İzmir Konak’ta 150 m² kargir ev restorasyon karşılığı kiraya verilecektir

10 min read

İLAN
İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesi, Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24-(1)/a maddesi gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile Vakıflar Meclisinin 27.05.2020 tarih ve 163/149 no.lu kararı gereği 49 (kırkdokuz) yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralama modeli çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır.
İLİ : İZMİR
İLÇESİ : KONAK
MAHALLE : PAZARYERİ
CİNSİ : KARGİR EV
İMAR DURUMU : TURİZM TERCİHLİ TİCARET ALANI
ALANI : 150,00 m2
ADA NO : 1546 PARSEL NO : 57
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR
TARİH ve NO’SU : 27.05.2020 – 163/149

TAHMİN EDİLEN BEDEL : 498.368,01-TL (dörtyüzdoksansekizbinüçyüzaltmışsekiztürklirasıbirkuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT : 14.951,04- TL
(ondörtbindokuzyüzellibirtürklirasıdörtkuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü ve saat 14:00

İŞİN ADI : “ İzmir İli, Konak İlçesi, Pazaryeri Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, tapunun 1546 ada 57 no.lu parselinde kayıtlı taşınmazın 49 (kırkdokuz) yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralanması işi ”

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 27.05.2020 tarih ve 163/149 no.lu kararına istinaden;

Söz konusu taşınmazın;

Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere;
Sözleşme süresine Vakıflar Meclisince karar verilmesi, 2 (iki) yıl projelendirme ve inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 49 (Kırkdokuz) yıl olması,
Kira bedellerinin; ilk yıl aylık kira bedelinin 50-TL, ikinci yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE artışı TL kira alınması oranında arttırılması, üçüncü yıl aylık kira bedelinin 300-TL + önceki 2 yılın TÜFE artışı TL kira alınması, 4. Yıldan işin süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması,
Yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde; yüklenici tarafından gerekmesi halinde ifraz, tevhid, terk, taksim ve imar işlemlerinin yapılması, Vakıf Kültür Varlığının restorasyon veya onarıma hazır hale getirilmesi, sözleşmede belirtilen şartlar doğrultusunda proje bedelinin işin yüklenicisi tarafından karşılanmak üzere gerekli tüm projelerin hazırlanması, zemin etütlerinin yapılması ve teknik raporların alınması gibi gerekli her türlü izin ve onayın alınarak, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, onay gereği yapılacak her türlü imalat, iş ve işlemlerin yürütülmesinden yüklenicinin sorumlu olması ve restorasyonun bitirilmesi, bu süre içerisinde bitirilmemesi durumunda yapılan sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde ödenen kira ve yatırılan teminatın İdaremize irat kaydedilmesi,
Restorasyon veya onarımın yapılacağı yerde her ne şekilde olursa olsun, proje veya ihale konusu iş dahilinde olmayan herhangi bir yapı, baraka veya başkaca bir unsur varsa; yüklenicinin gerekli izinleri alarak bunları yıkıp inşaat sahasını bila bedel boş hale getirmekle sorumlu olması, yıkılan bina, baraka veya tesisten elde edilecek malzemelerin restorasyon veya onarımda kullanılmaması, yıkımdan çıkacak enkazın yükleniciye ait olması
Brüt inşaat alanı metrekaresinde büyüme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılarak, aylık kira gelirlerinin aynı oranda artırılarak yeniden belirlenmesi, Yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, brüt inşaat alanı metrekaresinde zorunlu nedenlerle azalma öngörülen bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalma, toplam parametre sayısının/miktarının %25’i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi,
Taşınmazın, ekspertiz raporunda belirlenen “konut” fonksiyonuna göre restorasyonunun yapılması, fonksiyonunun değiştirilerek koruma kurulunca onaylatılması halinde kira bedelinin yeniden değerlendirilmesi, yeni kira bedelinin ihale belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,
3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi (önceden 3194 sayılı İmar Kanunu’na istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,
Tescilli eski eser binanın restorasyonu tamamlanmadan (kısmi) kullanıma açılmaması,
Restorasyon veya onarım süresi dolmadan restorasyonun/ onarımın Vakıf Kültür Varlığının kullanıma açılması halinde yüklenicinin taşınmazın işletmesini başlatabilmesi, bu durumda gerek sözleşme süresinde gerekse kira miktarları ile ödeme planında herhangi bir değişiklik yapılmaması,
İşletme süresi sonrasında (Vakıflar Meclisinde belirlenecek yılın sonunda) yapıların çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi

Kayıt ve şartlarıyla, söz konusu taşınmaz, Vakıflar Meclisinin 27.05.2020 tarih ve 163/149 no.lu kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 49 (kırkdokuz) yıl süre ile restorasyon karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp temin edilebilir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. ve 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda 20.07.2020 tarih ve saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
İç zarf ihale şartnamesinin 11.1- 11.2 maddelerinde açıklanan teklif mektubunu içerir (Ek:8). İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
Dış zarf, iç zarfı ve ihale şartnamesinin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50’den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış (A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2’sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya son 15 yıl içerisinde restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ‘İş Deneyim Belgesi’ veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50’si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işi (restorasyonu/onarımı) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 20.07.2020 tarih ve saat 14.00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!