kömür hazırlama tesislerinin çalıştırılması hizmet alım ihalesi

mal alım ihalesi

TKİ KURUMU
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Stok Sahalarından Termik Santrallere Kömür Sevki ve Kömür Hazırlama Tesislerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası :2020/256237

1-İdarenin
a)Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 ÇAN/ÇANAKKALE b)Tel.ve Faks No :Tel: 0286-416 20 01 Faks:0286-416 37 00
c)Elektronik Posta Adresi:clibilgiislem@cli.gov.tr
d)İnternet adresi: www.cli.gov.tr.

2- İhale konusu malın:
a)Niteliği, türü ve miktarı: 15.000 ton (+30 -100 mm boyutlu)parça kömürün; Yüklenici tarafından torbalanması ve torbalanmış kömürün kamyonlara yüklenmesi,
80.000 ton (+0 -30 mm boyutlu) kömürün; Yüklenici tarafından Kriblaj Tesislerinde kırma ve eleme işlemi sonucu üretilen toz kömürün silolardan müşteri kamyonlarına yüklenmesi veya Tesisin Silosundan kamyonla alınarak kapalı stok sahasına gösterilen yere taşınması,
750.000 ton tüvenan kömürün yüklenici tarafından kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile kamyonlara yükleyerek EÜAŞ termik santralinin çatı altındaki bunkerlerinin beslenmesi,
400.000 ton tüvenan kömürün (stok) Yüklenici tarafından kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile tuvenan kömür satış sözleşmesi imzalanan müşterilerin kamyonlarına yüklenmesi,
450.000 ton tüvenan kömürün (0 – 50 mm) Yüklenici tarafından kömür stok sahasındaki idare personeli tarafından gösterilen stoklardan yükleyici ile kamyonlara yükleyerek Numune Alma ve Hazırlama tesisinin bunkerinin beslenmesi, Yüklenici tarafından Numune Alma ve Hazırlama tesisinin çalıştırılması ve bu tesiste satışa hazır hale gelen ( kırılacak 0 – 50 mm) 450.000 ton kömürün tuvenan kömür satış sözleşmesi imzalanan müşterilerin kamyonlarına yüklenmesi,
b) İşin Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü Stok Sahaları ve Kömür Hazırlama Tesisleri Çan/Çanakkale

3- İhalenin
a) İhale Usulü : Açık İhale
b) Yapılacağı yer: ÇLİ Müdürlüğü Eğitim (Toplantı) Salonu
c) Tarihi ve saati:11/06/2020 Perşembe günü saat 14:00
d) Dosya no :933-KÇLİ/2020-375

4- İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-Teklifler 11/06/2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi
10- İstekliler Tekliflerini;
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!