Personel servis taşımacılığı hizmeti alınacaktır

İHALE İLANI – ATILIM ÜNİVERSİTESİ PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMET ALIM İŞİ
16 Kasım 2018 Tarih ve 30597 Sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İKN:2020/010
1- İdarenin
a) Adres : Atılım Üniversitesi / Kızılcaşar Mahallesi – 06836 İncek / Ankara
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 586 81 68 / 0 312 586 81 49
c) Elektronik posta adresi : satinalma@atilim.edu.tr
d) İhale İlanının görülebileceği internet adresi : https://www.atilim.edu.tr/tr/satinalma-direktorlugu
2 – İhale Konusu Hizmet Alımının
a) Adı : Atılım Üniversitesi Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Atılım Üniversitesi Çalışanlarının İşe Geliş – Gidişlerini Sağlamak amacıyla Personel Servis Taşımacılığı
(Güzergâh bilgileri, servis araçları çalışma gün ve saatleri vb. ayrıntılı detaylara İdare adresinde bulunan İhale Dokümanından ulaşılabilir.
c) Yapılacağı Yer : Atılım Üniversitesi Kampüsü / Kızılcaşar Mahallesi – 06836 İncek/Ankara
d) Süresi : 04.08.2020 – 31.07.2023 Tarihleri arasında
e) İşe başlama Tarihi : 04.08.2020
3 – İhale
a) Tarih ve saati : 16.07.2020 – 10:30
b) İhalenin yeri : Atılım Üniversitesi Atılım Kampüsü İdari Bina Toplantı Salonu Kızılcaşar Mahallesi 06836 Gölbaşı/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
4.1.1.1. İstekliler Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ayrıntıları verilen, ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden, adlarına veya tüzel kişiliklerine hitaben düzenlenmiş B1, B2, D1 ve D2 yetki belgelerinden en az biri ile “TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentesi” olduğuna dair seyahat acentesi işletme belgesini teklifleri dâhilinde ibraz edeceklerdir.
4.1.1.2. İsteklilerin TS12257 Hizmet Yeterlik Belgesi sahibi olmaları ve bu belgeyi teklifleri dâhilinde sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu;
İsteklinin 2019 Yılı Toplam cirosunun 60.000.000,00-TL’den (AltmışmilyonTürklirası) az olmaması gerekir.
4.2.1.2. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler.
Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler: Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığı hususunda 16.11.2018 Tarih ve 30597 Sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi gereğince Kamu İhale Genel Tebliği md. 17.3, kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığı hususunda Kamu İhale Genel Tebliği md. 17.4 uygulanacaktır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
İsteklinin Yurt içinde Kamu veya Özel sektörde taahhüt edilen ihale konusu iş ile aynı (Üniversite Personel taşımacılığı hizmet işi yapmış olmak) olmak şartıyla en az 2.000.000,00.-TL tutarında tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Bu işte C Plakalı araçlar çalıştırılacak olup, çalışacak araçlardan 3 adedi en az 2011 model asgari 46 Kişilik Otobüs, 4 adedi en az 2011 model asgari 52 Kişilik Otobüs, 1 adedi en az 2016 model asgari 46 Kişilik Otobüs, 2 adedi en az 2016 model asgari 33 Kişilik Otobüs ve 1 adedi de en az 2019 model asgari 20 Kişilik minibüs olacak ve bu araçlar isteklinin öz malı olup işin başından sonuna kadar İdarede çalıştırılacaktır.
(Öz mal olarak gösterilen araçlar İlan tarihi itibariyle İstekli Firma Adına Kayıtlı Olacak ve İhale Aşamasında Aslı ya da Noterce Onaylanmış Suretleri teklif ekinde sunulacaktır.
4.3.3. İstekli Firmanın en az 20 yıllık aktif bir işletme olması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel sektörde Üniversite personel servis taşımacılığı hizmeti işi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale sadece yerli isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (YüzTürklirası) bedel karşılığı (Doküman bedeli Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi Atılım Üniversitesi Hesabı / İban No: TR060013400000280383200534 No’lu hesaba – Firma Bilgileri ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu işin adı ve İhale kayıt numarası yazılarak- ödeme yapılmalıdır) Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.1.1. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin İhale Dokümanını İhale gününden bir gün öncesine kadar almaları (İhale günü Doküman satışı yapılmayacaktır.) ve dokuman bedeline ait banka dekontu ile İstekli firma yetki belgeleriyle birlikte gelmeleri zorunludur. (İstekli adına olmayan ödeme dekontları kabul edilmeyecek, yetki belgesi olmayan kişilere şartname satışı yapılmayacaktır.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. İş ortaklığı/Adi ortaklık veya Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İhale konusu hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!