Personel hizmeti alınacaktır

ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI
PANCAR ANALİZ LABORATUARI, KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI,KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA VE PANCAR YÜZDÜRME İŞÇİLİĞİ HİZMETİ İŞİ

Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı, Kristal Şeker Ambalajlama ve Pancar Yüzdürme İşçiliği Hizmetiihalesi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2020/353834

1-İdarenin
a)-Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 SahilkentMah 65400 – Erciş / VAN
b)-Telefon No : 0 432 388 20 09 (5 Hat)
c)-Faks No : 0 432 388 20 05
d)-Web Adresi : –
2-İhale konusu Hizmetin

a) Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı, Kristal Şeker Ambalajlama ve Pancar Yüzdürme İşçiliği Hizmetinin +/-%20 toleranslı105 gün süreyle 44 kişi olarak teknik şartnameye uygun olarak çalıştırılması işi

b)-Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuarı, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı,Ambalajlama Ünitesi ve Meydan Tesisleri

c)-İşin Süresi : Fabrikamızın 2020/2021 kampanya süresi (+- %20 toleranslı 105 gün)
3-İhalenin
a)-Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b)-Tarih – Saati : 23.07.2020 perşembe günü, saat: 10.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
Kamu Sektöründe veya Özel Sektörde personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işi benzer işler olarak kabul edilecektir
5. İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dâhil 200,00 TL (Y.İkiyüzTL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.
6 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
9 – Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!