İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULAN FİYAT TEKLİFİ İLE EKİ TUTANAKLAR İLE İLGİLİ GEREKLİ GÖRÜLEN DURUMLAR

İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULAN FİYAT TEKLİFİ İLE EKİ TUTANAKLAR İLE İLGİLİ GEREKLİ GÖRÜLEN DURUMLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, AYRICA BİR ARAŞTIRMA YAPILMASI ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI
Kik kararından;
Diğer taraftan, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat tekliflerinin ekinde satış tutarı tespit tutanaklarının sunulmadığı, sunulan fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1’inci maddesine uygun olduğu tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesine göre tutanakların fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenleneceği, meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyeceği, gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare ve/veya Kurum tarafından bu tutanaklarının incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan istenebileceği, meslek mensubunun, fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumlu olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, istekliler tarafından sunulan fiyat teklifi ile eki tutanaklar ile ilgili gerekli görülen durumlar hariç olmak üzere, ayrıca bir araştırma yapılması zorunluluğunun bulunmadığı, itirazen şikâyet dilekçesinde iddia edilen hususa yönelik somut delil/belge de sunulmadığı ve idare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler ile ilgili araştırma yapılmasına gerek görülmediği anlaşılmıştır. Bu çerçevede başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan tutanakların son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlenip düzenlenmediğinin ve fiyat teklifindeki beyanların doğruluğunun tespiti için ilgili meslek mensupları ile gerekli yazışma yapılması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.