Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca yaklaşık maliyetin üzerinde sunulan tekliflerin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak söz konusu tekliflerin kabul edilebileceği hk

Toplantı No : 2020/035
Gündem No : 65
Karar Tarihi : 12.08.2020
Karar No : 2020/UH.II-1380
BAŞVURU SAHİBİ:

Endmed Endüstri Medikal Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/225626 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Endmed Endüstri Medikal Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.07.2020 tarih ve 31425 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1126 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu ihalede yalnızca bir teklifin bulunduğu ve söz konusu teklifin de yaklaşık maliyetin %10 üzerinde olmasına rağmen ihalenin bahse konu teklifi veren istekli üzerinde bırakıldığı, aynı ihalenin 2019 yılında iki kez yapıldığı ve her iki ihalenin de tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle iptal edildiği, dolayısıyla idarece verilen kararlar arasında tutarsızlık bulunduğu, tek teklifin sunulduğu ihalede rekabetin sağlanmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması,

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin 36 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı – 246589306,00 Puan

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Müdürlüğümüze bağlı; 1- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2- Fatih Devlet Hastanesi, 3- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 – Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, 5- Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, 6- Vakfıkebir Devlet Hastanesi, 7- Of Devlet Hastanesi, 8- Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi, 9- Sürmene Devlet Hastanesi, 10- Maçka Ömer Burhanoğlu F.T.R. Hastanesi, 11- Tonya Devlet Hastanesi, 12- Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 13- Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarı

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, idarelerce gerçekleştirilecek ihalelerde sunulan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması durumunda, ihale komisyonlarınca aktarılan Tebliğ açıklamasına göre belirtilen sorgulama konuları esas alınarak tekliflerin değerlendirileceği, ayrıca yaklaşık maliyet güncel olmakla birlikte idarece bu maliyetin üzerinde ihaleye sunulan tekliflerin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idare ödeneğinin yeterli bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin, kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği, bu hususun belirtilen gerekçeler bakımından ihaleyi yapan idarenin sorumluğunda ve takdirinde olduğu anlaşılmaktadır.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09.06.2020 tarihinde yapılan “Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine 1 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif sunulmadığı, ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 95.430.061,00 TL olduğu, Entıp Medikal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. – L.O.S.T. Laboratuvar Medikal Tıbbi Cih. Tic. Ltd. Şti. – Temapol İç ve Dış Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin 105.786.812,27 TL olduğu, 22.06.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin iddiasının ise tek teklifin sunulduğu ihalede rekabet ortamının sağlanmadığı, idarece bahse konu ihalenin 2019 yılında iki kez yapıldığı, bu ihalelere gelen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle söz konusu ihalelerin iptal edildiği, şikayete konu ihaleye gelen teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan söz konusu ihalenin de iptal edilmesi gerektiği şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.

22.06.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “…İhale süreçleri değerlendirildiğinde alınan birim puan teklif fiyatı yaklaşık maliyete göre yüksek olmakla birlikte, pandemi süreci dönemi ve sonrasındaki belirsizlikler, kur belirsizliği, son ihale kapsamında artış (Halk Sağlığı Laboratuvarları hizmeti, ASM, TSM ve hastanelerden araçla numune taşıma, personel sayısının artışı ve Kan Merkezleri ihtiyaçlarını kapsaması, işin aksamaması için yapılan son pazarlık ihalesinde sunulan teklifin (0,425 TL) 3 aylık olmasına rağmen 36 aylık gerçekleştirilen bu ihale fiyatına (0,429 TL) yakın olması, diğer illerde Kurumumuza denk olan alımların puanı 0.436 olup, Halk Sağlığı tek başına çıkılsaydı denk olan illerde ise puan 0,495’tir. Bu sebeple ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Entıp Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. – L.O.S.T. Laboratuvar Medikal Tıbbi Cih. Tic. Ltd. Şti. – Temapol İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi isteklilerinin teklifi 105.786.812,27 TL toplam bedel ile en avantajlı uygun fiyat olarak uhdesinde bırakılmasına…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesi uyarınca yaklaşık maliyetin üzerinde sunulan tekliflerin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak söz konusu tekliflerin kabul edilebileceği, bu hususun belirtilen gerekçeler bakımından ihaleyi yapan idarenin takdir ve sorumluğunda olduğu anlaşıldığından, anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, yaklaşık maliyetin hesaplanmasından ihalenin sonuçlanmasına kadar geçen süreç içerisinde idarece gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Kararda yer alan hususlarla ilgili olarak gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verildi.


Konu: ihale hukuku
ihale avukatı Bulunmamaktadır