Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir

arsa sahibinin arsasının belirli paylarının mülkiyetini, müteahhidin arsa üzerine inşa edeceği binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesi” şeklinde tanımlayabiliriz. Kanunla düzenlenmiş bir sözleşme olmadığı için isimsiz, atipik; tarafların ifa etmeleri gereken edimler farklı kanunî tipteki sözleşmelere ait olduğu için çift tipli ve karma bir sözleşmedir.

Ayrıca kural olarak anî borç ilişkisi doğurur. Yüklenicinin inşaat yapma borcuna karşılık arsa sahibinin de arsa payını devir borcunun olması sözleşmenin tam iki tarafa borç yüklediği anlamına gelir Arsa sahibi, yüklenici tarafından inşa edilen bağımsız bölümlerin bir kısmını bina maliyeti olarak yükleniciye devreder.

Arsa payını devralan yüklenici, sözleşme ifa edilmeden önce sermaye sağlama amacıyla kendi arsa payına tekabül eden bağımsız bölümleri üçüncü şahıslara devredebilmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kanunla düzenlenmemiş ve yargı içtihatları neticesinde belli ölçüde sistematiğe kavuşmuş tipik bir sözleşmedir.

Ayrıca yapı olarak taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile eser sözleşmesinin birleşiminden oluşan çift taraflı ve karma bir sözleşmedir. Kat karışlığı inşaat sözleşmesi; eser, hizmet veya vekâlet sözleşmesi gibi iş görme edimi ihtiva eder. Yine bedel karşılığı inşaat veya yap-işlet-devret sözleşmesinde olduğu gibi konusu inşaat yapımıdır. Satış sözleşmesi gibi burada da anî borç ilişkisi vardır. Üst hakkında olduğu gibi mülkiyetin devri burada da esaslı unsurdur.

Tarafların ediminin niteliğine baktığımızda trampada olduğu gibi para borcu dışında bir ifa söz konusudur. Ancak bu nevi benzerliklere rağmen kat karşılığı inşaat sözleşmesini, benzer sözleşmelerden ayrılan önemli yönleri vardır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi sahip olduğu karakteristik özelliklerinden dolayı iş görme edimi ihtiva edenler başta olmak üzere benzer sözleşmelerle karıştırılabilmektedir. Bu farkların ortaya konması özellikle sözleşmenin hukukî niteliğinin ve uygulanacak hükümlerin tespiti yönünden önemlidir.

kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı ve hukukî niteliği açıklandıktan sonra benzer sözleşmeler olan; bedel karşılığı inşaat, trampa, satış, taşınmaz satış vaadi, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı, yap-işlet-devret, üst hakkı, eser, hizmet ve vekâlet sözleşmesi ile farkları TBK hükümlerine dikkat edilmelidir

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin, arazisinin bir kısmının mülkiyetini yüklenicinin üzerine inşa edeceği binanın muayyen dairelerini kendisine teslimi taahhüdüne mukabil yükleniciye devrettiği bir sözleşmedir