Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuzun 1 yıllık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı konusunda “Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliğine” göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İhale No 2020/001
İhalenin Yapılacağı Tarihi / Saat 17.08.2020 – 11:00
Niteliği Türü 4 Kişilik Özel Güvenlik Hizmeti Alımı
Satın Alma Usulü Açık İhale
Satın Almanın Yapılacağı Yer Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yenişehir Mh. Barajyolu Cd. Çağlayan Sk. No:18 Ataşehir / İSTANBUL / Toplantı Salonu
İlgili Çiğdem YÜKSEL cigdemyuksel@adiguzel.edu.tr
İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerden Talep Edilen Belgeler 1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, kurumsal elektronik posta adresi ve varsa faks numarası
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4. Ticaret sicil gazetesi (değişiklikler dahi)
5. “Vergi Borcu Yoktur” Belgesi
6. SGK “Borcu Yoktur Belgesi”
7. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
9. İhale dosyasının satın alındığına dair belge
10. Geçici teminat: Teklif edilen bedelin en az %3’ü kadar geçici teminat belgesi
11. İstekli tarafından her sayfası imzalı kaşeli, Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
12. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.
İhale dosya Ekleri İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 300 TL (Türk Lirası) karşılığı QNB Finans Bankası Keyap Dudullu Şubesi nezdinde bulunan TR43 0011 1000 0000 0064 0499 98 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılmak suretiyle satın alınabilir.

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 17/08/2020, Cuma Günü, Saat 09:00
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!