslını vermek.
5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek; İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
• Her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliğinde, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi veya C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
• Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya turizm işletme belgeli Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği.
• İhaleye katılacak olan isteklilerin ticaret sicil gazetesinde şirketin faaliyet konuları arasında turizm, otelcilik faaliyetlerinin bulunması veya Belediye ruhsatlı konaklama tesisi işletmeciliği,
• İhaleye katılacak olan isteklilerin herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde bulunan Kantin, Lokanta, Yemekhane, kafeterya vb. işletmeciliği.
İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
b) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
c) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
7. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek
11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
12. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
13. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)
14. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
15. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
16. İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları, vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.
17. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada yolu gönderilen teklif mektuplarındaki gecikmelerden idare sorumlu değildir
18. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
19. İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki genel hükümler geçerlidir. İlan Olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!