Kurul kararına itiraz niteliğinde olan iddiasının, Kurulun karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı ve şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşıldığından görev yönünden reddedilmesi gerektiği

Kurul kararına itiraz niteliğinde olan iddiasının, Kurulun karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı ve şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşıldığından görev yönünden reddedilmesi gerektiği

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

Anılan maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

Aynı Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir…” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 1’inci maddesinde “1.7. Elden geçirilmiş (refurbished) cihazlar, kullanılmış parça ve malzeme ile üretilen cihazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Toplama ve fason üretilen cihaz değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durum cihazın kuralına aşamasında cihazın ana üretici firmasının veya Türkiye Distribütöründen alınmış imalat tarihi ve seri numarasını gösteren belgelerle ispatlanmalıdır. Cihazın yeni ithal edilecek olması durumunda buna ilişkin taahhütname ihale dosyasında sunulmalıdır.

1.27. Yüklenici firma kendisi üretici olsun veya olmasın sistemin mükemmel şekilde çalışır dununda teslimine kadar ve daha sonra garanti, bakım onarım süreleri içinde, alt sistemler ve yazılımlarla ilgili tüm işlerde sistemin çalışması için tek sorumlu ve garantör olacak ve şartname ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde hizmet verecektir. İdare üçüncü kişilerle muhatap olmayacaktır. Bu nedenle teklif veren firmaların teklifleri içinde kendi üretimleri olmayan bileşenler için şartnamede belirtilen koşullara uyan garantileri almaları ve ilgili belgeleri tekliflerle birlikte vermeleri şarttır. Şartnamede belirtilen işlerin yapılması ve diğer firmalarla (varsa) koordinasyonun kurulmasından yüklenici firma sorumludur.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Yüksek Enerjili Lineer Hızlandırıcı Cihazı” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.3. Teklif edilen cihaz ISO ve CE standartlarına uygun olmalıdır. Cihazın ve üretici firmanın uyduğu standartlara listesi verilmeli ve bunlar belgelendirilmelidir.

2.4. Elden geçirilmiş cihazlar “refushbished” cihazlar, kullanılmış parça ve malzeme ile üretilen cihazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Toplama ve fason üretilen cihaz, değerlendirmeye alınmayacaktır. Cihaz orijinal olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin 2.1’inci iddiasına yönelik yapılan incelemede: Başvuru sahibinin 23.10.2020 tarihinde kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde yer alan “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Teknik Şartname’ye Uygunluk belgesinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesine uygun olmadığı, şartname maddelerine ayrı ayrı cevap verilmediği, eksik veya hiç cevap verilmediği, anılan istekli tarafından sunulan broşür ve katalogların orijinal olmadığı” iddiasının, 23.09.2020 tarih ve 2020/UH.II-1573 sayılı Kurul kararında incelenen hususlara yönelik olduğu, söz konusu inceleme neticesinde “3. İddia: Bu itibarla, istekliler tarafından teklif edilen ürüne ilişkin olarak ürünün teknik özelliklerini gösterir herhangi bir katalog, broşür, kullanım kılavuzu vs. sunulması durumunda, tam anlamıyla kapsamı ve sayısı bilinemeyen bu belgelerin orijinal olup olmadığına ilişkin bir tespitin yapılamayacağı ve idarece yapılan değerlendirme sonucunda sunulan belgeler üzerinden gerekli bilgilerin tamamının ya da bir kısmının öğrenilmesi halinde katalog sunulması şartının yerine getirildiği sonucuna ulaşılmasının yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca, katalogların ihalelere özel basılmayıp, şirketlerce ürünlerin genel olarak tanıtılması amacıyla yayımlanmış belgeler olduğu, ürünlerin kataloglarında yer alan teknik özellikleri bünyesinde barındırdığının ürünü teklif eden firma tarafından beyan edildiğinin ve söz konusu kriterleri karşılamadığının anlaşılması durumunda ise doğacak sorumluluğun ürünü teklif eden isteklinin üzerinde olduğunun kabulü gerektiği hususu da dikkate alındığında, başvuru sahibinin “teklif edilen cihaz ve sisteme ait orijinal katalog ya da broşür sunulmadığı, bunların yerine renkli fotokopilerinin sunulduğu” iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibinin “Teknik Şartname maddelerini tek tek açıklamak suretiyle Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin sunulması gerektiği, ancak söz konusu belgenin usulüne uygun sunulmadığı ve istenilen kriterleri karşılamadığı” iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye ait Teknik Şartname maddelerine tek tek cevap verdiği Teknik Şartname’ye Uygunluk Belgesinin sunulduğu, anılan belgenin yetkili kişi tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüş olmakla birlikte, söz konusu belgenin istenilen kriteri karşılamadığı iddiasının somut nitelikte bir iddia olarak değerlendirilmesi imkânı bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı” sonucuna varıldığı ve eşit muamele ilkesi gereğince Denizli Onkomer Özel Onk. Mer. Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerde de söz konusu hususta aykırılık tespit edilmediği görülmüş olup başvuru sahibinin bu iddiasının anılan Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 2.2 ve 2.3’üncü iddialarına yönelik yapılan incelemede: Başvuru sahibinin 23.10.2020 tarihinde kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde yer alan söz konusu iddiasının, 23.09.2020 tarih ve 2020/UH.II-1573 sayılı Kurul kararında incelenen hususlara yönelik olduğu, söz konusu inceleme neticesinde “4. İddia (a): Teknik Şartname’nin aktarılan 1.7’nci maddesinde yer alan düzenlemeden; istekliler tarafından teklif edilen cihazların kullanılmış parça ve malzeme ile üretilmediği, toplama veya fason olmadığının cihazın ana üretici firmasından veya Türkiye distribütöründen alınmış imalat tarihi ve seri numarasını gösteren belgelerle ispatlanacağı, yeni ithal edilecek olması durumunda ise buna ilişkin taahhütnamenin teklif dosyasında sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazların yeni ve hiç kullanılmamış olduğunun beyan edildiği, buna uygun olarak… yeni ve hiç kullanılmamış ürün teslim edileceğini beyan eden taahhütnamelerin sunulduğu,

