Yük nakliye hizmeti alınacaktır

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
KARAYOLU TAŞIMA İHALE İLANI
2019/2020 haşhaş alım kampanyasında Şube Müdürlüğümüz Balıkesir Ajans Amirliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İskele Geçici Alım Merkezinden 100 ton ve Bigadiç Alım Merkezinden 150 ton olmak üzere toplam 250 ton (+/- %20 Opsiyon) haşhaş kapsülünün AAF İşletme Müdürlüğüne sevki için karayolu taşıma ihalesinin “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik” kapsamında 24. maddesi kapsamında kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile (aynı yönetmeliğin 28.maddesi kapsamında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile görüşme ve pazarlık yapılacaktır.) 17.07.2020 tarihi saat 10:00′ da, ihale sonuçlandırılamadığı veya iptal edildiği takdirde 20.07.2020 tarihi saat 10:00’da ikinci kez yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ihale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN:

1- T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik belgesi.

2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
3-a) Gerçek kişi olmaları halinde, işe ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3-b) Tüzel kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Ofis Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya yetkili bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4- a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4-b) Tüzel kişi olması halinde, başvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösteren, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli imza sirküleri.

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacağı kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7- Şartnamenin 17.maddesinde belirlenen ve şartname ekinde örneği bulunan geçici teminat.( sevk edilecek miktar ile teklif edilen fiyatın çarpımının en az % 3 ‘ü oranına tekabül eden tutardır.)

8- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname.(Ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge)

9- Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair taahhütname.(Ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair belge)

10- İmzalı ve kaşeli şartname ve eki sözleşme taslağı.

11-Teklif ve içeriği Şartnamenin 16.maddesinde belirtilen teklif mektubu.

12- Gerçek veya tüzel birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa müştereken eksiltmeye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişinin üçüncü kişiler ile olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları Toprak Mahsulleri Ofisini bağlamaz.

13- Yasaklı olmadığına dair taahhütname.

14-Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında Taşıma Yetki Belgesi.

14-a) Ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve Tüzel kişiler şartnamede belirtilen günlük taşıma tonajının asgari 2 katı kadar K Belgesi ( K1 veya K2 Belgesi ) kendi adına veya iş ortaklığı sözleşmesi ile birlikte ihaleye iştirak edebileceklerdir. Ancak K Belge sahipleri ihaleyi kazandıkları takdirde belge ekinde bulunan taşıt listesindeki araçlar dışında araç çalıştıramayacaktır.

14-b) Ticari amaç ile yurt içi ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilerin de R Belgesi ( R1 veya R2 belgelerinden birisini )

14-c) Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerden G,H ve L yetki belgesi olanlarda ihaleye katılabileceklerdir. Ancak H türü yetki belgesi ‘Taşıma yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemez. ”denildiği için Taşıma Yetki Belgesi ibraz etmek zorundadır.

Yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ihale makamına sunulacaktır. Belgelerin aslı ihaleden sonra Fotokopisi alınarak katılımcıya iade edilebilir.

Taşımaya ait Şartname ve sözleşme tasarıları Bandırma Şube Müdürlüğümüzden 50-TL (KDV Dahil) karşılığında temin edilebilir. Alındı belgesi ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı kanunlardaki istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

Sevk İşyeri Tesellüm İşyeri Taşınacak Miktar (Ton) Ürün adı İhale Tarihi/Saat Günlük Taşıma Tonajı (Ton) Taşıma Mesafesi (Km)
İSKELE G. A. M. AAF İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 100 Ton
(+/- %20 Opsiyon) Haşhaş Kapsülü 17.07.2019
10:00 20 Ton 360
BİGADİÇ G. A. M. AAF İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 150 Ton
(+/- %20 Opsiyon) Haşhaş Kapsülü 17.07.2019
10:00 20 Ton 354

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!