İstekli tarafından sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin mevzuatta yer alan kriterleri karşılamadığı, ayrıca ilgili belgelerde güncelleme ve düzeltme yapılamadığı için sunulan belgelerdeki tutar ve oranların birebir mevzuatta yer alan kriterleri sağlaması gerektiği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve (yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. …” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler tarafından yılsonu bilançosunun veya bilançonun istenilen kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgenin sunulması gerektiği, cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen bu üç kriterin de birlikte sağlanmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli Adana Ft Yem. Tem. Bil. İşl. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgiler bölümünün bilanço bilgileri satırında 2020 yılına ait cari oranın 1,59371612054594; öz kaynak oranının 0,540713000142587 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,0295776447162196 olarak, 2019 yılına ait cari oranın 3,10623887045316; öz kaynak oranının 0,491255100333358 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,0321297510381557 olarak, 2018 yılına ait cari oranın 2,89253047475622; öz kaynak oranının 0,722533854716985 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0 olarak beyan edildiği görülmüştür.

İdare tarafından beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi üzerine söz konusu istekli tarafından serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanan 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarını gösterir bilanço bilgileri tabloları ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin sunulduğu, 2020 yılına ilişkin anılan tablo ve beyannamede yer alan tutarlar üzerinden yapılan hesaplamaların yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen oranlarla uyumlu olduğu, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu oranlara esas tutarlar teyit edilmiş olup ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterinin karşılandığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen ve sunulan bilanço oranlarının ihale dokümanında istenilen şartları karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.