Öğrenci ve personel taşıma hizmeti alınacaktır

2 min read

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Hizmet alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/010720/
1. İdarenin;
a) Adresi : Örnektepe Mah. İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 4440413
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@ticaret.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ticaret.edu.tr/tr/Duyuru/
2. İhale konusu hizmetin;
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içerisinden ulaşılabilir.

3. İhalenin;
a) Yapılacağı yer : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Örnektepe Mah. İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 09.07.2020 – 13:00

c) Tekliflerin verileceği tarih ve saat : 09.07.2020 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler https://ticaret.edu.tr/tr/Duyuru/ web adresinden temin edilebilir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Ulaştırma Bakanlığı D2 Yetki Belgesi
4.3.2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi A Grubu Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi
4.3.3. TS 12257, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 belgeleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde veya https://ticaret.edu.tr/tr/Duyuru/ web adresinden temin edilebilir.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, ajans hizmet payı yüzdesi vermek suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler, yıllık Teklif tutarının %3’ü oranında Geçici Teminat vermek zorundadırlar.
10. İsteklilerin Sözleşme sırasında %6 oranında Kesin ve Süresiz Teminat verme zorunluluğu bulunmaktadır.
11. Avans verilmeyecektir
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
13. Diğer hususlar: İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!