ihalede isteklilerin kendi malı olması istenen makine parkına ilişkin herhangi bir belge sunulmaması hk kik kararı

Toplantı No : 2018/052
Gündem No : 49
Karar Tarihi : 19.09.2018
Karar No : 2018/UY.I-1734

BAŞVURU SAHİBİ:

Arpacı İnş. Nak. Tur. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Arc Yapı İnş. Taah./Mehmet Oktay Arıcan İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/250708 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 153 (Safranbolu)  ve 155 (Devrek) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.06.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 153(Safranbolu)  Ve 155(Devrek) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım İle Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Arpacı İnş. Nak. Tur. Taah. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Arc Yapı İnş. Taah./Mehmet Oktay Arıcan İş Ortaklığı’nın 26.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.07.2018tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.08.2018 tarih ve 42663 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1324 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhaleyi alan Güven İnş. Turz. Maden. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye teklif veren bazı firmalarla anlaşarak ihaleye katıldığı, zira söz konusu isteklilerin ihale dokümanında istenilen belgeleri olmamasına ve ihale dışı bırakılacaklarını bilmelerine rağmen her türlü masrafa katlanarak ihaleye katıldığı ve daha sonra elendikleri, tek amaçlarının sınır değeri belirledikleri bir bedelde tutmak ve ihale sonucunu istedikleri gibi yönlendirmek olduğu, bu firmaların ihaleye fesat karıştırarak rekabeti engellediği, bu nedenle de teklif değerlendirme sürecinin yeniden yapılması gerektiği,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin kendi makina parkında kapasitesi, özellikleri ve modeli dokümanda belirtilen araçların bulunmadığı, kamyonların 290 hp gücünde olmadığı, kar bıçağı-tuz serpici ve ekipmanlarının modelinin 2005 olduğu, yama robotu ve vakumlu süpürgesinin 2006 model olduğu, yol bakım ekibi kamyonetlerinin min 1.100 kg istiap haddi teknik özelliğini sağlamadığı, kendi malı makine parkına ilişkin belgelerin gerçeği yansıtmadığı, birçok aracın modelinin düşük kaldığı ve bu durumların doğruluğu için Emniyet Tescil Şube Müdürlüğü veya Ticaret İl Müdürlüğü gibi kurumlardan da teyit alınabileceği,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı,

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu teklif dosyasında ortakların son durumunu (isim ve yetki) ve sermaye bilgilerinin şirket amaç ve faaliyet konularını gösteren ticaret sicil gazetelerinin bulunmadığı,

5) İhale üzerinde bırakılan istekli adına ihaleye katılan ve teklif mektubu ile cetvelini imzalayan kişilerin, imza yetkisini gösteren vekaletnamelerinin ihaleye verilen teklif dosyası içinde bulunmadığı ve firma yetkilisi olmayan kişi tarafından imzalandığı,

6) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu geçici teminat mektubunun banka yetkilisi onayının ıslak imzalı olmadığı, banka kaşesinin bulunmadığı ve standart forma uygun olmadan sunulduğu,

7) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu banka referans mektubunun standart forma uygun olmadığı ve “Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerinde hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz” ibaresinin bulunmadığı,

8) İhale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço bilgileri tablosunun İdari Şartname’nin 7.4.2 B) bendinde belirtilen şartları taşımadığı ve ihale dokümanı içinde yer alan Standart Form KİK024.1/Y Bilanço Bilgileri Tablosuna uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

           

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

           

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

           d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

           e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Yine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 25’inci maddesinde de “Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 

        a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

 

            b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

 

        c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

       

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

 

        e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek.

       

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

       

g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.” hükmü bulunmaktadır.

İddia konusu husus bakımından ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde, ihaleye teklif veren bazı isteklilerin teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu ve söz konusu isteklilerin kendi malı olması istenen makine parkına ilişkin herhangi bir belge sunulmaması gerekçesiyle ihale komisyonu kararıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları, ayrıca isteklilerce sunulan teklifin sınır değer hesabında dikkate alınabilmesi için mevzuat gereği aranan teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygun şekilde sunulması koşulunun bu isteklilerce karşılandığı dolayısıyla tekliflerinin sınır değer hesabına dahil edildiği görülmektedir.

