Kesin Kabuller ve Teminat Süreleri

  • YİGŞ ve YİMKY Kapsamında Teminat Süresi ve Kesin Kabul

Geçici kabul tutanağı işin fiilen bitmiş olduğu geçici kabul itibar tarihi belirtilerek yüklenici ve kabul komisyonu üyelerinin imzası ile yetkili makamın onayına sunulur. Tutanak, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabul tutanağının onaylanması ile beraber geçici kabul itibar tarihi başlangıç tarihi olmak üzere teminat süresi başlar.

YİGŞ 41’inci maddesi 5’inci fıkrası (b) bendi “Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.” şeklinde ifade ettiği üzere geçici kabul komisyonunca geçici kabul tutanağında kayda geçilen eksikliklerin tamamlanmaması durumunda geçici kabul ertelenmektedir.

Bu durumda teminat süresi de başlamış olmayacaktır. Bu noktada dikkat çekilmek istenilen husus, geçici kabul tutanağının yetkili makamca tutanakta yazılı eksikler tamamlanıncaya kadar onaylanmayacak olduğudur.

Örneklendirmek gerekirse 1 yıllık teminat süresinin sözleşmede öngörüldüğü ve geçici kabul komisyonunca işin geçici kabule uygun olmakla beraber bir takım eksik ve kusurların tespit edildiği ve bu eksik ve kusurlar için 3 aylık süre verildiği durumda, bu 3 ay sonunda eğer yüklenici haklı sebeplere dayanmaksızın eksiklerin tamamını kusursuz şekilde tamamlamamışsa hem geçici kabul itibar tarihi eksik ve kusurların giderilme tarihine ertelenecek hem de yüklenici komisyonun verdiği süre sonunda gecikme cezasına katlanmaya başlayacaktır.

Uygulamada eksik ve kusurlar için verilen 2-4 aylık süreler idarelerce dikkate alınmamakta eksik ve kusurların teminat süresi içerisinde tamamlanacağı varsayılmaktadır. Hâlbuki KİK mevzuatı eksikler konusunda iş sahibini koruyan ciddi önlemler almaktadır. Keza Yargıtay Kararında87 eserin eksiksiz olarak sözleşmede tanımlanmış bütün işler bitirilerek iş sahibine teslim edilebileceğine hükmetmektedir. Geçici kabul komisyonlarınca özellikle eksiklerin tamamlanması için verilen süreler dikkate alınarak bu tarihlerin sonunda yapı denetim görevlisince inceleme yapılarak idare bilgilendirilmelidir. Eksiklerin tamamlanıp tamamlanmadığı hususu; geçici kabul itibar tarihini dolayısıyla teminat süresi başlangıcını ve en önemlisi gecikme cezası hesabını doğrudan etkilemektedir. ..Yarg. 15. HD. T:13.11.1984, E:1984/1074 – K:1984/3475

 

  • Teminat Süresi

YİGŞ “Teminat Süresi” kavramını “Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir.” şeklinde ifade etmektedir. YİGŞ 42’nci maddesi devamında yapım işlerinde teminat süresinin, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamayacağını belirtmektedir. Teminat süresi idare tarafından tip sözleşmenin 20.1 maddesi altında belirlenmektedir. 42’nci maddenin 2’nci fıkrasında işin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünün yapılabileceği ve teminat süresinin geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmektedir. Genel şartnamenin 43’üncü maddesi teminat süresindeki bakım ve giderleri konu edinmektedir. 43. madde ise aşağıdaki şekildedir:

  • Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak, tümünü iyi bir şekilde korumak, çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır.
  • İdareler, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak, teminat süresi içinde yüklenicilerin bakımlarını yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler
  • Bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektirdiği onarımlar, bakım yükümlülüğünün dışındadır.
  • Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir

YİGŞ 44’üncü madde dâhilinde kesin kabul işlemlerini açıklamaktadır. Kesin kabul tarihi teminat süresinin bitim tarihi olacaktır. Kesin kabul yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine geçici kabuldeki usul ve esaslarla yapılmaktadır. Genel şartnamenin 44’üncü maddesinin 6’ıncı fıkrasından hareketle yükleniciye bir gecikme cezasının kesilmesi durumunun söz konusu olması sebebiyle yüklenicinin yazılı başvurusu olmasa dahi işlerin teminat süresinin sonu itibariyle kontrol edilmesi gerekmektedir.

YİMKY 10. maddesinde yüklenicinin başvurusu üzerine yapı denetim görevlisince veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde “Kesin Kabul Teklif Belgesi” hazırlanacağı belirtilmektedir. Bahsedildiği üzere yüklenicinin başvurusu olmasa dahi teminat süresinin sonu itibariyle işler denetim görevlisince veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından kontrol edilerek durum kayıt altına alınmalıdır.

Yazarlar