itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itirazın, ancak dava açılması suretiyle karşılanabileceği, herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve bu başvuru nedeniyle başvuruya konu Kurul kararını değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınmasının da mümkün olmaması hk

Toplantı No : 2020/035
Gündem No : 46
Karar Tarihi : 12.08.2020
Karar No : 2020/UH.I-1370
BAŞVURU SAHİBİ:

İlkiz Orman Ürünleri Tekstil Temizlik İnş. Nak. Petrol Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bodrum Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/153302 İhale Kayıt Numaralı “Kısmi Zamanlı Olarak Bodrum Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçinde Yabani Ot Biçimi ve Nakli İle Budanmış Dal Toplama ve Nakli” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bodrum Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 22.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kısmi Zamanlı Olarak Bodrum Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçinde Yabani Ot Biçimi ve Nakli İle Budanmış Dal Toplama ve Nakli” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 29.07.2020 tarih ve 34103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1195 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Ekol Taş. Tem. İnş. Gıda Tarım Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu;

a) Yabani otların biçilmesinde kullanılacak olan makine ekipmanlarına ait yakıt gideri için Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’üncü maddesi gereği poz analizi yapılmadığı ve yetkili servis tarafından düzenlenen yakıt sarfiyatını gösterir belge alınmadığı, anılan makine ekipmanın edinim gideri için herhangi bir maliyet öngörülmediği,

b) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin herhangi bir maliyet öngörülmediği,

c) İhale konusu iş kapsamında nakil amacıyla kullanılacak araçların kiralanmasına ilişkin fiyat tekliflerinin, anılan Tebliğ’in 79.2.2.1 maddesine uygun olarak alanında faaliyet gösteren firmalardan fiyat teklifi alınmadığı,

d) İhaleye ait Teknik Şartname’de ihale konusu işin gerçekleştirileceği güzergâhlara yer verildiği görülmüş olmakla birlikte ihale dokümanında söz konusu işin ifası esnasında kat edilecek mesafeye ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği, ancak Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde ihale konusu işin hangi mahallerde gerçekleştirileceği, kaç m2lik alanda ve kaç seferde yapılacağına ilişkin bilgilerin mevcut olduğu, ancak anılan istekli tarafından taşıma mesafesinin belirlenmesine yönelik herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, bu sebeple sefer mesafelerinin düşük tutularak maliyet hesaplamasının eksik yapıldığı ya da hiç yapılmadığı,

e) İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasından ortalama nakliye mesafesinin tespit edilememesi üzerine Kurum tarafından 11.06.2020 tarihli ve 8281 sayılı yazı ile ihale konusu işin nakliye mesafesine ilişkin bilgi ve belge talep edilmiş olup, idarece 12.06.2020 tarihli ve 12795 sayılı cevabi yazıda minimum mesafenin 50 km olduğu, ancak anılan isteklinin 50 km olarak belirtilen nakliye mesafesini hesaplamadığı, aynı zamanda damperli kamyona ait amortisman ve bakım maliyetlerini hesaplamadığı,

f) Nakil araçlarında çalıştırılacak şoför ve işçilerin çalışma sürelerinin eksik hesaplandığı,

g) Söz konusu nakil araçlarının yakıt giderinin hesaplanması için yetkili servisten marka ve modeli gösterir belge alınmadığı, söz konusu araçların bakım ve onarım giderlerinin tevsiki için alınan fiyat tekliflerinin anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine uygun olacak şekilde, alanında faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı,

h) Akaryakıt girdisine ilişkin olarak ihale öncesi tarihte EPDK tarafından Muğla ili bazında yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altındaki fiyatın kullanıldığı,

i) İhale konusu işte çalışacak bütün personelin kıyafet giderlerinin tevsiki için alınan fiyat teklifinin anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine uygun olacak şekilde, alanında faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı,

j) İhale konusu işte kullanılacak sarf malzeme gideri için alınan fiyat teklifinin anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine uygun olacak şekilde, alanında faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı,

k) İhaleye ait sözleşme giderlerinin eksik hesaplandığı,

l) EK O5-O6-O7 formlarının ihale komisyonu tarafından tekrar incelenmesi gerektiği, araç ve ot biçme makinesinin bakım giderlerinin ihale mevzuatına göre vergi mükellefi olan ve çalışma ruhsatı bulunan tamircilerden alınması gerektiği,

m) Budanmış dal nakli işinde en az 4 adet damperli kamyon kullanılması gerektiği, aşırı düşük teklif açıklamasının 4 adet damperli kamyon üzerinden yapılması gerektiği,