Bu çerçevede yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya bir kaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından verilen tekliflerin hariç tutulması suretiyle hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen teklifler nedeniyle sınır değerin değiştiği ve dolayısıyla ihale sonucu üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe yol açtığı anlaşılmıştır.

Buradan hareketle idarece yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kanun’un 17’nci ve 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddeleri doğrultusunda başvuruya konu ihalede teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını usulüne uygun olarak sunmalarına karşın yeterlik belgelerinden birini veya birkaçını sunmayan isteklilerin sınır değeri etkilemek amacıyla “ortak hareket” edip etmedikleri hususunda gerekli incelemelerin yapılmak suretiyle yeni bir ihale kararı alınmasının yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır.”

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde “

Sıra No Cinsi ve Çeşidi Kapasite/Özelliği Model Adet
1 Kamyon En az 290 Hp gücünde 6×4 Ön Kar Bıçağı-Tuz Serpici ve ekipmanı monteli 2010 ve üzeri 4
2 Yol Bakım Ekibi Kamyoneti

En az 1900 CC / Açık Kasalı /  min 1.100 kg istiap haddi/ kasa uzunluğu min 2.00 m /Azami Yük Ağırlığı 3.500 kg / Çift kabinli 

 veya

2014 ve üzeri 2
Yol Bakım Ekibi Kamyonu En az 7 ton taşıma kapasiteli / Çift kabinli 2010 ve üzeri
3 Greyder En az 140 Hp gücünde 2006 ve üzeri 2
4 Yama Robotu Isıtma donanımlı en az 6 m3 kapasiteli 2010 ve üzeri 1
5 Vakumlu Süpürge En az 130 Hp  + 81 Hp vakum gücünde, 6 m³ çöp kapasiteli, 1.500 Lt su tanklı 2010 ve üzeri 1
6 Silindir En az 2,5 tonluk Vibrasyonlu Kombine veya Demir Bandajlı Bakım Silindiri ve Römorku 2010 ve üzeri 1

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı düzenlemenin ihale ilanında da var olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu düzenleme uyarınca teklif dosyasında sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde,

Kendi malı olması istenen makine parkına ilişkin serbest muhasebeci mali müşavir tespit raporu’nda firma aktifinde kayıtlı bulunan demirbaşların, (kamyon, kamyonet, greyder vb.) yukarıda belirtilen Şartname maddesinde yer verilen kapasite, model ve özelliklere uygun araçlar olduğu, kamyonların sağlanması gereken en az 290 hp gücünün üzerinde olduğu, kar bıçağı-tuz serpici ve ekipmanların modelinin şartnamede 2010 ve üzeri istenmesine binaen 2015 olduğu ve düzenlemeye aykırılık taşımadığı, yama robotu ve vakumlu süpürgesinin anılan Şartname maddesinde 2010 ve üzeri istenmesine binaen yama robotunun 2013 ve vakumlu süpürgenin 2012 model olduğu ve düzenlemeye aykırılık taşımadığı, yol bakım ekibi kamyonetlerinin min 1.100 kg istiap haddi teknik özelliğini sağlaması gerektiğine dair yapılan şartname düzenlemesine binaen teklif edilen kendi malı kamyonetin1.288 kg olduğu ve bu haliyle düzenlemeye aykırılık taşımadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde iş deneyim belgesine ilişkin olarak “İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” düzenlemesi ve 7.6’ncı maddesinde ise benzer iş tanımına ilişkin olarak “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler veya İhale Konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Gurupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş guruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesine istinaden ” Rutin Bakım Onarım, Kar ve Buzla Mücadele Yapılması” benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat veya Makine Mühendisliği” düzenlemesi yapılmıştır.

