Muğla Menteşe’de büfe kiraya verilecektir

İLAN
MELSA MUĞLA EL SANATLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Melsa Muğla El Sanatları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 16.04.2025 tarihine kadar kiraya verilecektir.

İhale, 25.08.2020 Salı günü saat 14:00’de, Kurşunlu Cd. No:6 Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 nolu Hizmet Binası 2. Kat Encümen Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde, Şeyh Mh. Kocamustafendi Cd. No:2/A Menteşe/Muğla adresinde bulunan Melsa Muğla El Sanatları Ltd.Şti.’nden ücretsiz olarak alınabilir. Telefon: 0252 212 91 64
İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 25.08.2020 Salı günü saat 12:00’ye kadar Melsa Muğla El Sanatları Ltd.Şti.’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMAK KAYDIYLA; İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN;
İkametgâh Belgesi,
Nüfus Kayıt Örneği,
TÜZEL KİŞİLERDEN;
İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
İhale tarihinden önce, Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge
ORTAK BELGELER
Geçici teminat mektubu veya makbuzu
Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
Muğla Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, işgaliye borcu olmadığına dair belge.
Ortak Girişim olması halinde; (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurtdışından temin edilen belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
SN İLÇE MAHALLE CADDE/SOKAK /MEVKİİ BAĞ. BÖL. / KAPI NO. NİTELİĞİ YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEM. (TL)
1 Menteşe Şeyh Mh. Kocamustafendi Cd. 3 Büfe 71.772,00 2.153,16

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!