Nakliye ve montaj hizmeti satın alınacaktır

mal alım ihalesi

NAKLİYE VE MONTAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Doğuş Üniversitesi Envanterinde bulunan Laboratuvar Cihazlarının, Demirbaş ve Sarf malzemelerin Demontesi, Paketlenmesi, Taşıması, Nakliyesi, Depolanması ve Montaj ve kullanıma hazır hale getirme hizmeti Alımı,16.11.2018 Tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası 2020 / 0015
1-İdarenin
a) Adresi Doğuş Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy/ İstanbul
b) Telefon ve faks numarası 444 7997– 0216 339 80 36
c) Elektronik posta adresi satinalma@dogus.edu.tr
ç) İhale Dokümanın görülebileceği web adresi
https://www.dogus.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı Hizmet Alımı, Ayrıntılı bilgiye web sitemizden yayınlanan Teknik Şartname ve İdari Şartnameden ulaşılabilir. Yaklaşık 2000 Ton
b)Hizmet verilecek yer İstanbul Doğuş Üniversitesi, Acıbadem ve Çengelköy Yerleşkelerimizden alınıp Dudullu Yerleşkemize Taşıma işi
c) Süresi İş başlama Tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarih
İşin Bitiş Tarihi : 17.07.2020
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL- Rektörlük Binası Toplantı Salonu
b) İhale Tarihi ve saati 05/06/2020 Cuma- Saat 11:30
c) İhale Usulü Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 16.Maddesine göre Açık İhale Usulü

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından istenen ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından istenen Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale katılım bedeli olarak, 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) aşağıdaki hesaba ödenerek, ödeme dekontu paylaşıldığı takdirde ihale dökümanları mail ortamında gönderilecektir. TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: Teb Beylikdüzü E5 Şube TR63 0003 2000 0000 0068 1683 50 No’lu Hesaba Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Satınalma Müdürlüğü Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem/Kadıköy/ İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Anahtar teslim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden (
Anahtar teslim fiyat) sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. Diğer Hususlar:
İhale Yönetmeliği’nin 23-(1) 22 nci Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!