İhale dokümanındaki düzenlemeden ihale konusu işte benzer işi A/V grubu işler olarak belirlendiği, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde A/V grubu işlerin “A) Alt Yapı İşleri” kısmının V. Grubu aşağıdaki gibidir:

“V. Grup: Karayolu işleri (Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyollar

2. Devlet, il ve köy yolları

3: Cadde ve sokak yapım işleri” şeklinde belirlendiği,

Konuya ilişkin olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde “2.7.İhale konusu işin (Ek-1)’de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dâhil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.” açıklamasına yer verildiği görülmüştür.

İşe ait Teknik Şartname’de yüklenici tarafından yapılacak işlerin, rutin yol bakım ve onarım işlerinin yapılması ile kar ve buzla mücadele olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Söz konusu doküman düzenlemesi ve Tebliğ açıklaması uyarınca başvuru sahibinin iddiası kapsamında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin incelenmesinde söz konusu belgenin Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, belge üzerinde işin adının “TCK 12. Bölge Müdürlüğü Kar ve Buzla Mücadele, Bakım, Yapım, Onarım İşleri” ve uygulanan yapı tekniğinin “123.(Ağrı) Şube şefliği yollarında rutin bakım onarım ve karla mücadele çalışması yapılması” olarak belirtildiği, adı geçen belgede yapıldığı belirtilen işlerin ise yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin ihale konusu işle aynı olan bir işe veya benzer işe ait olması gerektiğinden hareketle, gerek ihale konusu iş ve gerekse idarece yapılan benzer iş tanımına bir aykırılık taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A Maddesinde (Ek madde: 04/03/2017-29997 R.G./1. md.) ise “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklamasına yer verilmiştir.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Mülga:RG.25/01/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ve doküman düzenlemelerinden tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri ile birlikte, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini/gazetelerini veya bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini ihaleye katılımda yeterlik kriterlerini sağlamak üzere teklif dosyaları kapsamında sunmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

Anılan Şartname düzenlemesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu Ticaret Sicil Gazetelerinin incelenmesinde, anılan istekli tarafından sunulan 03.07.2000 tarih ve 5079 sayılı Gazetede, şirketi temsile yetkili olan ve teklif mektubunu imzalayan ve imza sirküsünde de aksine bir karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere şirket müdürlüğüne görevlendirildiği belirtilen sunulan imza sirküsünde TC. kimlik numarasına yer verilen şirket hissedarlarından
1 )Osman Sinan Sütçüoğlu’nun 1990 hisseye karşılık 49.750.000.000,00 TL ve
2 )Türkan Sütçüoğlu’nun 10 hisseye karşılık 250.000.000,00 TL taahhüt ettiği ve ayrıca şirketin amacı ve faaliyet konularının belirlendiği, aynı gazetede şirketin kurucu ortakları olarak söz konusu iki kişinin adının yer aldığı, sunulan 24.08.2011 tarih ve 7887 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin adres değişikliğine ilişkin olduğu, sunulan 05.01.2012 tarih ve 7977 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde sermaye artışı yapıldığı, şirket ortaklarının Osman Sinan Sütçüoğlu, Türkan Sütçüoğlu ve Nejat Çubukçuoğlu olarak belirtildiği ve hisse oranlarına da yer verildiği, yine sunulan 08.04.2016 tarihli ve 9050 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ise şirket ortaklarından Nejat Çubukçuoğlu’nun vefatı sebebiyle 2040 adet hissesinin (2.040.000,00 TL nakdi sermaye)  şirket ortaklarından Osman Sinan Sütçüoğlu’na devredildiği görülmüş olup, söz konusu gazetelerde ortakların son durumu (isim ve yetki) ve sermaye bilgileri ile şirket amaç ve faaliyet konularının gösterildiği ve ayrıca değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının uygun ve yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartnamenin 7.1’inci maddesinde “b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde …tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu şartname düzenlemesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubu ile cetvelini imzalayan kişiye, ait imza sirküsünde şirketi temsile yetkili olduğu ve aksine bir karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere şirket müdürlüğüne görevlendirildiği belirtilen kişinin şirket hissedarlarından olan Osman Sinan Sütçüoğlu olduğu ve bu durumda yukarıdaki Şartname düzenlemesi uyarınca da teklifi imzalayan kişinin yetkili olduğuna dair sunulan imza sirküsünde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Geçici teminat mektubuna ilişkin standart formun

“GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. Bölge Müdürlüğü

_ _/_ _/_ _ _ _

No:……………..