(b) Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 1.27’nci maddesinden isteklilerin kendi üretimi olmayan bileşenler için şartnamede belirtilen koşullara uyan garantileri alması gerektiği ve ilgili belgeleri teklifleri ile birlikte sunması gerektiği anlaşılmıştır…

(c)Teknik Şartnamenin yukarıda aktarılan 2.3’üncü maddesinde teknik özellikleri belirtilen yüksek enerjili lineer hızlandırıcı cihazının ISO ve CE standartlarına uygun olması gerektiği, cihazın ve üretici firmanın uyduğu standartlar listesinin verilmesi ve bunların belgelendirilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu belgelerin istekliler tarafından teklifleri ile birlikte teklif aşamasında sunulmasının istenildiğine dair herhangi bir ifadenin yer almadığı görülmüş olup, ilgili belgelerin teklif dosyası kapsamında değil sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulması gerektiği” sonucuna varıldığı ve eşit muamele ilkesi gereğince Denizli Onkomer Özel Onk. Mer. Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerde söz konusu hususta aykırılık tespit edilmediği görülmüş olup başvuru sahibinin bu iddiasının anılan Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ve bu konuda Kurulun görevli olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, başvuru sabinin 23.09.2020 tarih ve 2020/UH.II-1573 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olan iddiasının, Kurulun karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı ve şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşıldığından görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibinin “sunulan broşür ve katalogların TİTUBB kaydına esas alınan dokümanlardan farklı olduğu” iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan Denizli Onkomer Özel Onk. Mer. Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif edilen cihazlara ait katalogların ürün takip sisteminde bulunan kullanım kılavuzları ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin “ihale konusu işin 36 aylık olduğu ve 31.12.2022 tarihinde yedek parça tedariki kesilecek olan bir cihazın ihalede teklif edildiği” iddiasına yönelik yapılan incelemede; ihale dokümanı kapsamında bu yönde bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu hususa ilişkin denetimin sözleşme uygulanması aşamasında yapılacağı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Toplantı No : 2020/054
Gündem No : 55
Karar Tarihi : 02.12.2020
Karar No : 2020/UH.II-1991

Yazarlar