Rögar kapağı satın alınacaktır

3 min read

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
PİK MALZEME İLE TAKAS EDİLEREK RÖGAR KAPAĞI ALIMI KOSKİ İhale Yönetmeliğinin 29.maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

Madde 1 – TAKAS KONUSU MALZEMENİN TÜRÜ VE MİKTARI
Takribi 500 ton pik malzeme ile takas edilerek rögar kapağı alımı
Muhammen bedel: 825.000,00 TL Geçici Teminat : 24.750,00 TL

2-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah.Albayrak Cad.No: 38 Selçuklu/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 03322216100
c) Elektronik posta adresi : 03322216717
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.koski.gov.tr
3-İhale konusu malın
b) Teslim [yeri/yerleri] : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah.Albayrak Cad.No: 38 Selçuklu/KONYA
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde
4-İhalenin
a) Yapılacağı yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati : 18.06.2020 Perşembe günü saat 14.30
1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a ) Tebligat için adres beyanı
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Standart forma uygun teklif mektubu,
e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi
h) İSTEKLİ OTOMATİK KALIPLAMA SİSTEMİNE SAHİP OLMALIDIR. isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiği belgelenmek şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
2.1.İhale dokümanı, KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah.Albayrak Cad.No: 38 Selçuklu/KONYA adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah.Albayrak Cad.No: 38 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
4- İstekliler en az 24.750,00 TL geçici teminat vereceklerdir.
İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!