2) Anılan istekli tarafından sunulan belgelerin İdari Şartnamenin 7.7’nci maddesinde yer alan belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak sunulduğu; Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküleri, iş deneyim belgesi vb. belgelerin “suretinin aynıdır” veya “ibraz edilenin aynıdır” şerhlerini taşıdığı,

3) Anılan istekli tarafından sunulan bilanço oranlarının İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenen yeterliliği sağlamadığı,

4) a) İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik, malzeme, makine-teçhizat, araç, yakıt ve diğer giderleri dikkate alınarak her bir iş kalemi için açıklama istendiği,

b) Proforma faturalarda girdilere ilişkin ayrıntılı olarak açıklama yapılmadığı ve gerekli onayların bulunmaması sebebiyle şekil açısından mevzuata aykırı olduğu,

c) Fiyat tekliflerin Tebliğ’de belirtilen şekil şartlarını taşımadığı, fiyat teklifi alınan şirketlerin teklife konu alanda faaliyette bulunmadığı, fiyat tekliflerin hangi geçici vergi beyanname dönemine ait olduğu konusunda belge sunulmadığı, son geçici vergi beyanname dönemine ait fiyat teklifi sunulmadığı, fiyat tekliflerinin yetkili kişiler tarafından imzalanmadığı, maliyet/satış tutanakları incelediğinde fiyat teklifi ile tutanağın uyumsuz olduğu, tutanaklarda yer alan fiyat analizlerinin mevzuata aykırı olduğu,

d) Motorlu taşıtlar vergisinin her bir araç için ayrı ayrı açıklanmadığı,

e) Araç bakım giderlerinin her aracın marka ve modeline göre değiştiği dolayısıyla bakım giderlerinin yetkili bayilerden alınan fiyat teklifleri ile tevsik edilmesi gerektiği,

f) Kasko ve trafik sigorta giderlerinin tevsiki için, Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine göre ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği, her iki firmanın aşırı düşük sorgulamasında teyit yazılarını sunmadığı,

g) Lastik giderlerinin tevsiki için alınan fiyat teklifinde mevzuat gereği bulunması gereken beyanların bulunmadığı, bundan dolayı her iki firmanın da elenmesi gerektiği,

h) Araçlara ilişkin kiralama bedellerinin yansıtılmadığı, alınan fiyat tekliflerinin yetkili kişilerce imzalamadığı, fiyat teklifinin üzerinde bulunması gereken beyanların bulunmadığı, EK O5-O6-O7 formlarının mevzuata uygun olarak düzenlenmediği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci, yedinci ve onuncu fıkralarında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmü,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihi olan 22.04.2020 tarihini izleyen on gün içinde, başvuru dilekçesinde yer alan iddialarına ilişkin olarak şikâyet konusu işlemi öğrendiği veya tebellüğ ettiği tarihi izleyen 10 (on) gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 08.07.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durumda başvuru sahibi tarafından idareye şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulu’nun, Kurum’a gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı,

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmünün yer aldığı,

Anılan Kanun hükmü uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itirazın, ancak dava açılması suretiyle karşılanabileceği, herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurum’ca incelenmesi ve bu başvuru nedeniyle başvuruya konu Kurul kararını değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınmasının da mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla, başvuru sahibinin başvuru dilekçesinin 1’inci maddesinin (l) bendi ile 4’üncü maddesinin (c), (d), (f) ve (g) bentleri dışında yer alan iddialara ilişkin hususların 17.06.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1093 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu, Kurul’un karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle bahse konu iddialara yönelik başvurunun görev yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan yapılan başvuruda; başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı hususu tespit edildiğinden başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, başvurunun görev, süre ve şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.