Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli yeme içme tesisi kiraya verilecektir

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :
1-Kullanım ve tasarruf hakkı 19 Mayıs Belediyesine ait olup 19 Mayıs Belediyesinin 01.06.2016 tarih, 7-1-42 sayılı meclis kararı ile on yıllığına Belediyemize tahsis edilmiş olan ve sınırları ile alanı ekli koordinat krokisinde belirtilen, İlimiz 19 Mayıs İlçesi, Yörükler Mahallesi sınırları içerisindeki 1 adet kafeterya ve 1 adet karavan parkından oluşan Yeme-İçme Tesisinin, 3 yıl müddetle, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile kiraya verilecektir.

İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TÜRÜ AYLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
(KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
ONDOKUZMAYIS YÖRÜKLER – – 1 ADET KAFETERYA VE
1 ADET KARAVAN PARKINDAN OLUŞAN YEME – İÇME TESİSİ 2.000,00 TL 2.160,00 TL
-İhalede yarışma (artırım) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.
2- İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.
3- Bahse konu İhale 16 / 07 / 2020 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
A) İstekli gerçek kişi ise :
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)
d) Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)
f) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)
(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
ı) Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
i) En az 5 (beş) yıl süre ile konaklama ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler. (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır.)
j) Konaklama ve/veya yeme-içme sektörleri ile ilgili 2019 yılı cirosunun (yurt içi ve yurt dışı satışlar
toplamının) en az 5.000.000,00-TL(Beşmilyontürklirası) olduğunu gösterir vergi dairesi veya serbest muhasebeci ve mali müşavirce onaylı bilanço ve gelir tablosu.
B) İstekli tüzel kişi ise :
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,
c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
g) Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
h) En az 5 (beş) yıl süre ile konaklama ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler. (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır.)
i) Konaklama ve/veya yeme-içme sektörleri ile ilgili 2019 yılı cirosunun (yurt içi ve yurt dışı satışlar
toplamının) en az 5.000.000,00-TL(Beşmilyontürklirası) olduğunu gösterir vergi dairesi veya serbest muhasebeci ve mali müşavirce onaylı bilanço ve gelir tablosu.
C) Ortak girişimci ise :
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.
5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir.
İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!