İdarenizce ihaleye çıkarılan Karayolları 153(Safranbolu) ve 155(Devrek) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım İle Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ……….  [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

[bankanın  adı]

[bankanın  şubesinin adı] Şubesi

[banka] yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası”

Şeklinde olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun incelenmesinde yukarıda belirtilen standart forma bir aykırılık bulunmadığı ve taşıması gereken unsurları taşıdığı değerlendirilmiş olmakla birlikte, başvuru sahibinin söz konusu belgenin ıslak imzalı olmadığı yönündeki iddiasının doğruluğunun anlaşılabilmesi açısından idareden ihale üzerinde bırakılan istekli ile teklifi geçerli olan isteklilerin geçici teminat mektuplarının asılları istenilmiş ve gelen belgeler üzerinde yapılan incelemede de ihale üzerinde bırakılan Güven İnş. Turz. Mad. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin belgesinin ıslak imzalı olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin banka referans mektubuna ilişkin 7.4.1’inci maddesinde “İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca KİK024.0/Y nolu standart banka referans mektubunun ise,

Adayın/İsteklinin [adı ve soyadı /ticaret unvanı]

:

Üzerinde Kısıtlama Bulunmayan

Mevduat

Krediler

Kullanılmamış

Nakdi Kredisi Gayrinakdi Kredisi

Yukarıdaki bilgiler  müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.

_ _/_ _/ _ _ _ _

[banka adı]

Yetkililerin isim, unvan ve imzaları

Açıklama:

1- Para birimi belirtilecektir.

2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir.” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

 

Söz konusu Şartname düzenlemesi ve standart formda yer alan bilgiler uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin banka referans mektubunun incelenmesinde, standart forma bir aykırılık bulunmadığı ve belgenin standart forma göre taşıması gereken unsurları taşıdığı anlaşılmış olup, ayrıca söz konusu belgenin alt kısmında “Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerinde hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz” ibaresine de yer verildiği, kaldı ki söz konusu ifadenin yer almaması halinde dahi bu durumun belgeyi geçersiz hale getirmeyeceği tespit edildiğinden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının uygun ve haklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin bilanço bilgilerine yönelik 7.4.2’nci maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır.

Ayrıca KİK024.1/Y nolu standart formun,

“BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU

 

Bilançosu İncelenen Kişinin

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı

 
Vergi Kimlik Numarası  
Belge Düzenleme Tarihi  

 

Yıl / Yıllar 20.. 20.. 20..
Dönen Varlıklar      
Kısa Vadeli Borçlar      
Öz Kaynaklar      
Toplam Aktif      
Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri (Varsa)      
Kısa Vadeli Banka Borçları      
Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirleri (Varsa)      

 

Bilanço Oranları

Cari Oran

(Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Borçlara Oranı)

 

Öz Kaynak Oranı

(Öz Kaynakların Toplam Aktife Oranı)

 
Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı  

 

         Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin bilançosu incelenerek hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederim.

 

Belgeyi düzenleyen

YMM/SMMM/SM

Adı-Soyadı ve Unvanı

İmza

Kaşe/Mühür”

Şeklinde olduğu görülmüştür.

İdari Şartname’nin anılan düzenlemesi ve standart formda yer verilen bilgiler uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço bilgileri tablosunun incelenmesinde, anılan belgede yukarıda belirtilen standart forma aykırılık bulunmadığı, belgenin taşıması gereken kriterleri içerdiği ve SMMM tarafından imzalandığı ve bilanço oranlarının da yine yukarıda belirtilen Şartname düzenlemesine uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idarece 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ve 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddeleri doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılmak suretiyle yeni bir ihale kararı alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.