Merkez laboratuvar kurulumu yaptırılacaktır

İHALE İLANI
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden
İhale No 202006004
İhale konusu işin niteliği, türü , miktarı ve ihale usulü Merkez Laboratuvar Kurulum İhalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir. Kısmi Teklife Kapalıdır.
İhale dokümanının görülmesi -İhale dokümanı, idarenin adresinde ve Üniversite WEB sitesinde görülebilir. 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fibabanka Merkez Şube TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi İdarenin adresinden satın alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Geçici teminat İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İsteklilerden istenilen belgeler
İhale Dokümanı Alındı Belgesi, İmza Sirküleri, Vekaletname, İmza Beyannamesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İş Bitirme Belgesi, Vergi Levhası, SGK Borcu Yoktur, Ticaret Odasından ihale durum belgesi veya Kamu İhale Kurumundan İhalelerde Yasaklı olmadığını gösteren belge, Birim Fiyat Cetveli
İhalenin yapılacağı yer İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi – Satın Alma Direktörlüğü
İhalenin tarih ve saati 06/07/2020 tarihinde saat 11:00’da
Tekliflerin sunulması İstekliler tarafından teklifler İstinye Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresi Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!