Kamu İhale Kanunu Kapsamında Muayene ve Kabul

Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işlerinde, işin sözleşmesine, fen ve sanat kurallarına, proje ve eklerine uygun biçimde tamamlanarak iş süresi içerisinde iş sahibi olan kamu idaresine teslim edilmesi yüklenicinin temel yükümlülüklerinden birisidir. Kamu idareleri geçici kabul ve kesin kabul yapmak suretiyle meydana getirilen eserin teslimini ve kabulünü gerçekleştirir. Geçici kabulün sonucu olarak yüklenicinin eseri teslim yükümlülüğü ortandan kalkar. Kabul işlemleri geçici kabul ve kesin kabul olmak üzere iki temel aşamadan oluşur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 27’nci maddesinde “denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” sözleşmede yer alması zorunlu hususlar olarak belirtilmiştir. Aynı şekilde 4735 sayılı kanunun 7’nci maddesinde de denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartların sözleşmede yer alması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca 4735 sayılı kanunun 11’inci maddesi kapsamında denetim, muayene ve kabul işlemleri ele alınmaktadır. Madde dâhilinde yapım işleri muayene ve kabul işlemlerinin, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonlarınca yapılacağı, mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemlerinin yapılmış olmayacağı aktarılmaktadır. Kanun’un 28’inci maddesinde ise muayene ve kabul komisyonları da dâhil olmak üzere görevlilerin cezai sorumlukları bildirilmiştir.

4734 ve 4735 sayılı kanunda geçici ve kesin kabulle veya kabul komisyonlarıyla alakalı başkaca hükümlere yer verilmemiştir.

Geçici kabul ve kesin kabule ilişkin genel esaslar Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde aktarılmakta, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin diğer eki olan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmede ise yapılacak kabullere ilişkin sözleşmelerde bulunması gereken hükümler yer almaktadır. İlave olarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11’inci maddesi uyarınca kurulacak muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar da Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde açıklanmaktadır.

Bu itibarla 4734 sayılı kanun kapsamında ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak geçici kabul ve kesin kabul prosedürleri:

  • Yapım İşleri Genel Şartnamesi
  • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  • Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme hükümleridir